Poradnik

Co to jest restrukturyzacja firmy

restrukturyzacja firmy

Wszyscy doskonale znamy to, że nie zawsze sprawy układają się tak, jakbyśmy chcieli. Poza naszymi sukcesami pojawiają się porażki, dzięki którym uczymy się, jak zrobić coś lepiej następnym razem. Często wynikają nasze kłopoty nie z naszej winy, lecz pod wpływem czynników zewnętrznych.

Takim tokiem myślenia w postępowaniu muszą się kierować przedsiębiorcy, by ich firma mogła rozwijać swoje skrzydła i oferować konsumentom czy usługobiorcom to, czego potrzebują.

Najtrudniejszy jest pierwszy rok działalności gospodarczej, gdy nakład finansowy prawdopodobnie nie zwróci się i konieczne będzie nie tylko zainwestowanie własnym wysiłkiem, ale również nakładem pieniężnym.

Kiedy już przeminie ten okres jest faza wzrostu firmy i wydaje się, że będzie już tylko lepiej. Pojawiają się zyski, jest rozwój, lecz następuje coraz wolniej. Okres stabilności trwa również pewien okres czasu.

Wcześniej wspomniane porażki i proces uczenia się są kluczowe, ponieważ brak otwartości na potrzeby drugiego człowieka i stagnacja mogą doprowadzić do poważnych problemów w przedsiębiorstwie.

Nakład finansowy i wysiłki, poświęcony czas wydają się być skazane na zmarnowanie. Ten czas jest określany jako faza spadkowa. Brak odpowiedniej reakcji prowadzi do upadku firmy i bankructwa.

We fazie spadkowej jest promyk nadziei na uratowanie cennego dorobku z lat pełnych potu, wytężonych godzin pracy i włożonych pieniędzy. Sposób na ratunek nosi nazwę restrukturyzacja firmy.

Restrukturyzacja firmy

Kilka słów o restrukturyzacji firmy

Informacje ogólne stanowią gruntowne znaczenie określenia, na czym polega restrukturyzacja firmy. Mówiąc o restrukturyzacji firmy, można opisać ją jako procedurę lub proces zbiorczych działań, obejmujących sferę kapitałową i zarządczą, która nazywana jest też organizacyjną. Są one po stronie aktywów przedsiębiorstwa, gdzie myślą przewodnią jest wzrost efektywności, ulepszenie metod zastosowania aktualnych zasobów przedsiębiorstwa. Ponadto celem jest poprawienie pozycji podmiotu w rankingu konkurencyjnego rynku.

Na czym polega restrukturyzacja firmy

W odpowiedzi na pytanie, na czym polega restrukturyzacja firmy, nasuwa się pytanie, czym ona jest. Restrukturyzacja firmy ma priorytet główny, by nie nastąpiło ogłoszenie upadłości przez firmę, co wiąże się przede wszystkim z odnalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego przedsiębiorstwa, ich usunięciem, skorygowaniem relacji z wierzycielami, czy kontrahentami.

Przychodzi też ewentualność usprawnienia płynności finansowej w przyszłości dzięki uzyskaniu dodatkowych źródeł finansowania. Władanie płynnością finansową na wysokim poziomie jest marzeniem i celem dla każdego przedsiębiorcy.

Zastosowanie niniejszych aspektów restrukturyzacji firmy jest wykonalna poprzez cztery postępowania restrukturyzacyjne.

Ustawa prawo restrukturyzacyjne reguluje owe procedury, które dają dłużnikowi uzyskanie ochrony przed egzekucją komorniczą.

Każda postać restrukturyzacji wymaga udostępnienia swoich danych osobowych. Osoba prawna, która ma problemy finansowe w firmie, ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. Jest możność także dokonać kopię, sprostowanie, usunięcie lub ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.

Czynniki konieczne do wyboru postępowania restrukturyzacyjnego

Podjęcie decyzji o doborze odpowiedniego postępowania jest zależna od kilku czynników.

