Praca

Jak wygląda rynek pracy na Podkarpaciu? [raport]

Jak wygląda rynek pracy na Podkarpaciu? [raport] 1

W województwie podkarpackim, w porównaniu z 2017 r., polepszyła się sytuacja na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost liczby pracujących oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jednocześnie zaobserwowano spadek ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

Pracujący
W końcu 2018 r. w województwie podkarpackim liczba pracujących wyniosła 462,9 tys. osób (według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) i stanowiła 4,8% ogółu pracujących w kraju. Liczba pracujących w województwie, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyła się o 9,9 tys. osób, tj. o 2,2% (w kraju wzrosła o 1,8%).
Liczba pracujących w stosunku do 2017 r., zwiększyła się w dwudziestu jeden powiatach, w tym najbardziej w powiecie rzeszowskim (o 6,1%), przemyskim (o 5,5%) i tarnobrzeskim (o 5,2%). Natomiast największy spadek liczby pracujących zaobserwowano w powiatach niżańskim (o 1,2%) i lubaczowskim (o 1,1%).

Przeciętne zatrudnienie
W 2018 r. przeciętne zatrudnienie (według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) w województwie podkarpackim wyniosło 379,3 tys. osób i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyło się o 9,0 tys. osób (o 2,4%). W kraju, w stosunku do 2017 r., przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 2,1%. W województwie największy wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w powiatach: rzeszowskim (o 8,7%), tarnobrzeskim (o 6,1%), jarosławskim (o 5,7%), kolbuszowskim (o 4,7%), dębickim (o 4,2%) i lubaczowskim (o 4,1%). Natomiast największy spa-dek zanotowano w powiatach: niżańskim (o 2,3%), krośnieńskim i łańcuckim (po 2,0%).

Przeciętne wynagrodzenie
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących, a także zatrudnionych za granicą) w województwie podkarpackim w 2018 r. wyniosło 4089,81 zł i było o 252,64 zł (tj. o 6,6%) wyższe niż w 2017 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie podkarpackim stanowiło 84,6% przeciętnego wynagrodzenia w kraju, które w 2018 r. wyniosło 4834,76 zł.

W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 4571,96 zł (przed rokiem 4292,98 zł), a w prywatnym – 3823,07 zł (wobec 3575,47 zł).

W 2018 r. najwyższe wynagrodzenie brutto zanotowano w sekcji informacja i komunikacja – 7700,61 zł, a najniższe w sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 2584,64 zł.

W miastach na prawach powiatu najwyższe wynagrodzenie wystąpiło w Rzeszowie 4802,41 zł (wzrost o 6,5% względem 2017 r.), a najniższe w Tarnobrzegu 3808,19 zł (wzrost o 5,5%). Spośród powiatów województwa podkarpackiego najwyższe wynagrodzenie odnotowano w po-wiecie mieleckim 4289,29 zł (wzrost o 7,2% w skali roku), a najniższe w powiecie strzyżowskim 3459,69 zł (wzrost o 7,8% względem 2017 r.).

We wszystkich podkarpackich powiatach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem, przy czym najwyższy wzrost notowano w powiecie przeworskim (o 8,6%) oraz rzeszowskim i strzyżowskim (po 7,8%).

Bezrobocie
W końcu 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego wyniosła 82,9 tys. osób i była mniejsza od zanotowanej przed rokiem (o 8,0 tys. osób, tj. o 8,8%). Odnotowano również spadek stopy bezrobocia w województwie (z 9,6% w 2017 r. do 8,7% w 2018 r.) oraz w Polsce (z 6,6% w 2017 r. do 5,8% w 2018 r.).

W województwie podkarpackim w końcu 2018 r., w odniesieniu do poprzedniego roku, zanotowano spadek liczby bezrobotnych we wszystkich dwudziestu pięciu powiatach, w tym największy w Krośnie (o 21,3%), a najmniejszy w powiecie łańcuckim (o 2,7%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. o 0,9 p.proc.

Bez prawa do zasiłku pozostawało w końcu 2018 r. 70,5 tys. osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 85,0% (przed rokiem – 86,5%). Mieszkańcy wsi stanowili 63,1% ogólnej liczby bezrobotnych (przed rokiem – 62,9%).

W końcu 2018 r. w województwie podkarpackim wśród bezrobotnych, podobnie jak w kraju, przeważały kobiety, które stanowiły 54,3% ogółu zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Liczba bezrobotnych kobiet wyniosła 45,0 tys. i w porównaniu z końcem 2017 r. zmniejszyła się o 7,4%, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,9 p.proc.

W końcu 2018 r. bezrobotni poszukujący pracy ponad rok stanowili 45,4%, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych, w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 r., zmniejszył się o 0,7 p.proc. Osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca w końcu 2018 r. stanowiły 9,4% bez-robotnych (rok wcześniej 8,8%), od 1 do 3 miesięcy – 17,9% (18,0%), od 3 do 6 miesięcy – 13,4% (13,7%), natomiast od 6 do 12 miesięcy – 13,9% (w końcu 2017 r. – 13,3%).

W ogólnej liczbie bezrobotnych 15,8% (rok wcześniej 16,6%) stanowiły osoby dotychczas nie-pracujące. Wśród bezrobotnych posiadających staż pracy, największy odsetek stanowiły osoby ze stażem pracy 1-5 lat – 29,1% (28,3%) i ze stażem pracy do 1 roku – 24,1% (w końcu 2017 r. – 24,4%).

Powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w ciągu całego 2018 r. miały do dyspozycji 61,4 tys. ofert pracy, tj. o 19,0% mniej niż rok wcześniej. W końcu roku na 1 ofertę pracy przypadało 49 bezrobotnych (wobec 50 osób przed rokiem).

Warunki pracy
W 2018 r. w województwie podkarpackim w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 3465 osób (w 2017 r. – 3559). W 3439 przypadkach były to wypadki lekkie, w 18 – ciężkie, a w 8 – śmiertelne. Najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy w województwie podkarpackim pracowało w przetwórstwie przemysłowym (1167 osób, tj. 33,7% ogółu poszkodowanych) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (545 osób, tj. 15,7%). W wypadkach przy pracy częściej poszkodowani byli mężczyźni (61,1% ogółu poszkodowanych).

W 2018 r. najczęstszymi wydarzeniami powodującymi wypadki przy pracy były: zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w niego (1066 poszkodowanych, tj. 30,8%), kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym (728 poszkodowanych, tj. 21,0%) oraz uderzenie przez obiekt w ruchu (660 poszkodowanych, tj. 19,0%). Główną przyczyną wypadków przy pracy na Podkarpaciu w 2018 r. było nieprawidłowe zachowania pracowników (61,8% ogółu przyczyn; w 2017 r. – 59,3%).

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top