Biznes

Niezależny Doradca – wsparcie w realizacji projektu

ppwb podkarpacka platforma wsparcia biznesu

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB) to projekt kierowany nie tylko do podkarpackich przedsiębiorstw i Instytucji Otoczenia Biznesu. To inicjatywna, w której mogą wziąć udział także osoby chcące świadczyć usługi doradcze.

Niezależny Doradca (ND) to osoba fizyczna, która w ramach projektu upoważniona jest do świadczenia usług doradczych na rzecz mikro, małych i średnich firm, Instytucji Otoczenia Biznesu z województwa podkarpackiego oraz Administratora PPWB. Aby zostać Niezależnym Doradcą, należy zarejestrować się na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu i przejść procedurę naboru z wynikiem pozytywnym.

Czym zajmuje się Niezależny Doradca i jakie są jego kluczowe zadania?

 • Diagnozuje istniejące w danej firmie potrzeby dotyczące usług rozwojowych
 • Wspiera w sporządzaniu specyfikacji usługi specjalistycznej
 • Pomaga przedsiębiorcom w wyborze Dostawcy Usług
 • Monitoruje i weryfikuje świadczone usługi
 • Pomaga w działaniach związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla MŚP
 • Wspiera w zarządzaniu i promocji projektu
 • Negocjuje pomiędzy MŚP a DU w przypadku problemów związanych z realizacją usługi
 • Wspiera IOB w tworzeniu nowych lub ulepszonych usług

W naborze na ND mogą brać udział kandydaci z Polski i z zagranicy. Wystarczy, że spełnią wymagania formalne  i merytoryczne dopuszczające oraz co najmniej jedno kryterium merytoryczne specjalistyczne.

 Jakie warunki należy spełnić, by zostać Niezależnym Doradcą? 

 • Wymagania formalne (obowiązkowe):
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralność
 • niepozostawanie w zatrudnieniu w zespole zarządzającym lub realizującym projekt
 • dostarczenie kompletu dokumentów wymaganych w naborze kandydatów
 • Wymagania merytoryczne dopuszczające (obowiązkowe):
 • udokumentowane wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej inż., mgr, mgr inż.)
 • posiadanie uprawnień branżowych lub niezbędnych dokumentów (np. certyfikatów)
 • posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego we wskazanych dziedzinach (obszar tematyczny, w którym Kandydat na Niezależnego Doradcę posiada wiedzę/doświadczenie w zakresie usług planowanych do realizacji w ramach projektu) w okresie ostatnich 10 lat
 • doświadczenie w realizacji usług doradczych(realizacja minimum 20 godzin doradztwa łącznie)
 • Wymagania merytoryczne specjalistyczne dotyczą dziedziny, w której chce działać Niezależny Doradcanależy spełnić minimum 1kryterium:
 • stopień naukowy doktora lub wyższy w obszarze związanym z dowolną dziedziną
 • udokumentowany udział w charakterze członka zespołu naukowego, badawczego lub eksperta w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw
 • rekomendacje/referencje organizacji/podmiotów, z którymi Kandydat współpracował
 • udokumentowana znajomość warunków prawnych i gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej oraz udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie
 • udokumentowana znajomość problematyki związanej z ochroną własności przemysłowej oraz minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie (np. rzecznik patentowy),
 • autor lub współautor patentu, wynalazku lub wzoru użytkowego
 • udokumentowana znajomość problematyki związanej z innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw dotyczącą dziedzin/dziedziny wskazanej we wniosku oraz udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie
 • udokumentowane min. 2-letnie doświadczenie w zakresie dokonywania oceny potencjału komercyjnego produktów i/lub usług

Osoba fizyczna, która spełni wymagania formalne i merytoryczne dopuszczające oraz co najmniej jedno kryterium merytoryczne specjalistyczne, zostaje wpisana do Wykazu Niezależnych Doradców. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ppwb.pl  w Regulaminie naboru wniosków o umieszczenie w Wykazie Niezależnych Doradców w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

Przedsiębiorco! Teraz już wiesz, czym dokładnie zajmuje się Niezależny Doradca oraz kto może liczyć na jego wsparcie. Pomoc ND może okazać się nieoceniona. Jeśli na Twojej drodze pojawią się jakiekolwiek wątpliwości – skorzystaj z doradztwa i rozwijaj swoją firmę! Więcej informacji znajdziesz na stronie ppwb.pl. Twój biznes to Twój rozwój!

ppwb podkarpacka platforma wsparcia biznesu

Artykuł sponsorowany

Więcej o PPWB

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top