Inwestycje

Inwestycje drogowe na Podkarpaciu: S19, S74 i nowe obwodnice miast

s19 s74 obwodnica podkarpackie

Realizację inwestycji drogowych poprzedza złożony i długotrwały proces prac przygotowawczych. Dlatego też budując nowe odcinki dróg, równolegle przygotowuje się kolejne, by płynnie przechodzić do ich realizacji. W woj. podkarpackim aktualnie przygotowywane są m.in. drogę ekspresową S19, drogę ekspresową S74 oraz nowe obwodnice miast.

Przedstawiamy postęp prac przygotowawczych poszczególnych inwestycji na Podkarpaciu.

Na terenie naszego województwa kierowcy od 2016 roku mogą już korzystać z całej autostrady A4, a od końca ubiegłego roku droga ekspresowa S19 wydłużyła się do 85,6 km. Kolejne 42,2 km tej trasy jest w realizacji, 24,1 na etapie przetargu. Przygotowywana jest również dokumentacja przygotowawcza dla ok. 71 km S74 Opatów-Nisko.

Na etapie przetargu są odcinki:

S19 Jawornik-Lutcza (po otwarciu ofert, ale przed wyborem tej najkorzystniejszej)

Odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 5,2 km poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3 km.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik kat. I w kierunku Barwinka, które zostanie przystosowane do rozbudowy do kat. II. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją, a także infrastruktura techniczna.

S19 Lutcza-Domaradz (po otwarciu ofert, ale przed wyborem tej najkorzystniejszej)

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 6,4 km. Tak jak pozostałe odcinki w kierunku Barwinka będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz, zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt oraz szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

S19 Domaradz-Krosno (po wyborze najkorzystniejszej oferty)

W przetargu złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła spółka Mostostal Warszawa, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę 1 063 251 940,57 zł. Aktualnie prowadzona jest standardowa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

Ponadto w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Zagórze kat. I (MOP Zagórze w kierunku Barwinka będzie przystosowany do rozbudowy do kat. III, natomiast MOP Zagórze w kierunku Rzeszowa będzie przystosowany do rozbudowy do kat. II). Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia BRD, infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane będą drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.

Oferta spółki Strabag została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19, na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ – węzeł Jasionka. Druga jezdnia zostanie dobudowana na długości ok. 13,8 km. Opracowano już Koncepcję programową. Wydana została także decyzja środowiskowa.

S74 Opatów-Nisko

Na etapie przygotowania jest droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów-Nisko o długości ok. 71 km. Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego (SK). W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę trzech wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także opracował swój wariant autorski przebiegu S74.

Ponadto zorganizował spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Odbyły się w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. Podkarpackiego. W ramach dokumentacji STEŚ została wykonana wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego. Umożliwi uszeregowanie wariantów przebiegu trasy tak, aby ostatecznie możliwe było wskazanie optymalnego. Warianty analizowane są pod względem środowiskowym, ekonomicznym, technicznym i społecznym.

S74: przebieg i wariant drogi w Pysznicy

W maju br. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). W protokole KOPI wariantem rekomendowanym do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wariant W5 (społeczny) z korektą przebiegu na terenie gminy Pysznica od węzła Pysznica do węzła Kłyżów.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla wskazanego w protokole z posiedzenia KOPI wariantu. Złożenie wniosku o DŚU planowane jest w IV kwartale br. Ostateczne ustalenie przebiegu drogi zatwierdzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie po konsultacji z RDOŚ w Kielcach. Natomiast dokładne granice pasa drogowego, potrzebnego do realizacji S74, zatwierdzą Wojewoda Podkarpacki i Wojewoda Świętokrzyski, wydając decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Obwodnice w przygotowaniu

W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Dla wszystkich zadań są już wyłonieni wykonawcy dokumentacji przygotowawczej. W przypadku czterech obwodnic będzie to koncepcja programowa, a dla pozostałych dokumentacja obejmująca SK, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie DŚU.

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 422 183,65 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: sierpień 2024 r.),
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – opracowanie Koncepcji programowej – KP (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska. 16 września 2022 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, zaś w listopadzie br. planowane jest posiedzenie KOPI),
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – opracowanie KP (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.),
  • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – opracowanie KP (podpisanie umowy: 28 lutego 2022 r., wartość: 6 986 400 zł, wykonawca: MPRB, termin realizacji: maj 2023 r.),
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – opracowanie KP (podpisanie umowy: 9 marca 2022 r., wartość: 1 496 743,95 zł, wykonawca: KLOTOIDA, termin realizacji: marzec 2023 r.).

Rozbudowa DK73 po otwarciu ofert

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 o długości ok. 9,3 km. Odcinek pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Dla rozbudowy wydana została DŚU, która ostatecznie ustaliła przebieg inwestycji.

W przetargu na opracowanie koncepcji technicznej wpłynęło siedem ofert. 23 września br. nastąpiło ich otwarcie. Trzy z siedmiu złożonych ofert mieszczą się w kwocie przeznaczonej przez nas na sfinansowanie zamówienia (5 915 624,68 zł). Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top