Poradnik

Dlaczego trzeba robić przegląd i legalizacje gaśnic ?

gaśnica przegląd legalizacja

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w każdym obiekcie przedsiębiorstwa powinny znajdować się gaśnice. Kwestia ta nie może być lekceważona – poza oczywistą sprawą, którą jest ewentualne uratowanie przed pożarem zarówno zdrowia i życia osób, które przebywają na miejscu, a także znajdującego się tam mienia, dochodzą kwestie prawne. Ustawodawca narzuca przedsiębiorcom konkretne terminy, w których urządzenia gaśnicze muszą przejść przegląd, poprawę jakości i ewentualny remont.

Regulacje prawne

W przypadku, gdy mówimy o obowiązkowym przeglądzie gaśnic, mamy na myśli praktycznie każde miejsce, poza mieszkaniem – urządzenia tego typu znajdziemy wszędzie, zarówno w magazynach, halach produkcyjnych, urzędach czy szkołach. Dla każdego z tych miejsc, ustawodawcy narzucają jak często powinno się poddawać konserwacji gaśnicę, która poza wymogami stawianymi przez polskie prawo, musi spełnić również normy unijne (zwykle się pokrywają). Te kwestie są regulowane przez sporą liczbę przepisów, z którego najważniejszym jest prawdopodobnie Rozporządzenie z Dziennika Ustaw z Dnia 7 czerwca 2019 roku.

Autor rozporządzenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (wówczas był nim Jerzy Miller), określa wszelkie normy, warunki dopuszczenia gaśnicy do użytku, zasady działania oraz kwestie związane z cykliczną konserwacją i naprawą niesprawnego sprzętu. Dokument warunkuje również to, jak dużo gaśnic powinno znaleźć się w danym obiekcie. Certyfikatem koniecznym, który muszą posiadać wszystkie gaśnice w danym obiekcie jest ten, wystawiony przez CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Ppoż.), które spełnia wszystkie normy – zarówno Polskie jak i Unijne.

gaśnica przegląd legalizacja

Jak często?

Ówczesny Szef MSWiA, we wspomnianym dokumencie wskazał także częstotliwość wymiany bądź konserwacji gaśnicy. Wiele zależy od producenta – niektórzy zalecają konserwację tego typu urządzeń co pół roku lub co kwartał, lecz maksymalnym okresem czasowym, w którym sprzęt musi zostać poddany rewitalizacji jest rok – w przypadku niedostosowania się do tego wymogu i wykryciu tego faktu przez urzędników, osobie odpowiedzialnej za dany budynek grozi kara grzywny.

W zależności od producenta, gaśnice po pewnym czasie przestają być skuteczne w walce z ogniem. Większość z nich, wymaga wymiany co 5 lat. Ustawodawca w ww. rozporządzeniu, podaje również maksymalne okresy, w czasie których osoby odpowiedzialne za budynek, bądź lokal, muszą dokonać konserwacji gaśnic ze względu na ich wypełnienie (podstawowy przegląd co roku, bez względu na budowę gaśnicy):

  • śniegowe (wypełnione dwutlenkiem węgla) – serwis gaśnicy (ponownie napełnienie i rozszerzona konserwacja) – co pięć lat.
  • wodne, pianowe – serwis konieczny jest co pięć lat lat,
  • proszkowe typu X – serwis co piętnaście lat,
  • proszkowe typu Z – rozszerzona konserwacja i ponowne napełnienie – co pięć lat.

Osoby uprawnione, dopuszczenie do użytku, ewentualne kary.

Konserwacja, inspekcja, „legalizacja” oraz ewentualny remont gaśnicy jest konieczny do funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, urzędu czy innych budynków użyteczności publicznej, handlowych, magazynowych czy produkcyjnych. Osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozmieszczenie i stan tych urządzeń otrzymują, w przypadku dopuszczenia ich do użytku, naklejkę, która dostarcza wszelkie potrzebne dane (nazwa firmy/osoby która przeprowadziła kontrolę, datę przeglądu i ważności). Jest to spore ułatwienie, zarówno dla potencjalnych użytkowników, jak i tych, którzy kontrolują stan ochrony ppoż.

W przypadku braku zezwolenia lub odpowiednich dokumentów, kontrola urzędnicza może nałożyć na zarządcę karę grzywny. Nieregularny przegląd, może stanowić problem, gdy dojdzie do pożaru w danym pomieszczeniu czy budynku – ubezpieczyciel na pewno sprawdzi stan gaśnic, co, w przypadku, gdy nie były one dopuszczone do użytku, może znacznie utrudnić odzyskanie pieniędzy. które mają wyrównać szkody, wywołane przez pożar. Idąc tym tropem dalej – w przypadku narażenia życia bądź zdrowia, poszkodowane osoby, mogą założyć zarządcy sprawę sądową, której celem będzie wypłacenie odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu.

To, kto może dokonać serwisu i przeglądu urządzeń gaśniczych określone jest dokładnie w Ustawie o ochronie ppoż (z dnia 24 czerwca 1991 roku). Osoba taka musi mieć odpowiednie uprawnienia, których minimalnym warunkiem jest uzyskanie tytułu technika z dziedziny pożarnictwa (poparte odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi zaliczenie egzaminu technicznego). Rzecz jasna, nie jest to jedyna droga do uzyskania przyzwolenia na wykonywanie czynności – istnieją szkolenia, które przygotowują uczestników do roli inspektorów zabezpieczeń ppoż. Wyjątkiem, w którym przeglądu urządzeń może dokonać tylko i wyłącznie producent sprzętu, są gaśnice proszkowe typu X.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top