News

Dodatek węglowy w Przeworsku. Gdzie składać wnioski?

przeworsk dodatek węglowy wniosek gdzie

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do końca listopada br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1A.

Wzór wniosku można pobrać tutaj lub otrzymać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej lub drogą elektroniczną.

Dokument złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Adres do doręczeń elektronicznych należy wyszukać poprzez wpisanie w ePUAP , w pozycji  „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę” nazwy Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przeworsku. Wnioski przesłane na zwykły adres email pozostawia się bez rozpatrzenia (art.63 § 1 KPA).

Dodatek węglowy: termin wypłaty pieniędzy

Wypłata dodatku w kwocie 3 000 zł na gospodarstwo domowe nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia prawidłowego wypełnionego wniosku.

Świadczenie przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zużywające paliwo stałe tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Każdy wniosek będzie weryfikowany w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Wydanie decyzji wymagane jest przy odmowie przyznania dodatku, jego zmianie lub uchyleniu.

Wnioskodawcy przesyłana jest drogą elektroniczną informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy udzielana jest informacja o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1A. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje jego wypłaty.

Odmowa przyznania dodatku lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top