Inwestycje

Budowa S19 na Podkarpaciu. Aktualne informacje i zdjęcia

s19 podkarpacie budowa via carpatia nisko kamień rudnik sokołów
fot. GDDKiA

Mimo pandemii nie zwalniają tempa prace na budowie drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu (48. tydzień budowy) prowadził prace z wykonywaniem nasypu (2,5 tys. m3) i wykopu w pasie drogowym S19. Wykonano również warstwę podbudowy z betonu asfaltowego oraz ściek trójkątny.

W zakresie robót mostowych:

– na obiekcie 01MS w ciągu S19 w m. Łążek Ordynacki wykonano zasypkę przyczółków.

– na wiadukcie 02WD nad S19 w m. Domostawa wykonano betonowanie ustroju nośnego.

– na wiadukcie 04WD nad S19 w m. Domostawa wykonano zasypkę przyczółka podpory A.

– na wiadukcie 06 WD w ciągu S19 w m. Katy zbrojono  i betonowano ścianki zapleczne.

– na moście 09MS w ciągu S19 w m. Kutyły zbrojono płytę pomostu na jezdni prawej.

– na wiadukcie 10WD w ciągu S19 w m. Kutyły betonowano ustrój nośny.

– na wiadukcie 11WS w ciągu S19 w m. Zdziary wykonywano zasypkę przyczółków mostowych.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 34 tys. kg stali oraz dostarczono 645 m3 betonu.

Na MOP Bukowa I/II wykonywano murowanie ścianek działowych oraz piony kanalizacyjne.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu (48. tydzień budowy) prowadził prace nad wykonywaniem nasypów  formowanych mechanicznie (12 tys. m3) w pasie drogowym i wykopu (5,8 tys. m3). Wykonywano również warstwę wiążącą o grubości 8cm KR7 (18 tys. m2).

W zakresie robót mostowych:

– na moście 08MS nad rzeką San w ciągu S19 zakończono betonowanie segmentu 14/3 i segmentu 14/4 na nitce prawej. Betonowano także ustrój nośny na przęśle 2-3 na nitce lewej.

– na wiadukcie 07WD nad S19 w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze zbrojono skrzydła na podporze nr 1.

– na wiadukcie 06WS w ciągu S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz wykonywano zasypywanie przestrzeni za przyczółkiem podpory nr 1 i 4 oraz montowano deskę gzymsową.

– na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano izolację papą termozgrzewalną oraz izolację cieplną.

Na pozostałych obiektach kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Na zbiorniku ZB-02 układano geokraty oraz wykonywano odhumusowanie.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 74 tys. kg stali oraz dostarczono 475 m3 betonu.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu (48. tydzień budowy) prowadził prace związane z budowaniem nasypu (18 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (1,0 tys.m3). Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego oraz wykonano ścieki trójkątne monolityczne.

W zakresie robót mostowych:

– na wiadukcie WS10 w ciągu S19 nad DK77 w węźle Rudnik nad Sanem zamontowano deski gzymsowe oraz krawężnik.

– na wiadukcie WS11 w ciągu S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin – Przeworsk wykonywano beton konstrukcyjny ustroju nośnego na nitce lewej.

– na wiadukcie WS12 w ciągu S19 nad drogą gminną DG102704R wykonano mur oporowy z gruntu zbrojonego.

– na wiadukcie WD14 nad S19 w ciągu DK19 w węźle Nisko wykonano beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe oraz zabetonowano korpus A.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiekty mostowe dostarczono 549 mbetonu.

Z robót branżowych wykonywano m.in. przebudowę  cieków i rowów melioracyjnych, budowę kanału technologicznego oraz budowę oświetlenia i zasilania na węźle Rudnik nad Sanem i Nisko Południe.

