Poradnik

Czym charakteryzuje się projekt unijny?

projekt unijny dofinansowanie dotacja środki fundusze

Projekty unijne to inicjatywy, które mogą być realizowane na terenie państw należących do Unii Europejskiej mające na celu wspieranie różnych obszarów i sektorów w gospodarce poszczególnych państw. Czym dokładnie charakteryzują się unijne projekty? W poniższym artykule przedstawiamy szereg przydatnych informacji na ten temat.

Czym jest projekt unijny?

Projekt unijny to określenie dla inicjatywy ograniczonej czasowo, która jest realizowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Celem projektów unijnych jest osiąganie określonych celów odpowiadających zasadom i priorytetom wskazanym przez Unię Europejską w rozmaitych dokumentach. UE uruchamia różnego rodzaju programy, w ramach których można realizować projekty – mowa tutaj np. o Europejskim Funduszu Społecznym +, Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Programie Ramowym Badań i Innowacji. Każdy z programów unijnych ma określone cele, priorytety i zasady wskazujące na możliwości wnioskowania o realizację projektów.

Projekty unijne najczęściej organizują instytucje publiczne, organizacje samorządowe, uczelnie, firmy prywatne a także konsorcja tych podmiotów. Do przykładowych celów realizacji projektów zalicza się np. wzrost sprzedaży produktów innowacyjnych a tym samym przyczynia się to do wzrostu gospodarczego kraju (poprzez wzrost PKB), wprowadzanie innowacji procesowej pozwalającej na szybsze i tańsze wyprodukowanie danych produktów, wzrost podaży szkoleń wysokiej jakości dostępnych dla wszystkich, poprawa poziomu ochrony środowiska poprzez mniejszą emisję spalin nowoczesnych aut działających na wodorze, lepszy dostęp do usług publicznych poprzez ich cyfryzację czy modernizację architektoniczną tych placówek, promocja kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wsparcie inicjatyw w zakresie kulturowym (np. promocja imprez kulturowych również poprzez ich dofinansowanie), skuteczniejsza walka z bezrobociem poprzez aktywizację bezrobotnych w wieku 50+ itd.

Aby móc otrzymać finansowe wsparcie z Unii Europejskiej na realizację projektu, niezwykle ważne jest spełnienie szeregu wymagań. Mowa tutaj o odpowiednim celu projektu, zaplanowanie działań do niego prowadzących a także zadeklarowanie sposobu monitorowania postępów projektu. Z kolei podczas samej realizacji projektu ważna jest dbałość o prawidłowość dokumentacji merytorycznej, zamówieniowej i finansowo-księgowej. Właściwe rozliczenie projektu unijnego jest niezwykle ważne, by otrzymać transze dofinansowania – instytucje kontrolujące zwracają na to szczególną uwagę. Warto sprawdzić poradnik zarządzania dotacją z rozliczanie.com. Warto też wskazać, że wszystkie projekty unijne są regularnie weryfikowane, a gdy okazuje się, że nie są one realizowane zgodnie z wytycznymi, wówczas mogą zostać wyciągane konsekwencje. O tym, co wpływa na sukces takiego projektu przeczytasz w artykule Co sprawia, że projekt UE kończy się sukcesem?

Charakterystyczne cechy projektów unijnych

Do najważniejszych cech projektów unijnych zaliczamy:

  • mają cele spójne z celami unijnymi,
  • mają bardzo sztywne ramy w zakresie możliwości wydatkowania środków,
  • wnioskodawca/beneficjent musi przedstawiać sprawozdania dotyczące realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu w określonym czasie,
  • w ramach projektu istnieje coś takiego jako okres trwałości – w tym czasie trzeba np. utrzymać osoby na etacie lub wysokość/wartość sprzedaży.

Wnioski o płatność i rozliczanie projektów unijnych

Każdy beneficjent realizujący projekt unijny jest zobowiązany, aby regularnie przekazywać informacje na temat poczynionych postępów do instytucji, która udziela wsparcia. Sprawozdania takie w postaci wniosków o płatność (a czasem i inne dodatkowe) muszą być sporządzane w specjalnym do tego systemie SL2014. Zazwyczaj wnioski te trzeba przekazywać minimum raz na 3 miesiące. Obejmują nie tylko część merytoryczną, ale głównie finansowo-księgową.

Na rozliczanie.com dostępne są kompleksowe poradniki zawierające szereg wskazówek na temat tego, jak prawidłowo rozliczać projekty unijne.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top