Inwestycje

Budowa S19 na Podkarpaciu. Aktualny stan prac [Galeria]

s19 via carpatia podkarpacie budowa odcinek lasy janowskie kamień zdziary nisko sokołów małopolski rudnik nad sanem
fot. GDDKiA

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach na Podkarpaciu.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z wykonywaniem nasypu (23 tys. m3) i wykopu (28 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano również podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej w ilości 2,5 tys. m2 oraz ściek trójkątny (800 mb).

Na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 1+967 w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych w osi A na nitce lewej oraz betonowanie ścianki zaplecznej w osi D na nitce prawej. Na wiadukcie 04WD nad drogą ekspresową S19 w km 3+800 w m. Domostawa betonowano korpus podpory. Wykonano także zbrojenie korpusu podpór na nitce prawej na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 6+678 w m. Kutyły oraz betonowanie korpusu podpory na nitce lewej. Na wiadukcie 11WS w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 8+620 w m. Zdziary zbrojono i deskowano ramy na nitce lewej.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości  42 tys. kg oraz zużyto betonu (224 m3).

Prowadzono prace nad przebudową kolizji branżowych.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie (24 tys. m3) w pasie drogowym. Kontynuowano prace nad wykonaniem wykopu (16 tys. m3. Wykonano odcinek próbny warstwy wiążącej (1,1 tys. m2).

Wykonywano betonowanie stropu III etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 4 i 5 nitka prawa oraz zbrojenie I etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 1 i 2 na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 16+776,35. Na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 wykonano zbrojenie ustroju nośnego.

Wykonano zbrojenie ustroju nośnego na jezdni prawej i lewej oraz zabetonowano skrzydełko SK-1 na podporze nr 4 na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz. Wykonano betonowanie poprzecznicy na podporze nr 3 oraz zbrojenie ścian bocznych przyczółka na podporach nr 1 i 3 na nitce prawej na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary.

Kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie na pozostałych obiektach.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 117,6 tys. kg oraz zużyto 520 m3betonu.

Wykonywano przebudowy kolizji branżowych.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypu (31 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (1,5 tys. m3). Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (6 tys. m2) oraz stabilizację GWN (13  tys. m2).

Na wiadukcie WS-10 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DK77 w węźle Rudnik nad Sanem zamontowano deski gzymsowe, wykonano papę ochronną pod kapami oraz rozpoczęto betonowanie ścian bocznych. Wykonano zbrojenie korpusu na podporze nr A na wiadukcie WS-11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin – Przeworsk. Zbrojono korpusy i ustrój nośny na nitce lewej przejścia dla średnich zwierząt PZŚd-13 w km 20+303,11 drogi ekspresowej S19. Wykonywano zbrojenie ściany podpory C na nitce prawej na wiadukcie WS-15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 50 tys. kg oraz zużyto 9 m3 betonu.

Trwały roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej S19 – podbudowy z kruszywa łamanego, a także podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy mrozoochronnej. Prowadzono też prace związane z oczyszczeniem i skropieniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych ulepszonych. Ponadto, prowadzono prace przy odhumusowaniu terenu, plantowaniu i umacnianiu skarp oraz rowów drogowych, a także wykonano blisko 1000 m drenażu drogowego w pasie rozdziału drogi ekspresowej S19. W zakresie robót ziemnych rozpoczęto też humusowanie terenów płaskich na obszarze MOP III Podgórze.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował prace przy budowie przejść dla zwierząt małych zlokalizowanych w gminie Nisko.

Ponadto, kontynuowano betonowanie przyczółków i skrzydeł podpór przejścia dolnego dla zwierząt średnich 16PZŚd, zlokalizowanego na początku odcinka projektowanej trasy w gminie Nisko, a także przejścia górnego dla zwierząt średnich 24PZŚg, zlokalizowanego w gminie Jeżowe.

Kontynuowano montaż zbrojenia przyczółków i skrzydeł korpusu jednej z podpór oraz izolację bitumiczną na zimno fundamentów drugiej, wiaduktu 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową zlokalizowanego w gminie Jeżowe. Wykonawca prowadził też prace przy budowie przejścia dolnego dla zwierząt średnich 22A PZŚd, zlokalizowanego również w gminie Jeżowe.

W zakresie branży sanitarnej prowadzono prace przy montażu i układaniu sieci, a także roboty ziemne związane z budową zbiorników. W poszczególnych zbiornikach wykonywano podsypkę piaskową, układano płyty ażurowe, a także układano i zgrzewano warstwę geomembrany. Kontynuowano montaż wpustów ściekowych oraz studni wpadowych i rewizyjnych.

Z zakresu branży melioracyjnej Wykonawca prowadził roboty ziemne przy wykopach pod rowy melioracyjne oraz prace związane z ubezpieczeniem skarp cieków – ułożenie geokraty i wykonanie narzutu kamiennego.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi – podbudowy zasadniczej oraz warstwy mrozoochronnej. W zakresie robót ziemnych wykonano 39 000 m3 nasypów oraz 7 100 m3 wykopów drogowych, prowadzono prace przy odhumusowaniu terenu, a także rozpoczęto humusowanie skarp i nasypów. Ponadto, prowadzono prace przy uszczelnianiu rowów geomembraną i wykonaniu ścieku drogowego trójkątnego, a także drenażu osłoniętego kruszywem i geowłókniną.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca na przejściu dla zwierząt małych 17PZM zlokalizowanym za węzłem Jeżowe, kontynuował montaż zbrojenia i deskowania poprzecznic kolejnych podpór, a także ich betonowanie.

Ponadto, kontynuowano montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie fundamentów i filarów kolejnej podpory wiaduktu 27WS w ciągu drogi ekspresowej nad DW861 – węzeł Jeżowe oraz korpusu przyczółka następnej podpory wiaduktu 28WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą gminną nr 002308R.

Wykonano też platformę roboczą pod posadowienie obiektu – przejścia dla zwierząt małych 18PZM, zlokalizowanego w gminie Jeżowe.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż i układanie sieci oraz wykonywanie wykopów pod zbiorniki i układanie w nich płyt ażurowych. W zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano układanie rur pomiędzy studniami kanału technologicznego.

S19 odc. Kamień – Sokołów Małopolski. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu kontynuował roboty ziemne w zakresie nasypów i wykopów drogowych na obszarze trasy S19 i węzła Kamień. Ponadto, prowadzono prace związane z układaniem krawężników betonowych i wykonaniem podbudowy zasadniczej w ramach budowy ronda w ciągu DK19. Wykonano też podbudowę zasadniczą na odcinku ok. 200 metrów przebudowywanej drogi krajowej.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace przy betonowaniu podpór wiaduktu 44WD w ciągu DK19, przebiegającego nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ oraz wiaduktu 43WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru), przebiegającego nad drogą ekspresową S19 zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski.

Wylano też beton podkładkowy pod podpory wiaduktu 42WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru), przebiegającego nad drogą ekspresową S19, zlokalizowanego również w gminie Sokołów Małopolski i rozpoczęto prace przy wzmocnieniu podłoża pod wiadukt 38WD w ciągu drogi powiatowej DP1211R, przebiegającego nad drogą ekspresową S19 w gminie Kamień.

Ponadto, Wykonawca prowadził prace w zakresie branży sanitarnej i elektroenergetycznej związane z montażem i układaniem sieci w ramach likwidacji kolizji. W zakresie branży melioracyjnej prowadzono prace przy wykonaniu drenażu francuskiego, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej wykonywano montaż studni kablowych i prowadzono prace przy budowie kanały technologicznego.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top