Poradnik

Jak może powstać współwłasność nieruchomości i w jaki sposób można ją znieść?

zniesienie współwłasność nieruchomość jak gdzie

Współwłasność nieruchomości to dość powszechna sytuacja. Jednak zdarza się tak, że z różnych powodów zależy nam na jej zniesieniu. Jakie sposoby na wyjście ze stosunku łączącego współwłaścicieli nieruchomości przewiduje polskie prawo? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Jedność przedmiotu, wielość podmiotów i niepodzielność prawa

Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Może to dotyczyć także nieruchomości. Wielość podmiotów, którym przysługuje prawo własności może być np. skutkiem dziedziczenia lub też wspólnego zakupu nieruchomości. Często zdarza się też, że współwłasność nieruchomości powstaje w związku z rozwodem i zniesieniem ustawowej wspólności małżeńskiej. W niektórych sytuacjach może pojawić się konieczność lub chęć uruchomienia procedury wyjścia ze współwłasności (jej zniesienia). Polskie prawo umożliwia nam uczynienie tego na dwa różne sposoby. Zniesienie współwłasności nieruchomości może odbyć się na drodze sądowej, jak i w trybie umownym (akt notarialny).

Sądowe zniesienie współwłasności: tryb nieprocesowy

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości odbywa się w trybie nieprocesowym i uregulowane jest w kodeksie postępowania cywilnego. Postępowanie nieprocesowe w tym zakresie inicjuje wniosek wniesiony do sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości. W takim wniosku należy dokładnie określić nieruchomość mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Mogą to być m.in. dokumenty obejmujące informacje zawarte w urzędowych rejestrach nieruchomości, np. odpis księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, umowy cywilne przenoszące własność nieruchomości w formie aktu notarialnego czy też orzeczenia sądowe.

A może akt notarialny?

Zniesienie współwłasności nieruchomości może też nastąpić w drodze umownej. Jest to zdecydowanie prostszy i mniej sformalizowany sposób na zakończenie stosunku łączącego dotychczasowych współwłaścicieli nieruchomości. Jednak należy pamiętać o tym, że umowny tryb zniesienia współwłasności wymaga zgodnych oświadczeń woli wszystkich współwłaścicieli. Konsensus musi dotyczyć zarówno samego zamiaru zniesienia współwłasności, jak również sposobu jej zniesienia. To wszystko sprawia, że taki tryb nie będzie możliwy do zastosowania w przypadku skomplikowanych relacji oraz konfliktów między współwłaścicielami. Zarówno sądowne, jak i umowne zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić na trzy różne sposoby: poprzez podział fizyczny rzeczy, przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty oraz poprzez sprzedaż rzeczy i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top