Inwestycje

Obwodnica Kolbuszowej. Akcja informacyjna dot. przebiegu zakończona

kolbuszowa obwodnica wariant przebieg

Wykonawca Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9” opracował raporty ze spotkania informacyjnego dla każdej z gmin, przez które przebiegać będzie przyszła obwodnica Kolbuszowej.

Głównym celem opracowywanej dokumentacji Studium Korytarzowego jest znalezienie optymalnego korytarza dla przebiegu obwodnicy. W związku z tym z inicjatywy Inwestora przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne, które służyło przedstawieniu wariantowych przebiegów drogi oraz uzyskaniu opinii i sugestii społeczeństwa.

Firma Promost Consulting, która jest Wykonawcą dokumentacji Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9” w dniu 14.07.2021 r. zorganizowała spotkanie informacyjne dotyczące przebiegów wariantów projektowanej obwodnicy dla mieszkańców gminy Kolbuszowa, gminy Cmolas oraz gminy Dzikowiec.

Ze spotkania informacyjnego został sporządzony „Raport z akcji informacyjnej”, który dostępny jest do wglądu w siedzibach właściwych urzędów gmin, na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Rzeszowie: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna—obwodnica-kolbuszowej oraz w siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49 C, pok. nr 8

W ramach przeprowadzonej Akcji Informacyjnej uwzględniając postulaty stron projektant przeanalizował następujące możliwości korekty przebiegu obwodnicy pokazane w załącznikach graficznych do Raportu nr 2, 2a oraz 2b:

Wariant 4A – omijający miejscowość Widełkę od strony południowo – wschodniej. Przebieg wskazany w stanowisku sołectwa Świerczów oraz pojedynczych stron. W rozdziale 3 Raportu wskazano wady takiego przebiegu, które uzasadniają nieuwzględnianie tego przebiegu w dalszych pracach projektowych.

Wariant 5A – wariant omijający miejscowość Cmolas od strony północno – wschodniej. Przebieg wskazany w stanowisku Wójta oraz Rady Gminy Cmolas oraz pojedynczych stron. Z uwagi na to, że obecnie prowadzone prace projektowe dotyczą jedynie obwodnicy Kolbuszowej i ewentualnie przyległych miejscowości wariant ten nie będzie uwzględniany w dalszych pracach projektowych.

Wariant 5C – wariant ograniczający przebieg przez tereny rolne wsi Werynia i Widełka. Przebieg wskazany przez pojedyncze strony. Wariant ten zostanie uwzględniony w dalszych pracach projektowych w ramach korekty wariantu 5.

Wszystkie uwzględnione postulaty w poszczególnych gminach zostały zawarte w raporcie z akcji informacyjnej.

Wyniki konsultacji, głosy społeczeństwa oraz samorządów zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top