Inwestycje

Będzie przebudowa drogi Radymno-Zabłotce-Wacławice i mostu w Zabłotce

radymno zabłotce wacławice droga most przebudowa strabag
fot. Powiat Jarosławski

Jarosław. W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu podpisana została umowa z firmą Strabag Sp. z o.o. , której przedmiotem będzie przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Zabłotce-Wacławice wraz z przebudową mostu w miejscowości Zabłotce.

W wydarzeniu udział wzięli Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar, dyrektor firmy Strabag Sp. z o.o. Maciej Łukaszek oraz projektant Pani Iwona Kamińska-Zając.

Kwota realizacji zadania to 5 433 016,40 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowany termin wykonania inwestycji to październik 2023 rok.

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje w szczególności:

Przebudowa mostu przez Potok Rada w m. Zabłotce w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Zabłotce-Wacławice w km 6+212:

1) roboty przygotowawcze (wytyczenie trasy punktów wysokościowych, usuniecie drzew lub krzewów, zdjęcie w-wy humusu, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów), roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów), odwodnienie korpusu drogowego (przepusty stalowe z blachy falistej, przepusty pod koroną drogi, kanalizacja deszczowa), podbudowy (koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, w-wa odsączająca, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowa z betonu asfaltowego, wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno[1]bitumicznymi), nawierzchnie (recykling, nawierzchnie z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, ścinanie i uzupełnianie poboczy), oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ( urządzenia zabezpieczające ruch pieszych), elementy ulic (krawężniki betonowe, chodniki z brukowej kostki betonowej, obrzeża betonowe), roboty przyobiektowe (umocnienie skarp i dna rzeki).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice od km 6+043 do km 6+183 i od km 6+279 do km 6+321 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zabłotce. (182 m)

1) roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usuniecie drzew i krzewów, humusu i/lub darniny, rozbiórka elementów dróg, zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociągowych), roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów), odwodnienie korpusudrogowego (kanalizacja deszczowa), podbudowy (koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w-wa mrozoochronna), nawierzchnie (nawierzchnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), roboty wykończeniowe (umocnienie powierzchniowe skarp,rowów i ścieków, ścinanie i uzupełnianie poboczy), oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych), elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, ścieki z kostki brukowej betonowej).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice od km 6+322 do km 7+310 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz umocnienie istniejącego rowu w m. Zabłotce (988m)

1) roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usuniecie drzew i krzewów, zdjęcie w-wy humusu i/lub darniny, rozbiórka elementów dróg, zabezpieczenie/przebudowa kablowych linii energetycznych i teletechnicznych, zabezpieczenie/ przebudowa podziemnych linii wodociągowych), roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów), odwodnienie korpusu drogowego( przepusty, kanalizacja deszczowa), podbudowy (koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w-wa mrozoochronna, w-wa ulepszonego podłoża), nawierzchnie (nawierzchnia z betonu asfaltowego, frezowanie nawierzchni asfaltowych, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), roboty wykończeniowe (umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, gabiony, ścinanie i uzupełnianie poboczy), oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych), elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, ścieki z kostki brukowej betonowej)

źródło: Powiat Jarosławski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top