Inwestycje

Miasto Krosno chce zazielenić Rynek. To nie wszystko. Szukają wykonawcy projektu

rynek krosno
fot. Screen z filmu YouTube/Lece w miasto

Gmina Miasto Krosno ogłosiła przetarg na rewitalizację Rynku w Krośnie.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie.

Zamówienie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i wykonanie robót ogrodniczych i budowlanych.

Projekt polega na wprowadzeniu nasadzeń drzew i roślinności niskiej na płycie Rynku w Krośnie wraz z podłożem strukturalnym wbudowanym pod nawierzchnią utwardzoną (działka nr ewid. 3188/2, obręb Śródmieście), zgodnie z zakresami oznaczonymi na rysunkach koncepcji.

Uzupełnieniem całości inwestycji będzie mała architektura.

Jednocześnie zadanie ma na celu realizację strategii przystosowania miast do zmian klimatu i redukowania negatywnych skutków tych zmian, w tym realizację Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Krosna.

Oprócz wprowadzenia zieleni wysokiej i niskiej, w zadaniu podejmuje się działania na rzecz zwiększenia retencji wodnej. W ramach inwestycji planuje się wprowadzić elementy mające na celu spowolnienie/zatrzymanie odpływu wody opadowej przy wykorzystaniu zielonej i zielono – niebieskiej infrastruktury.

Zakres prac:

  • zmiana części istniejących w granicy opracowania utwardzeń terenu na obszary pokryte roślinnością wysoką i niską;
  • dobór gatunkowy zieleni uwzględniający pozytywne kształtowanie mikroklimatu oraz retencji wodnej;
  • przebudowa istniejących nawierzchni utwardzonych z uwzględnieniem materiałów/metod przepuszczających wodę oraz projektu geometrii spadków podłużnych i poprzecznych kierujących wodę na projektowane tereny zielone w celu zapewnienia jak największej retencji wody;
  • wprowadzenie podłoży strukturalnych. Podłoże strukturalne zapewni odpowiednie warunki wzrostu istniejącym i nowoprojektowanym roślinom oraz zwiększy pojemność retencyjną gleby poprzez wykorzystanie pustych przestrzeni podłoża do magazynowania wody;
  • całkowita wymiana gruntu w miejscach przeznaczonych pod zieleń na min. 1 m i zastąpienia go ziemią urodzajną;
  • wprowadzenie systemu zarządzania wodą opadową w obrębie brył korzeniowych drzew. System pochłaniając i zatrzymując wodę zmniejsza natężenie przepływającej wody odciążając systemy kanalizacyjne, wprowadzenie retencji w postaci zbiorników żelbetowych podziemnych z układem technologicznym i rozprowadzającym wodę do systemów nawadniających.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Fundusze Europejski dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat, Działanie: FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-28 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top