Inwestycje

Jaki wariant przebiegu będzie miała obwodnica Kolbuszowej?

kolbuszowa obwodnica wariant przebieg budowa
fot. GDDKiA

Kolejna akcja informacyjna dotycząca wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9 za nami. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Dokumentację dla tego zadania przygotowuje firma Promost Consulting. Termin realizacji prac to 33 miesiące. W ramach umowy, wykonawca opracuje Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Jednym z elementów umowy jest przeprowadzenie tzw. akcji informacyjnej. Spotkanie, w trakcie którego przedstawione zostały warianty przebiegu projektowanej obwodnicy Kolbuszowej, odbyło się w dniu 14 lipca br.

Materiały informacyjne i formularz opinii

W spotkaniu uczestniczył projektant oraz przedstawiciele GDDKiA w Rzeszowie. Materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów trasy dostępne były 7 dni przed planowanym terminem spotkań w siedzibach Urzędów Gmin. Materiały są również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna—obwodnica-kolbuszowej

Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegów obwodnicy zainteresowane strony mogły zgłaszać na spotkaniu informacyjnym lub wypełniając i podpisując formularze opinii dostępne w Urzędach Gmin oraz stronie internetowej i przesyłając je w terminie do 28.07.2021 r. pocztą na adres: Promost Consulting sp. z o.o. sp. kom. ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@promost.pl . Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przesłane opinie zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych oraz środowiskowych zostaną uwzględnione.

Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi będzie zawierał informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą udzielane odpowiedzi w trybie indywidualnym. O miejscu i czasie jego udostępnienia zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie prasowe, na tablicy ogłoszeń w ww. urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9

Obwodnica Kolbuszowej to zadanie z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. W ramach prowadzonych prac, wykonawca będzie zobowiązany przeanalizować możliwość poprowadzenia obwodnicy zarówno po wschodniej jak i zachodniej stronie miasta. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w DŚU.

Obwodnica powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 8,5 km.  Inwestycja obejmie budowę pełnego zakresu DK9 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami (ewentualnie węzłami), drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska. Zlikwidowane zostaną także kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 przechodzi przez miasto Kolbuszowa wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów i dalej w kierunku południowym, tj. do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Usprawni to ruch tranzytowy, którego część z drogi ekspresowej S7 przejmuje DK9. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top