Inwestycje

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc: wybrano ofertę na opracowanie koncepcji programowej

obwodnica brzostek kołaczyce budowa kiedy wariant

Oferta firmy MPRB została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73.

Przy braku odwołań od dokonanego wyboru możliwe będzie podpisanie umowy.

Nowa obwodnica, o długości ok. 13,4 km, powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Kryteria oceny ofert

Ogłoszony przetarg podzielony został na trzy zadania i dotyczy wykonania Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla trzech obwodnic: Jasła, Pilzna oraz Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73. Dla części dotyczącej opracowania dokumentacji obwodnicy Brzostku i Kołaczyc wpłynęło siedem ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma MPRB, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę 6 986 400,00 zł brutto.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe – doświadczenie głównego projektanta drogowego (25 proc.) i doświadczenie geologa (15 proc.).

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc: prace koncepcyjne

Do zadań wykonawcy będzie należało wykonanie w terminie 15 miesięcy Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym, a także prowadzenie monitoringu osuwisk bądź terenów predysponowanych osuwiskowo. Koncepcja Programowa doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe poszczególnych obwodnic, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania skrzyżowań, obiektów inżynierskich, a także sposobu zabezpieczenia posadowienia nasypu drogowego. Jej celem będzie umożliwienie ustalenia ostatecznych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli także zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie projektuj i buduj.

obwodnica brzostek kołaczyce budowa kiedy wariant

Mapa GDDKiA

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc: zakres inwestycji

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 13,4 km. W przyszłości będzie obejmować swoim zakresem budowę skrzyżowań jednopoziomowych (ronda) i dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektów inżynierskich (osiem mostów i jeden wiadukt), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polski (PGW-WP), wzdłuż potoków: Słony, Gogołówka i Dębówka wykonane zostaną także odcinki wałów zamykających (zlokalizowane poza granicami projektowanego pasa drogowego). Wały te stanowią dopełnienie dwóch odcinków drogi krajowej pełniących dodatkową funkcję wału przeciwpowodziowego. W toku prowadzonych uzgodnień ustalono, że wały zamykające/cofkowe wzdłuż potoków Słony i Dębówka zrealizuje Gmina Brzostek, a wał wzdłuż potoku Gogołówka wykona PGW – WP. Warto zaznaczyć, że na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 2,1 km, przyszła obwodnica pokrywa się z przebiegiem planowanych do realizacji wałów przeciwpowodziowych. Dla tych odcinków korpus drogowy będzie pełnił jednocześnie funkcję wału przeciwpowodziowego.

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc: cel inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki realizacji tej obwodnicy ruch tranzytowy na osi północ-południe, kierujący się albo w kierunku Pilzna oraz drogi krajowej nr 94 i autostrady A4 albo w kierunku Jasła oraz drogi krajowej nr 28, zostanie wyprowadzony z centrów obu miejscowości. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez ograniczenie ruchu dalekobieżnego, ograniczy też emisje spalin i hałas. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

O budowie obwodnic Brzostku i Kołaczyc pisaliśmy również tutaj –> Oferty na koncepcje programowe dla trzech obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla sześciu zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (STEŚ-R – Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Pozostałe są na etapie przetargu.

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: maj 2024 r.),
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: czerwiec 2023 r.),
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.),
  • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej – wybrano najkorzystniejszą ofertę,
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert).

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top