Poradnik

Masz w planach założenie własnej działalności – wybierz kody PKD

Masz w planach założenie własnej działalności - wybierz kody PKD 1

Zakładając firmę jednym z Twoich początkowych obowiązków będzie określenie rodzaju usług, w których będzie się specjalizowała. Wykorzystasz do tego właśnie kod PKD.

PKD – POLSKA KLASYFIKACJA GOSPODARCZA


Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej (PKD)
– to system, w którym zostały zebrane wszystkie rodzaje działalności społeczno-gospodarczej, występujące w gospodarce narodowej. PKD stosowane jest w statystyce, rachunkowości, ewidencji, dokumentacji, urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi sensownie wybrać kody PKD, mając na uwadze zakres wykonywanej działalności.

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE DLA SIEBIE KODY: Baza kodów PKD

Czym się kierować wybierając kod PKD?

Dla usprawnienia systemu kodów klasyfikacja PKD została podzielona na sekcje według branży, jaką się trudzi działalność gospodarcza. Każdą z poszczególnych sekcji oznaczono literą alfabetu, od A do U. Kody składają się z pięciu znaków, które kolejno stanowią:

1.sekcję
2.dział
3.grupę
4.klasę
5.podklasę

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wyróżniamy następujące sekcje podziału klasyfikacji kodów PKD 2007:

 • A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • B – górnictwo i wydobywanie
 • C – przetwórstwo przemysłowe
 • D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • F – budownictwo
 • G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • H – transport i gospodarka magazynowa
 • I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • J – informacja i komunikacja
 • K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • P – edukacja
 • Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • S – pozostała działalność usługowa
 • T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • U – organizacje i zespoły eksterytorialne

Kody PKD wprowadzasz w czasie wypełniania wniosku CEIDG-1 (wniosek rejestracji działalności gospodarczej).

Kierując się na stronę Głównego Urzędu Statystycznego skorzystasz z wyszukiwarki kodów oraz opisów konkretyzujących zakres danych PKD.

Problem z wyborem kodu PKD – interpretacja indywidualna

W sytuacji, gdy masz problem z właściwym określeniem kodu PKD możesz zwrócić się do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej. Wystarczy wystosować pisemny wniosek z załączonym opisem działalności, w której się specjalizuje firma wraz z czytelnym podpisem. Wysokość opłaty za udzieloną pomoc zależna jest od liczby nadanych przez ośrodek kodów PKD. Pamiętaj, że dokument możesz złożyć w dowolnym terminie, sposób złożenia również nie został dokładnie określony, dlatego możesz to zrobić za pomocą: faksu, poczty elektronicznej, osobiście, pocztą tradycyjną.

WAŻNE: Na rozpatrzenie wniosku i wydanie interpretacji indywidualnej urząd ma 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy sprawy wymagają większego poświęcenia czasu termin ten może nawet wydłużyć się do 60 dni.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top