Inwestycje

Budowa S19 na Podkarpaciu. Aktualne informacje o poszczególnych odcinkach

s19 podkarpacie budowa
fot. GDDKiA

Mimo zimowej przerwy kontraktowej, nie zwalniają tempa prace na budowie drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Wykonawcy wykorzystują ten czas do prowadzenia prac w zakresie, w jakim pozwala na to ich technologia.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu (51. tydzień budowy) prowadził prace nad wykonywaniem nasypu (2,5 m3) w pasie drogowym S19 oraz 2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. Na MOP Bukowa II wykonywano tynk ścian wewnętrznych oraz pokrycie dachu z membrany PVC.

W zakresie robót mostowych:

– na wiadukcie 02WD nad S19 w m. Domostawa betonowano ścianki zapleczne na podporze A i C

– na wiadukcie 04WD nad S19 w m. Domostawa wykonywano szalunki ustroju nośnego oraz mury oporowe na podporze C

– na wiadukcie 06 WD w ciągu S19 w m. Katy zbrojono i betonowano płyty przejściowe

– na moście 09MS w ciągu S19 w m. Kutyły deskowano, zbrojono i betonowano ustrój nośny na jezdni lewej

– na wiadukcie 10WD w ciągu S19 w m. Kutyły betonowano ścianki zapleczne

– na wiadukcie 11WS w ciągu S19 w m. Zdziary montowano deski gzymsowe i krawężniki. Wykonywano również mury oporowe.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 10 tys. kg stali oraz dostarczono 280 m3 betonu.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu (51. tydzień budowy) prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie (11 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (2 tys.m3) w pasie drogowym S19. Wykonano również podbudowę z betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą.

Z robót branżowych wykonywano przykanaliki oraz humusowanie zbiornika retencyjnego ZB-02.

W zakresie robót mostowych:

– na wiadukcie 09WS w ciągu S19 nad DP1058R w m. Nowa Wieś zakończono zasypywanie przestrzeni za przyczółkiem

– na moście 08MS nad rzeką San w ciągu S19 zakończono betonowanie segmentów: 20/4 oraz 22/3 na nitce prawej. Zbrojono także ustrój nośny na przęśle 2-3 i 4-5 na nitce lewej etap II.

– na wiadukcie 03WD nad S19 w ciągu DP1049R w rejonie m. Zapacz wykonywano zasypki za przyczółkami.

– na wiadukcie 07WD nad S19 w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze zabetonowano ściankę zapleczną na podporze nr 1.

– na wiadukcie 06WS w ciągu S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz zabetonowano skrzydło SK2 na podporze nr 1 na nitce prawej

– na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano izolację cienką oraz montaż krawężników kamiennych.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 36 tys. kg stali oraz dostarczono 170 m3 betonu.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu (51. tydzień budowy) prowadził prace związane z budowaniem nasypu (16 tys. m3). Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego oraz podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego.

Na wiadukcie WS12 w ciągu S19 nad drogą gminną DG102704R wykonywano grunt zbrojony.

Z robót branżowych wykonywano m.in. budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ubiegłym tygodniu (45. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej S19 oraz przebudowywanych dróg publicznych. Na trasie głównej wykonano ok. 1550 m3 wykopów i 10700 m3 nasypów drogowych, a także kolejny odcinek podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. Na przebudowywanej DK19 wykonano ok. 470 m3 nasypów drogowych i ułożono następny odcinek podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, natomiast na drogach gminnych DG102301R i DG102463R wykonano odpowiednio 300 m3 i 900 m3 nasypów drogowych. Ponadto, prowadzono prace związane z wykonaniem drenażu drogowego oraz ścieku trójkątnego. Kontynuowano też plantowanie i umacnianie skarp oraz rowów drogowych.

