News

Dodatek węglowy w Tarnobrzegu. Kiedy wypłaty pieniędzy?

tarnobrzeg dodatek węglowy

Dodatek węglowy ma wynosić 3 tys. i jest on przyznawany jednorazowo.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy – komunikat Urzędu Miasta w Tarnobrzegu

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym, regulującej zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego informujemy, że stosowne wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca składania wniosków oraz wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, zostaną podane do wiadomości mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Miasta z chwilą uprawomocnienia się w/w ustawy oraz wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Aktualizacja 17/08/2022

Informacje o wsparciu w postaci dodatku węglowego uzyskać można w Urzędzie Miasta Tarnobrzega telefonicznie, dzwoniąc pod numer 15 81 81 257 lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta – budynek UM przy ul. Mickiewicza 7, Sektor A, Sala 3, Stanowisko nr 3.

Wnioski o dodatek węglowy w Tarnobrzegu można składać:

– bezpośrednio w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 – Biuro Obsługi Interesanta, Sektor A, Sala 3, Stanowisko Nr 3.

elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.

źródło: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top