Inwestycje

Krosno ma uchwalony budżet na 2023 rok. Jakie są zaplanowane inwestycje?

krosno budżet 2023

Krosno/Budżet 2023. Przyszłoroczny budżet Krosna to blisko 450 milionów złotych.

Radni przyjęli plan finansowy na ostatniej w tym roku sesji. Zakłada on nieco ponad 408 milionów zł wpływów, a deficyt pokryją głównie kredyty i pożyczki.

Dokument przyjęto 11 głosami „za” przy 8 „przeciw” – opozycyjne w Krośnie Prawo i Sprawiedliwość nie uzasadniło negatywnego stanowiska.

Prezydent Piotr Przytocki uważa, że 2023 będzie trudnym rokiem . Po zmianach przepisów spadają dochody z podatków, tymczasem jest wysoka inflacja i rosną ceny energii, miasto postanowiło stworzyć na to specjalną rezerwę. Większe są też koszty obsługi zadłużenia. Podniesione będą płace minimalne, a subwencja oświatowa, mimo jej wzrostu, nie pokrywa także rosnących kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

W mocno okrojonych w Krośnie wydatkach inwestycyjnych zaplanowano m.in. kontynuację przebudowy ul. Paderewskiego z rozbiórką i budową mostu, budowę odcinka drogi kołowania na lotnisku, ścieżki rowerowo- spacerowej wzdłuż Wisłoka i dokończenie modernizacji stadionu.

Wydatki budżetowe miasta Krosno

Transport i łączność – 17 470 292 zł

zadania z zakresu dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in. na rzeczową realizację zadań:

 • 4 889 947 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R – ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 •  1 268 262 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 •  800 000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Stefana Batorego w Krośnie,
 •  800 000 zł – Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J.Stapińskiego w Krośnie,
  a także na kontynuację prac projektowych, w tym m.in.:
 • 492 450 zł – Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
 • 300 000 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I,
 • 298 000 zł – Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28,

w ramach Pozostałej działalności – na zadanie pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie, w tym 3 784 428 zł na spłatę zobowiązań factoringowych oraz 3.500.000 zł na budowę fragmentu drogi kołowania;

Administracja publiczna – 17 319 188 zł, w tym 16 982 362 zł na projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. – Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, w ramach którego będą realizowane inwestycje:

 • Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
 • Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (przebudowa piwnic w kamienicach przy ul.Rynek 5 i 6),
 • Zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego,
 • Parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe;

Kultura fizyczna – 13 587 978 zł, w tym:

 • 11 080 000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie (dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2022 r.),
 • 2 507 978 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych (zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych);

Gospodarka mieszkaniowa – 3 253 500 zł, w tym:

 • 2 700 000 zł – na wykupy nieruchomości, w tym m.in. na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg publicznych,
 • 553 500 zł – Park przemysłowy „KROSNO 2” – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej.

Klub Radnych Samorządne Krosno głosował jednogłośnie za przyjęciem budżetu.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna obejmuje lata 2023 – 2040. Dane dotyczące 2023 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.
Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich – w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne i bieżące – ze środków własnych, dotacji krajowych i ze środków europejskich, na które w latach 2023 – 2026 zaplanowano łącznie 182,7 mln zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano 174,8 mln zł, z czego:

156,7 mln zł – na zadania finansowane w całości ze środków krajowych (w tym 65 mln zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, subwencji z budżetu państwa oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w tym m.in.:

 • 40,2 mln zł – Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
 • 52 mln zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I,
 • 46,6 mln zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II,
 • 9,3 mln zł – Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
 • 4,9 mln zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R – ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
 • 2,5 mln zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych,

18,1 mln zł – na zadania współfinansowane ze środków europejskich (z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na łączną kwotę 9,3 mln zł) , w tym m.in.:

 • 17,6 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
 • 381 tys. zł – Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod.

Na przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano ponad 7,9 mln zł, z czego 5,4 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, a ponadto na projekty realizowane przez jednostki oświatowe finansowane ze środków programu Erasmus+.

Uwzględniając kwoty planowanych na 2023 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz umów o podobnym charakterze (factoring) związanych z realizacją ważnych dla rozwoju Miasta zadań na koniec 2023 r. ustalono w wysokości 279,6 mln zł.

źródło: PR Rzeszów i UM Krosno

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top