Turystyka

Jezioro Tarnobrzeskie: opłata za wjazd i karta abonamentowa dla mieszkańca Tarnobrzega. Ile to kosztuje?

jezioro tarnobrzeskie opłata cena wjazd parking

Jezioro Tarnobrzeskie/Abonament/Opłata. Zasady przyznania karty abonamentowej na wjazd na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim dla mieszkańca Tarnobrzega.

W celu przyznania takiej karty należy:

 1. Wypełnić Wniosek o przyznanie karty abonamentowej oraz dokonać opłaty w wysokości 50,00 zł na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w kasie MOSiR (pływalnia) przy ul. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.
 2. Na każdy następny pojazd składany jest odrębny wniosek.
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:
  • w Urzędzie Miasta Tarnobrzega – Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 1 lub 5, ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu
  • lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP za pomocą pisma ogólnego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Tarnobrzega e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega: /43m87xibay/skrytka
 4. W przypadku składania Wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP składający podpisuje elektronicznie tylko Wniosek i załącza kopię dowodu wpłaty.
 5. Po weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku numer rejestracyjny zostanie dopisany do systemu weryfikującego opłaty za wjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie.
 6. Kierujący nie ma obowiązku wystawiania Karty abonamentu za przednią szybę pojazdu – zapis Karty abonamentowej jest zapisem elektronicznym i nie wymaga wydruku.
 7. W przypadku negatywnej weryfikacji składający wniosek zostanie powiadomiony telefonicznie o braku przyznania Karty mieszkańca.

Nowe stawki opłaty wjazdowej nad Jezioro Tarnobrzeskie

ZARZĄDZENIE NR 138/2023

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie stawek opłaty wjazdowej na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim będące obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej Miasta Tarnobrzega obowiązujących w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały Rady Miasta Tarnobrzega NR XLVI/477/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnobrzega do ustalenia stawek opłaty wjazdowej nad Jezioro Tarnobrzeskie oraz uchwały Rady Miasta Tarnobrzega NR LXII/650/2022 z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie powierzenie Prezydentowi Miasta Tarnobrzega uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu zarządzam co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłaty wjazdowej na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim będące obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej Miasta Tarnobrzega obowiązujące w 2023 r. w wysokości:

1. 80,00 zł, z tym, że w przypadku uregulowania opłaty w urządzeniu do poboru opłat gotówką, kartą płatniczą lub blikiem oraz przez system płatności mobilnych w dniu wjazdu wprowadza się opłatę promocyjną w wysokości 20,00 zł;

2. 50,00 zł jako jednorazową opłatę sezonową – abonamentową dla mieszkańców Tarnobrzega;

§ 2. Opłaty o których mowa w § 1 pobierane są w okresie od 1 maja do 30 września we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 18.00.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOSiR w Tarnobrzegu.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr 264/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wjazdowej na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim będące obiektami użyteczności publicznej Miasta Tarnobrzega.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

źródło: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top