Inwestycje

Obwodnica Przemyśla: raport z akcji informacyjnej. Który wariant zostanie wybrany?

przemyśl obwodnica wariant przebieg budowa

Przemyśl. Dostępny jest już raport z drugiej akcji informacyjnej dotyczącej przebiegu obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej DK28/77.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Akcja informacyjna i raport

Akcja Informacyjna dla społeczeństwa przeprowadzona została w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej czyli Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej Etap I (STEŚ-R Etap I). Głównym celem Studium jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy Przemyśla, który będzie najmniej kolidował z uwarunkowaniami lokalnymi takimi jak istniejąca zabudowa, tereny zabytkowe, osuwiskowe czy obszary chronione przyrodniczo.

W ramach drugiej akcji informacyjnej, w dniach 2 – 3 czerwca 2022 r., Wykonawca dokumentacji projektowej zorganizował i przeprowadził spotkania ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami tj. organizacjami i komitetami społecznymi. Spotkania odbyły się w gminach: Radymno, Orły, Żurawica, Medyka, Krasiczyn, Przemyśl oraz w mieście Przemyśl.

W trakcie spotkań zaprezentowano warianty tras obwodnicy Przemyśla, które były analizowane na etapie STEŚ-R Etap I. Ze spotkań informacyjnych został sporządzony „Raport z akcji informacyjnej II”, który dostępny jest do wglądu w siedzibach właściwych urzędów gmin i miast, na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Rzeszowie: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna—obwodnica-przemysla oraz w siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49 C, pok. nr 8.

W ramach przeprowadzonej akcji informacyjnej, uwzględniając postulaty stron, projektant przeanalizował następujące możliwości korekty przebiegu obwodnicy Przemyśla (pokazane w załącznikach graficznych nr 2 do Raportu z Akcji Informacyjnej) w wariancie W2 i W6 oraz W5:

W2/W6 – korekta trasy w km 0+000 do km 1+500 pozwalająca w całości poprowadzić trasę obwodnicy poza działką mającą podstawowe i szczególnie ważne znaczenie dla Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w województwie podkarpackim;

W5 – propozycja skomunikowania terenu miasta w wariancie 5A polega na wprowadzeniu podwariantu (W5b) zakładającego podniesienie niwelety obwodnicy do poziomu drogi powiatowej nr 2102R bez zmiany przebiegu sytuacyjnego wraz z wykonaniem skrzyżowania jednopoziomowego. Rozwiązanie to wymaga zaprojektowania jednostronnej estakady o długości ok. 400 m.

Wszystkie uwzględnione postulaty w poszczególnych gminach zostały zawarte w raporcie z akcji informacyjnej. Wyniki akcji oraz głosy społeczeństwa zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Dopiero po uzyskaniu DŚU, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Przemyśla.

Obwodnica Przemyśla

Obwodnica Przemyśla jest jedną z ośmiu nowych inwestycji drogowych, jakie powstaną w województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100). Planowana trasa powstanie w nowym śladzie dróg krajowych nr 28 i 77 jako droga klasy GP o długości ok. 22 km.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium Korytarzowego, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica Przemyśla pozwoli na usprawnienie tranzytu, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc ruch przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Ponadto DK77 prowadzi transport z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Wpłynie to bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Program budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top