Inwestycje

Droga powiatowa Jarosław-Wietlin-Łazy będzie przebudowana. Powstanie most

jarosław wietlin łazy
fot. Dorota Pupka

Jarosław. Umowa na przebudowę drogi powiatowej Jarosław-Wietlin-Łazy wraz z budową mostu na rzece Szkło została podpisana.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 10.253.744,10 zł

  • Powiat Jarosławski wkład 2.643.463,63 zł
  • Gmina Jarosław wkład 881.155,00 zł

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje w szczególności:

Nowy odcinek drogi wraz z obiektem mostowym o łącznej długości 1222,0 m. (obiekt mostowy o dł. 27,0 m)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy w km 2+490 – 3+712 z wyłączeniem mostu na potoku Mutwica w km 2+878 :   

Zaprojektowano przebudowę dwóch skrzyżowań ze starym odcinkiem drogi, biegnącym przez m. Surochów. Pierwsze zaprojektowano w km 2+660 po stronie lewej, jako skrzyżowanie zwykłe ze starym odcinkiem w kierunku centrum m. Surochów. Zaprojektowano wlot starego odcinka pod kątem prostym do osi nowej drogi, a wyłukowania krawędzi jezdni na skrzyżowaniu łukami kołowymi o promieniu 8 i 12 m.

Kolejne skrzyżowanie zaprojektowano w km 3+ 603 w formie skrzyżowania skanalizowanego z  wyspą. Przecięcia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu zaprojektowano łukami kołowymi o promieniu  6 i 12 m. Od kierunku Wietlina pozostawiono stary odcinek jezdni, znajdujący się w łuku poziomym o promieniu 98 m, jako jednokierunkowy o szer. 5 m  z prawostronnym chodnikiem o szer. 2 m. Jest on będącym kontynuacją chodnika lewostronnego z 2 Etapu obejmującego przebudowę drogi.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy- budowa mostu na rzece Szkło w km 2+787:

Zaprojektowano most o nośnej stalowej konstrukcji powłokowej z blach falistych. Łukowe sklepienie stalowe będzie współpracowało w przenoszeniu obciążeń z nasypem po zabudowaniu konstrukcji zasypką.

Na odpowietrznych krawędziach powłoki zaprojektowano żelbetowe zwieńczenia usztywniające.

Pod krawędziami oparcia zaprojektowano ławy żelbetowe o przekroju 0,90 x 2,35m i długości 28,03m każda. Każda z ław będzie równocześnie zwieńczeniem rzędu pali stanowiących fundament pośredni obiektu. Fundamenty palowe przewidziano wykonać w osłonie ścianek  szczelnych: traconych od strony wody oraz technologicznych od strony najazdów.

Termin wykonania zadania do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (grudzień 2023r.)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna , zaoferował wykonanie w/w zadania za kwotę 13.778.362,73 zł oraz udzieleniem gwarancji na okres: część drogowa 60 m-cy, część mostowa 120 m-cy.

źródło: Powiat Jarosławski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top