Praca

Praca w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku. Jest wolne stanowisko urzędnicze

nisko praca

Nisko/Praca. Urząd Gminy i Miasta w Nisku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Mienia Komunalnego od 1 lutego 2023 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 2. wykształcenie wyższe I lub II stopnia – geodezja, gospodarka nieruchomościami lub planowanie przestrzenne
 3. nieposzlakowana opinia
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku
 2. Dobra umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office, Libre Office
 3. Znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, o księgach wieczystych i hipotece, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Komunikatywność
 5. Samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność
 6. Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości poprzez komunalizację nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości stanowiących własność gminy
 3. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego
 4. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości
 5. Badanie ksiąg wieczystych dla potrzeb gospodarki mieniem
 6. Przygotowywanie i składanie wniosków do ksiąg wieczystych
 7. Przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości
 8. przygotowywanie zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami
 9. Sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 10. Sporządzanie sprawozdań rocznych SG-01 i RZG-10
 11. Obsługa komisji przetargowej
 12. Prowadzenie inwentaryzacji nieruchomości komunalnych
 13. Sporządzanie dokumentów finansowych w związku ze sprzedażą nieruchomości

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.
 2. Stanowisko znajduje się na parterze.
 3. Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów znajduje się na parterze.
 4. Lista obecności podpisywana na parterze, książka wyjść służbowych znajduje się na parterze.
 5. Praca przy monitorach ekranowych LCD min.17″, m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny podpisany przez kandydata,
 2. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kwalifikacje i staż pracy.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata.
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),
 7. Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO/ w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku
 10. Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność przez kandydata.

7. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 12 Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko lub przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Plac Wolności 14 37-400 Nisko, w terminie do dnia 22 grudnia 2022r., w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kopertę należy opisać „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego”

9. Informacje dodatkowe:

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14

Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.

Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, 37-400 Nisko Plac Wolności 14
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku – iod@nisko.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i art. 22 1 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 • Dane Pani/Pana zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji lub po wycofaniu zgody w stosunku do danych, których zgoda dotyczy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Podanie danych jest wymagane przepisem art.22 1 Kodeksu Pracy, a nie podanie ich skutkuje odrzuceniem z procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Podanie danych udzielonych na podstawie zgody jest dobrowolne.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

źródło: GiM Nisko

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top