Do góry
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×

Polityka Prywatności / Regulamin

W pełni szanujemy prywatność użytkowników naszego serwisu. Dokładamy wszelkich starań, by eliminować wszelkie sytuacje i techniki, które mogłyby naruszać podstawowe prawa dokonywania wyboru czy naruszać poufność informacji.

Dlatego dołożymy wszelkich starań aby dotrzymać niniejszej umowy między nami a naszymi czytelnikami, użytkownikami i klientami naszego serwisu, którzy nam zaufali i powierzyli swoje dane personalne.
Jeżeli uznasz z jakiegokolwiek powodu, iż Twoje dane zostały wykorzystane w nieodpowiedni sposób - skontaktuj się bezpośrednio z administratorem serwisu: admin@carpatiabiznes.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Serwis CarpatiaBiznes.pl jest serwisem należącym do firmy PROPAGANDA Sp. z o.o. Firma PROPAGANDA jest jedynym administratorem danych osobowych.

Firma PROPAGANDA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności/Regulaminie. Każdego klienta i użytkownika serwisu CarpatiaBiznes.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności/ Regulamin znajdujące się na stronie:

http://www.carpatiabiznes.pl/polityka_prywatnosci.html

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności/Regulaminem, prosimy nie odwiedzać serwisu, nie zamawiać newslettera należącego i dostarczanego przez serwis oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez CarpatiaBiznes.pl.

DANE OSOBOWE
W czasie korzystania z serwisu CarpatiaBiznes.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko nazwa firmy i adresy e-mail. W przypadku rejestracji do katalogu “Młodzi Kreatywni” i “Katalogu Firm”, będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowo - podmiotowych i kontaktowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu, wykonania usługi lub należytego działania produktów i usług. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Gdziekolwiek na stronach CarpatiaBiznes.pl będziesz poproszony o podanie swoich danych, zawsze możesz sprawdzić raz jeszcze Politykę Prywatności/ Regulamin- link znajduje się zawsze u dołu strony.

Korzystając z serwisu, usług i produktów CarpatiaBiznes.pl i podając swoje dane osobowe zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności/Regulaminem. Potwierdzasz tym samym - stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych - iż otrzymałeś informację i zgadasz się z tym, że:

  1. administratorem danych osobowych jest firma PROPAGANDA z siedzibą w Stalowej Woli
  2. dane zbierane są w związku ze świadczonymi przez CarpatiaBiznes.pl usługami i mogą być wykorzystywane  do celów związanych z jej działalnością
  3. przysługuje Ci prawo do wglądu we własne dane, ich zmiany oraz żądanie ich usunięcia
  4. podanie Twoich danych oraz ich administrowanie przez PROPAGANDA jest niezbędne do wykonania niektórych usług

JAWNE DANE OSOBOWE
Kiedy wypowiadasz się na forach dyskusyjnych, dodajesz komentarze do artykułów, usług czy produktów dostępnych na serwisie CarpatiaBiznes.pl, i podajesz przy tym różne dane osobowe, musisz być świadom tego, iż nie mamy możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami i firmami trzecimi - są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pisane na forum portalu aczkolwiek wszelkie treści nieetyczne i niekulturalne będą powodowały usunięcie konta użytkownika.

KORZYSTANIE Z SERWISU CARPATIABIZNES.PL
Korzystanie z niektórych części serwisu CarpatiaBiznes.pl jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Konto “Młodzi Kreatywni” oraz “Konto Firmowe Wizytówka” są kontami bezpłatnymi, natomiast “Konto Firmowe Biznes” jest kontem płatnym. Szczegóły dotyczące kont znajdują się w zakładce “REKLAMA”. Wymagane dane przy takiej rejestracji to głównie: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy itp. W formularzu rejestracyjnym są również dane, których podanie nie jest wymagane do dopełnienia formalności rejestracyjnych.

Dane te są wykorzystywane do założenia Konta Użytkownika w serwisie oraz dodawane są do listy mailingowej newslettera dla Użytkowników. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby rozpoznać Użytkownika logującego się do serwisu (służy jako login).

Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie Spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające nieuzasadnione radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w serwisie CarpatiaBiznes.pl skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności/Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil użytkownika przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora w serwisie CarpatiaBiznes.pl i na Facebooku, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu,

powyższe nie dotyczy następujących danych:
- hasło do Konta "Młody Kreatywny" i konta firmowego "Wizytówka" oraz "Biznes";
- kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez PROPAGANDA wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu i Facebooku.
d) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych

Udostępniając materiały w Serwisie CarpatiaBiznes.pl, Użytkownik:
a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach.
a) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;
b) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także - w razie konieczności - wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

BEZPŁATNE NEWSLETTERY
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do serwisu CarpatiaBiznes.pl wymaga w większości przypadków podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi kolejny numer newslettera.

BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA
1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu/Polityki Prywatności, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora - jako sankcja za naruszanie Regulaminu/Polityki Prywatności, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

-użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu/Polityki Prywatności, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
-użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
-użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta użytkownika;
-użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie/Polityce Prywatności;
-użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu wysyłając stosowną treść na e-mail admin@carpatiabiznes.pl. Mail musi zostać wysłany z konta mailowego Użytkownika jakim się posługiwał logując do Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podanych w treści maila powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

4. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI
Od czasu do czasu możemy wysyłać niezapowiedziane wiadomości do użytkowników i klientów serwisu CarpatiaBiznes.pl, którzy nam zaufali powierzając swoje dane kontaktowe, a które zgodziły się z Polityką Prywatności/Regulaminem.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu CarpatiaBiznes.pl, newsletterów, usług i produktów (np. nowości, zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona na zlecenie firm trzecich. Firmy zewnętrzne zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych CarpatiaBiznes.pl. Informacje komercyjne są w miarę możliwości ograniczane do minimum i wysyłane są sporadycznie.

PLIKI COOKIES
Do poprawnego działania niektóre obszary serwis mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty przez serwer. Służą nam one do określenia, które części serwisu zostały odwiedzone oraz do personalizacji pewnych jego elementów do Twoich potrzeb. Cookies są również wykorzystywane do identyfikacji w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki te nie mogą czytać danych zawartych na Twoim komputerze oraz nie mogą przeglądać innych plików cookies wysłanych przez inne strony www. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.  Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wypadku blokowania plików cookies przez Twoją przeglądarkę, serwis (lub jego części) może nie działać poprawnie lub zgodnie z zamierzeniami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Korzystając z serwisu CarpatiaBiznes.pl spotkasz się z artykułami, opiniami, poglądami, itp., podpisanymi przez właścicieli, pracowników lub Partnerów CarpatiaBiznes.pl. Są one zgodne z naszymi opiniami, ale jednocześnie należy je traktować właśnie jako opinie.

Za treść przekazów reklamowych odpowiada reklamodawca.

Za treści zamieszczane w dziale Ogłoszenia, portal CarpatiaBiznes.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu praw autorskich.

Nasi partnerzy:

Promuj swoją firmę!

Zarejestruj się!

Jesteś kreatywny?

Zarejestruj się!

© Copyright 2014 PROPAGANDA Sp. z o.o.
Polityka Prywatności / Regulamin