Praca

Praca w Stalowej Woli. Urząd Miasta poszukuje pracownika na pełny etat

stalowa wola praca oferty pracy

Praca/Stalowa Wola. Urząd Miasta w Stalowej Woli poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor ds. przygotowania inwestycji.

Poniżej przedstawiamy zakres obowiązków na tym stanowisku:

– przygotowywanie inwestycji miejskich w zakresie dokumentacji budowlanych i pozwoleń formalno– prawnych;

– przygotowywanie zadań inwestycyjnych umożliwiających ich realizację pod względem formalno– prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego, finansów publicznych oraz aktów wewnętrznych Urzędu Miasta Stalowa Wola;

– przygotowywanie zadań inwestycyjnych w zakresie określenia ich zakresu rzeczowego (dokumentacja, przedmiar robót budowlanych, kosztorys inwestorski, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych);

– szacowanie wartości inwestycji w zakresie niezbędnym do wprowadzenia do budżetu Gminy oraz przygotowania wniosków dla zamówień publicznych, których wartość jest powyżej i poniżej progu określonego przez Prawo zamówień publicznych;

– ustalenie zakresu prac projektowych inwestycyjnych zadań budżetowych;

– opracowywanie materiałów do przeprowadzenia przetargów na prace projektowe;

– przygotowywanie umów o prace projektowe z biurami projektowymi i osobami fizycznymi;

– nadzorowanie realizacji prac projektowych zgodnie z przeprowadzonymi przetargami;

– prowadzenie negocjacji przed umownych w sprawach opracowań projektowych;

– zlecanie prac koncepcyjnych poprzedzających projekty budowlane;

– koordynowanie prac projektowych zleconych biurom projektowym;

– przygotowywanie umów wejścia w teren będących podstawą do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

– uzyskiwanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego;

– analizowanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zgodności z planowanymi inwestycjami;

– uzyskiwanie pozwoleń wodno – prawnych;

– zlecanie opracowań geologiczno – inżynieryjnych;

– uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych;

– przygotowywanie zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych;

– zlecanie nadzorów autorskich w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe;

– zawieranie umów o nadzór autorski;

– weryfikowanie faktur pod względem merytorycznym;

– współpraca z Wydziałem Realizacji Inwestycji i Transportu w zakresie nadzorowanych prac projektowych i przekazywanych do weryfikacji i realizacji dokumentacji projektowych;

– przygotowywanie dla Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych materiałów

i dokumentacji niezbędnych do sporządzenia aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych;

– współpraca z właściwa komisją Rady Miejskiej w sprawie prowadzonych prac projektowych;

– przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie prowadzonych zadań;

przygotowywanie materiałów do tworzenia planów budżetu miasta oraz sprawozdań

z wykonania budżetu.

– udzielanie odpowiedzi na pytania mieszkańców związane z inwestycjami miejskimi;

– współpraca z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przygotowania inwestycji.

Jakie są wymagania?

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo drogowe,

b) minimum 3-letni staż pracy, w tym minimum 2 lata na stanowisku związanym

z przygotowaniem inwestycji lub realizacją inwestycji (projektowanie, wykonawstwo, nadzór),

c) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem informacji zawartej w nagłówku niniejszego ogłoszenia,

d) dobry stan zdrowia,

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) nieposzlakowana opinia.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

a) umiejętność analizowania dokumentacji budowlanej i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) znajomość procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę, zgłoszeń

o budowie i wykonywaniu robót budowlanych i poprzedzających je procedur uzgadniania dokumentacji projektowych,

c) znajomość przepisów prawa w zakresie:

– ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

– ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zakresie umów,

– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

– ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

– ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

– ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

– rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

d) mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,

e) mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

f) predyspozycje osobowościowe:

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– systematyczność i konsekwencja w działaniu,

– umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,

g) dobra znajomość obsługi komputera (systemy Windows i Office);

h) posiadanie prawa jazdy kat. B.

Szczegóły dotyczące poszczególnych ofert pracy można znaleźć na stronie pracuj.pl (wpisz „Urząd Miasta Stalowej Woli)”). Tam też możesz aplikować na konkretne stanowisko.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top