Wykonywano wykopy przy budowie zbiorników retencyjnych, uszczelniono matą bentonitową dno i skarpy zbiornika, a także umocniono je geowłókniną filtracyjną.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ubiegłym tygodniu na trasie głównej kontynuował roboty ziemne. Wykonano ok. 1000 m3 wykopów i 13500 m3 nasypów drogowych. Na przebudowywanej DK19 wykonano ok. 600 m3 nasypów drogowych i ułożono kolejny odcinek podbudowy pomocniczej. Ponadto Wykonawca kontynuował plantowanie i umacnianie skarp oraz rowów drogowych, a także humusowanie terenów płaskich. Prowadzono też prace związane z wykonaniem poboczy drogowych i oczyszczeniem warstw nieulepszonych drogi. Na terenie MOP II Podgórze wykonano warstwę mrozoochronną dróg wewnętrznych.

W zakresie branży mostowej Wykonawca kontynuował roboty m.in. przy przejściach dla zwierząt gdzie prowadził np. roboty ziemne związane z wykonaniem nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem, montaż desek gzymsowych, prace przy montażu zbrojenia i betonowaniu ustroju nośnego. W dalszym ciągu prowadzono też prace przy montażu zbrojenia i betonowaniu ustroju nośnego przejścia dla zwierząt małych i wiaduktu w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Jeżowe, a także przejścia dolnego dla zwierząt średnich oraz przejścia górnego dla zwierząt dużych zlokalizowanych w gminie Nisko, do czego wykorzystano łącznie ok. 48000 kg stali. Na przejściu dla zwierząt średnich zlokalizowanym w 426+798 km trasy rozpoczęto montaż prefabrykowanych belek sprężonych, natomiast na wiadukcie w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową, zlokalizowanym w 423+726 km, wykonano montaż dylatacji modułowej.

W zakresie branży sanitarnej w dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także roboty ziemne i wykończeniowe związane z budową zbiorników retencyjnych, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego. Ponadto, prowadzono prace przy stawianiu konstrukcji budynków MOP Podgórze i MOP Jeżowe.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano 24000 m3 nasypów i 2500 m3 wykopów drogowych, a także kolejne odcinki warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Wykonano też oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw konstrukcyjnych i bitumicznych drogi.

W zakresie branży mostowej Wykonawca kontynuował montaż przęseł jezdni prawej przejścia dla zwierząt małych zlokalizowanego w gminie Jeżowe, a także montaż zbrojenia i deskowania przejść dla zwierząt małych zlokalizowanych w gminie Jeżowe i gminie Kamień.

W dalszym ciągu wykonywano też montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego wiaduktu nad DW861 – węzeł Jeżowe, a także wiaduktu nad drogą gminną nr 002308R, wiaduktu nad DP2603R Krzywdy – Zaborczyny, wiaduktu nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna oraz wiaduktu w ciągu DP1364R nad drogą ekspresową zlokalizowanego w gminie Kamień.

W zakresie branży sanitarnej wykonywano montaż wpustów oraz rurociągu kanalizacji deszczowej i kontynuowano układanie płyt ażurowych w zbiornikach retencyjnych. W zakresie branży melioracyjnej prowadzono prace przy budowie rowu melioracyjnego i umocnieniu koryta rzeki Rudnia, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego.

S19 odc. Kamień – Sokołów Małopolski Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu (20. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano ponad 14700 m3 nasypów i 18950 m3 wykopów w gruntach nieskalistych na obszarze drogi ekspresowej S19, a także przebudowywanej DK19 i pod drogami gminnymi. Na trasie głównej wykonano kolejne odcinki warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Ponadto, kontynuowano układanie krawężników na węźle Kamień.

W zakresie branży mostowej Wykonawca prowadził roboty ziemne związane ze wzmocnieniem podłoża pod przejściem dla zwierząt średnich oraz wykopy pod wiadukt w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Sokołów Małopolski. Kontynuowano też betonowanie obiektów: wiaduktu w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad S19 oraz wiaduktu w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad S19, zlokalizowanych w gminie Sokołów Małopolski. Ponadto, Wykonawca kontynuował zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych wiaduktu w ciągu DK19 przebiegającego nad S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ.

W zakresie branży sanitarnej Wykonawca prowadził prace związane z montażem i układaniem sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz demontaż rur sieci wodociągowej po usunięciu kolizji. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano montaż rur osłonowych sieci, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej montaż rur kanału technologicznego. W zakresie branży melioracyjnej prowadzono prace związane z umocnieniem koryta rzeki Rudnia kiszką faszynową.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top