Pierwszą kwestią jest ocena własnych możliwości wdrożenia reform w przyszłości, mając na względzie obecny stan przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy kadra zarządzająca posiada dostatni potencjał i wiedzę, to adekwatnym postępowaniem stanie się brak utraty przez przedsiębiorcę zarządu własnego nad majątkiem lub dojdzie jedynie do ograniczenia go.

Firmy z poważniejszymi problemami mają zalecenie, by wykorzystać bardziej złożone postępowanie sanacyjne, gdzie kluczową rolę ma zarządca.

Obecna kondycja ekonomiczna firmy, jej relacje z wierzycielami i ilość wierzytelności spornych są czynnikami, które są niezmiernie ważne przy selekcji właściwego postępowania.

Cel które ma restrukturyzacja firmy

Omawiając, na czym polega restrukturyzacja firmy, trzeba określić, po co ona jest i do czego jej potrzebują przedsiębiorcy. Proces restrukturyzacji ma swój cel związany z upłynnieniem sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie poprzez procedury restrukturyzacji firmy.

Pokrzywdzenie wierzycieli jest związane z postępowaniem upadłościowym, czyli przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością. Nie ma nic gorszego od ogłoszenia upadłości przez firmę i postępowań egzekucyjnych.

Zasadniczo restrukturyzacja firmy ma sprawić, że nie dojdzie do ogłoszenia upadłości dzięki zawarciu układu z wierzycielami lub w razie konieczności przeprowadzenie działań sanacyjnych, podczas zabezpieczenia słusznych praw dla wierzycieli. Przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli mogą być przeprowadzone działania sanacyjne.

Prawidłowość ta jest syntezą, odznaczającą prawo restrukturyzacyjne, skupiającą ramy prawne dla firm z problemem utraty płynności finansowej i ewentualnym ogłoszeniem upadłości.

Proces restrukturyzacyjny ma na celu utrzymanie firmy na rynku, by przywrócić płynność finansową. Nie jest istotne, kto stanowi rolę dłużnika niewypłacalnego, czy należy ratować jednoosobową działalność gospodarczą, czy w trudnej sytuacji finansowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka handlowa lub spółka akcyjna.

Korzyści jakie daje restrukturyzacja firmy

W myśl, co to jest restrukturyzacja firmy, nie sposób zapomnieć o tym, że ten zabieg ma sprawić uniknięcie upadłości.

Restrukturyzacja firm ochrania przed agresywnymi krokami ze strony wierzycieli, gdyż można wstrzymać postępowań egzekucyjnych i odwrócenie zajęcia rachunku bankowego.

Inną korzyścią postępowania restrukturyzacyjnego jest dla firmy zysk czasowy dla wdrożenia zmian głównie w zakresie operacyjnym przedsiębiorstwa, naprawa zaufania u kontrahentów i polepszenie relacji, modernizacji zadłużenia i zatrudnienia.

Zabieg restrukturyzacja firm posiada walor, skupiający uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania w ramach tak zwanej pomocy publicznej. Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania jest świetnym rozwiązaniem, by móc zarządzać lepszą płynnością finansową.

Restrukturyzacja zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego przedsiębiorstwa powinna też być w sferze zainteresowania wierzycieli. Wykonanie zawartego i zatwierdzonego układu pozwala im na odzyskanie znacznej części ich należności. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej z reguły oznacza zwrot długu przez upadłego na poziomie ledwie paru procent.

Co określa ustawę Prawo restrukturyzacyjne

Omawiając zagadnienie prawa restrukturyzacyjne ma filar postępowania na zakładaniu ochrony wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i poszanowaniu praw wierzycieli.

Chcąc zrealizować zawarte w postępowaniu restrukturyzacyjnym założenia niezbędne były właściwe do tego zamierzenia uwarunkowania.

Dłużnicy i kontrahenci mają mieć zapewnione instrumenty prawne służące postępowaniu restrukturyzacyjnym przy ochronie praw wierzycieli.

Restrukturyzacja ma być oddzielona od upadłości, by puścić w niepamięć negatywne skojarzenia uczestników rynku gospodarczego.