Na MOP Podgórze III wykonano kolejny odcinek warstwy mrozoochronnej i ulepszonego podłoża, natomiast na  MOP Jeżowe II wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, a także rozpoczęto układanie krawężników kamiennych oraz ścieku ulicznego z kostki kamiennej.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów przyległych do obiektów wraz z zagęszczeniem oraz nasypów stożka przyczółków. Ponadto, na przejściu dolnym dla zwierząt średnich 20PZŚd wykonano izolację bitumiczną na zimno, a na przejściu dolnym dla zwierząt średnich 22APZŚd wykonano uciąglenie nawierzchni – ułożono siatkę i wykonano warstwę wiążącą z betonu lanego. Na wiadukcie 25WD w ciągu drogi gminnej DG002301R nad S19 rozpoczęto montaż urządzeń dylatacyjnych i wykonano izolację z papy pod kapami chodnikowymi.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej, a także roboty ziemne i wykończeniowe związane z budową zbiorników retencyjnych.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu (41. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano 12000 m3 nasypów i 1900 m3 wykopów drogowych, a także kolejne odcinki podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej i warstwy wiążącej. Oczyszczano i skrapiano warstwy konstrukcyjne i bitumiczne drogi, a także kontynuowano układanie krawężników kamiennych i betonowych.

W zakresie branży mostowej:

– kontynuowano montaż zbrojenia i deskowania, a także betonowanie przejść dla zwierząt małych zlokalizowanych w gminie Jeżowe oraz w gminie Kamień

– na przejściu 17PZM rozpoczęto prace wykończeniowe związane z montażem dylatacji modułowych oraz montażem wpustów i sączków na jezdni prawej.

– na wiadukcie nad DW861 – węzeł Jeżowe oraz na wiadukcie nad drogą gminną nr 002308R, wykonano izolację cienką przyczółków i skrzydeł podpór

– na wiadukcie 28WS kontynuowano prace przy zbrojeniu i betonowaniu ustroju nośnego, a także rozpoczęto montaż wpustów i sączków na obu jezdniach.

– na moście drogowym 30.1MD wykonano nawierzchnię z asfaltu twardolanego

– na wiadukcie nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna kontynuowano prace przy montażu zbrojenia i deskowania oraz betonowaniu obiektu.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace związane z montażem i układaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz przepięcie kolizji wodociągowej. W zakresie branży melioracyjnej prowadzono prace przy umocnieniu rowu melioracyjnego, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace związane z układaniem kabla zasilającego.

S19 odc. Kamień – Sokołów Malopolski Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu (23. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej oraz przebudowywanych dróg publicznych.

Na drodze ekspresowej S19 wykonano ok. 9700 m3 wykopów w gruntach nieskalistych i ułożono kolejne odcinki podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej i podbudowy z betonu asfaltowego. Na przebudowywanej DK19 i DP1211 wykonano po ok. 500 m3 nasypów drogowych, natomiast na DW875 ułożono kolejny odcinek podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej.

Na terenie węzła Kamień wykonano modyfikację powierzchniową, natomiast na łącznicach węzła Sokołów Małopolski Północ ułożono warstwy podbudowy z betonu asfaltowego i warstwę wiążącą.

W zakresie branży mostowej:

– prowadzono prace przy betonowaniu obiektów: wiaduktu 38WD w ciągu DP1211R przebiegającego nad S19 w gminie Kamień oraz wiaduktu 43WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającego nad S19  zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski.

– na przejściu dla zwierząt średnich 40PZŚg rozpoczęto zbrojenie i betonowanie fundamentów obiektu

– pod wiaduktem 39AWD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad S19 wykonano wzmocnienie podłoża.

– na wiadukcie 42WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającym nad S19 rozpoczęto montaż łożysk

– na wiadukcie 44WD w ciągu DK19 nad S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ wykonano dylatacje modułowe obiektu.

W zakresie branży sanitarnej Wykonawca kontynuował prace związane z montażem sieci wodociągowej w ramach likwidacji kolizji oraz roboty ziemne pod wykop zbiornika retencyjnego, montaż i układanie sieci kanalizacji deszczowej. W zakresie branży elektroenergetycznej ułożono kolejny odcinek kabla oświetleniowego na węźle Sokołów Małopolski Płn., natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego. Ponadto, Wykonawca rozpoczął prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem fundamentów pod budynek biurowo – socjalny Obwodu Utrzymania Drogowego zlokalizowany na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ i kontynuował prace przygotowawcze pod budynkiem warsztatowo – garażowym.

s19 podkarpacie budowa

fot. GDDKiA

s19 podkarpacie budowa

fot. GDDKiA

s19 podkarpacie budowa

fot. GDDKiA

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top