Postępowanie restrukturyzacyjne ma wiązać się z powiększeniem uprawnień aktywnych wierzycieli, mając świadomość zobowiązania spółki.

Skojarzenia postępowań restrukturyzacyjnych mają cechować się zapewnieniem szybkości i efektywności postępowania, by firmy wyszły z trudnej sytuacji finansowej, oraz doszło do skutku uniknięcie upadłości na przykład przez jednoosobową działalność gospodarczą.

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Ogólnie o typach cechujących postępowanie restrukturyzacyjne

Skutecznie przeprowadzenie restrukturyzacji firmy jest możliwe przez cztery rodzaje postępowania w restrukturyzacji. Typy formy postępowania obejmują jedno pozasądowe i trzy sądowe. Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego wpływają na to, czy dochodzi do zawarcia układu z wierzycielami, czy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli w przypadku działań sanacyjnych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jedynym z grupy postępowań pozasądowych. Jest ono prowadzone przed doradcę restrukturyzacyjnego, z kolei układ finalnie zostaje w rękach sądu.

Przyspieszone postępowanie układowe otwiera grupę postępowań sądowych. Cechuje go możliwość dla dłużnika zawarcia układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w ułatwionym przebiegu.

Kolejnym rodzajem jest postępowanie układowe, dające dłużnikowi postępowanie o zatwierdzenie układu, gdzie uprzednio jest sporządzenie spisu wierzytelności i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

W postępowaniu sanacyjnym, zamykającym grupę i będącym najbardziej złożonym, daje dłużnikowi szansę na przeprowadzenie działań sanacyjnych i zatwierdzeniem układu po sporządzeniu spisu wierzytelności i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. To postępowanie może uchronić przed egzekucją komorniczą.

Decyzja adekwatnych postępowań restrukturyzacyjnych jest zależna od tego, na czym stoi obecnie dane przedsiębiorstwo.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Typ postępowanie o zatwierdzeniu układu jako jedyne z postępowań pozasądowych cechuje się zawarciem umowy z doradcą restrukturyzacyjnym.

Postępowanie o zawarcie układu rozpoczyna wyznaczenie dnia układowego i sporządzenie spisu wierzycieli przez nadzorcę układu. Przeprowadzenie spisu wierzycieli przez doradcę restrukturyzacyjnego jest niezbędne w toku postępowania.

Ponadto są opracowywane propozycje układowe i głosowanie nad nimi, polegające na zbieraniu głosów od wierzycieli.

Przyjęcie układu ze strony wierzycieli z łącznie minimum dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem prowadzi do złożenia wniosku do sądu.

Następuje na koniec rozpoznanie wniosku i zatwierdzenie układu przez sąd.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem sądowym. Formy postępowania cechujące postępowanie restrukturyzacyjne skłaniają się do sporządzenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego razem z innymi dokumentami i przedłożeniem go do sądu. Sąd dokonuje weryfikacji wniosku i dochodzi do otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Owe otwarcie postępowania układowego przyspieszonego pozwala uruchomić kolejny proces restrukturyzacji.

Czynności, wliczające się po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, tworzy ponownie sporządzenie spisu wierzytelności przez nadzorcę sądowego. Jeżeli są zastrzeżenia, następuje ich wniesienie. W końcu dochodzi do zwołania zgromadzenia wierzycieli przez sąd po to, by głosować nad układem.

Następnie sąd podejmuje decyzje o zatwierdzenie układu.

Po upływie ustawowego czasu układ uprawomocnia się i nadzorca sądowy staje się nadzorcą wykonania układu i nadzoruje wykonywanie układu.

Wykonane zostają ustalenia, które wynikają z układu, co stanowi już zamknięcie postępowania.

Funkcję nadzorującą układ może z powodzeniem pełnić restrukturyzacyjny doradca.

Z tegoż postępowania jest możność skorzystać jedynie, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem oscyluje do piętnastu procent w odniesieniu do ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe zalicza się do postępowań sądowych. Następuje zredagowanie wniosku o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego układowego wraz z pozostałymi dokumentami i złożenie go do sądu. Sąd rozpoznaje wniosek z ewentualnością zabezpieczenia majątku przez sąd. Dochodzi do postanowienia o otwarciu postępowania układowego. Otwarcie postępowania układowego umożliwia postawienie kolejnego kroku na postępowanie restrukturyzacyjne.

Czynności z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego układowego po otwarciu postępowania są następujące. Początkowo jest redagowany spis wierzytelności przez nadzorcę sądowego. Dochodzi do tego możliwość złożenia sprzeciwu w kwestii spisu wierzytelności. Na zgromadzeniu wierzycieli następuje głosowanie nad układem.

Jeżeli nastąpi zatwierdzenie układu przez sąd, po dojściu do uprawomocnienia układu nadzorca sądowy staje się nadzorcą układu.

Układ może zostać zrealizowany i postępowanie ma swój finał.

Ciekawe jest to, iż proces restrukturyzacji tutaj ma taką istotę, że z postępowania układowego mogą korzystać wyłącznie dłużnicy w sporze z wierzycielami większymi niż piętnaście procent wierzytelności, czyli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem.

Funkcję nadzorcy układu pełni restrukturyzacyjny doradca.

Postępowanie sanacyjne

Ostatni z trzech grupy z postępowaniem sądu polega na opracowaniu wniosku o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tego typu i złożenie go do sądu z ewentualnym wniesieniem wniosku, by zabezpieczyć majątek.

Wniosek zostaje uwzględniony przez sąd i następuje otwarcie postępowania, co jest konieczne na przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Otwarcie postępowania daje furtkę do czynności wraz z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego sanacyjnego obejmują zakres od sporządzenia spisu inwentarza z oszacowaniem, planu restrukturyzacyjnego i spis wierzytelności przez zarządcę. Może nastąpić wniesienie sprzeciwów co do listy wierzytelności. Następnie ma miejsce zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego przez sędziego-komisarza, po czym dochodzi do realizacji planu restrukturyzacyjnego przez zarządcę i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

W kolejnym kroku wyznaczony zostaje termin zgromadzenia wierzycieli, który może być do 12 miesięcy, licząc od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Następuje głosowanie nad układem, po czym postanowienie zatwierdzające układ uprawomocnia się i dłużnik odzyskuje prawa do zarządu majątkiem.

Jeśli postanowienie uprawomocni się, zarządca co kwartał składa sprawozdania do sądu o dokonaniu planu restrukturyzacyjnego.

W postępowaniu sanacyjnym jest zapewnienie ochrony firmy przed egzekucją komorniczą, a poza tym jest opcja zrywania niekorzystnych umów, ale po weryfikacji skuteczności podjętych działań. Ponadto restrukturyzacja firm może dać opcję zwalniania pracowników przez przedsiębiorstwo, również po fakcie weryfikacji skuteczności podjętych działań.

Ponadto w postępowaniu sanacyjnym jest znaczny wpływ na funkcjonowanie firmy, ponieważ zostaje w pełni przekazane zarządcy, który zostaje powołany przez sąd.

Funkcję nadzorcy układu również sprawuje restrukturyzacyjny doradca.

Kto może dokonać restrukturyzację firmy

Predyspozycja restrukturyzacyjna jest domeną przedsiębiorstwa, dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli osób fizycznych, osoby prawne i tak zwanych ułomnych osób prawnych, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia majątkiem prywatnym, a także wspólnicy spółki partnerskiej.

Dla jednoosobowych działalności gospodarczych proces restrukturyzacji jest szczególnie istotna.

Podstawą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność dłużnika i widmo jego niewypłacalności.

Doradca restrukturyzacyjny służy pomocą

Proces restrukturyzacyjny może pomóc przeprowadzić doradca. Zawarcie układu współpracy z doradcą jest niezwykle korzystny dla dłużnika niewypłacalnego ze względu na ryzyko ogłoszenia upadłości, co jest potrzebne dla przeprowadzenia restrukturyzacji firmy.

Utrzymanie firmy dzięki połączeniu sił z doradcą restrukturyzacyjnym chroni przed ogłoszeniem upadłości nie tylko spółki akcyjne, jak również jednoosobową działalność gospodarczą czy spółka handlowa, by wysokość majątku spółki nie spadła i koszt uzyskania przychodu nie poszedł na marne.

Zawód opisujący doradcę restrukturyzacyjnego powstał niedawno do polskiego porządku prawnego. Jest w pewnym sensie skomercjalizowaną wersję zawodu syndyka, ponieważ dawni syndycy świadczyli usługi dla sądów, podejmując określone funkcje w trakcie postępowań insolwencyjnych. Nie oferowali swoich usług podmiotom stanowiącym powszechny obrót gospodarczy.

Doradca restrukturyzacyjny może stanowić funkcję w restrukturyzacji jako nadzorcę układu, gdy dojdzie do przegłosowania planu restrukturyzacyjnego przez dotkniętych potencjalnie przez pokrzywdzenie wierzycieli, gdy zatwierdzeniu układu będzie skutek na zgromadzeniu.

Kiedy w 2016 oku weszła ustawa Prawo restrukturyzacyjne uprawnienia obejmujące dawnych syndyków zostały przejęte przez mających stosowną licencję doradców restrukturyzacyjnych. O prawie restrukturyzacyjnym obecnie definiuje się, iż osoby mające stosowną licencję mogą pełnić właściwe funkcje związane z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Poza tym mogą pełnić rolę doradcy dla podmiotów niewypłacalnych i widmem niewypłacalności, z powodzeniem mają możność reprezentować dłużników i wierzycieli przed sądami w sprawach o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za utrzymanie polskiego porządku prawnego w kwestii doradcy restrukturyzacyjnego. Zawód doradca restrukturyzacyjny jest związany z obowiązkiem otrzymania stosownej licencji przekazywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Potrzebny jest pozytywny wynik egzaminu z zagadnień prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, gospodarczego, podatkowego, a ponadto są te związane z ekonomią i zarządzeniem.

Władanie potrzebnymi uprawnieniami przez doradców ma wydźwięk na wąską specjalizację tych ludzi, by oferować profesjonalnie wykonane usługi.

Restrukturyzacja sądowa, odbywająca się z udziałem doradcy w procesie restrukturyzacji jest oparta o wytyczne, przewidziane przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne.

Jako ciekawostkę można posiąść, iż zawodem alternatywnym dla doradcy restrukturyzacyjnego, a także specjalisty obejmującego prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, jest doradca podatkowy zajmujący się prawem podatkowym.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne określa, by postępowania, gdzie mają na przykład miejsce zawarcie układu, spis wierzytelności i inne, były z udziałem nadzorcy lub zarządcy. Zawarcie układu jest istotne i pozytywne dla dłużnika z problemami finansowymi, by zoptymalizować koszt uzyskania przychodu i wysokość majątku spółki nie spadły.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Zmiany w związku z COVID-19

Pandemia COVID-19, która weszła do polski czwartego marca 2020 roku i jej liczne obostrzenia rządowe, doprowadziły do modyfikacji postępowania o zatwierdzenie układu.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma miejsce poza sądem.

Rozpoczyna się podpisaniem umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu.

Potem dłużnik ma zadanie obligatoryjne przekazać jemu propozycje układowe, spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

W następnym etapie dochodzi do wyznaczenia dnia układowego.

Czynności te są istotne i niezbędne do dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, by wszcząć właściwe procedury.

Poczynając od tego dnia dłużnikowi muszą wystarczyć cztery miesiące, by uzbierać głosy od wierzycieli w kontekście przyjęcia lub odrzucenia układu.

Zalety uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Chociaż pandemia zebrała żniwo wielu ludzkich żyć, co jest niewątpliwą ciemną stroną. Doprowadziła do zmian, które mają swoje plusy, niestety kosztem zdrowia i życia sporej części społeczeństwa.

Bezsprzeczną zaletę stanowi ochrona majątku dłużnika przed wierzycielami.

Otrzymuje on w pakiecie względny spokój i może dzięki zapasowi czasu odbudować swoją pozycję na rynku.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top