Inwestycje

Program 100 obwodnic na Podkarpaciu. Na jakim etapie są prace?

obwodnica kolbuszowa sanok przemyśl nowa dęba miejsce piastowe jasło

W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie osiem nowych inwestycji. Pięć obwodnic jest już na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, a kolejne trzy na etapie przetargu na Koncepcję programową.

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycje będą w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę dróg klasy GP. W ramach inwestycji wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę oświetlenia drogowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9

12 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kolbuszowej, obejmującej opracowanie Studium korytarzowego (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Dokumentację dla obwodnicy Kolbuszowej za kwotę ok. 2,9 mln zł wykona firma Promost Consulting.  Termin na przygotowanie dokumentacji wynosi 33 miesiące od podpisania umowy. Wykonawca przeprowadził już akcję informacyjną dotyczącą wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy. Aktualnie opracowano i upubliczniono raport z akcji informacyjnej.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie Projektuj i buduj w latach 2026-2028. Obwodnica Kolbuszowej powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 8,5 km.

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 przechodzi przez miasto Kolbuszowa wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego miasta oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa usprawni tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów i dalej w kierunku południowym, tj. do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28

26 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, obejmującej opracowanie SK i STEŚ-R, a także uzyskanie DŚU. Dokumentację dla obwodnicy Kolbuszowej za kwotę blisko 10,7mln zł wykona firma MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Termin na przygotowanie dokumentacji wynosi 33 miesiące od podpisania umowy. Wykonawca przeprowadził już akcję informacyjną dotyczącą wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy. Trwa opracowywanie raportu z akcji.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż DK28 stanowi jedną z dróg krajowych pozwalających na ruch transportu ciężkiego z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią tj. do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Realizacja obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo usprawni ona transport samochodów osobowych na kierunku Jasło – Sanok. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wymienionych miejscowości

Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28 i DK77

26 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Przemyśla, obejmującej opracowanie SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU. Dokumentację dla obwodnicy Przemyśla za kwotę 12,66 mln zł wykona firma MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy).  Termin na przygotowanie dokumentacji wynosi 33 miesiące od podpisania umowy. Wykonawca przeprowadził już akcję informacyjną dotyczącą wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy. Trwa uzgadnianie opracowanego raportu z akcji.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie tranzytu, którego część, z autostrady A4, przejmuje droga krajowa nr 77 prowadząc ruch dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Ponadto DK77 prowadzi transport z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Wpłynie to bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9

12 lipca 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowej Dęby, obejmującej opracowanie SK i STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU. Dokumentację projektową przygotuje Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem. Termin realizacji prac to 33 miesiące. Wartość umowy wynosi prawie 2,2 mln zł. Aktualnie wykonawca przygotowuje się do przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z drogi S7 przejmuje DK9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa a następnie w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo budowa obwodnicy usprawni również, m.in. poprzez skrócenie czasu przejazdu, ruch samochodów osobowych na kierunku Rzeszów – Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28

23 sierpnia 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka. Dokumentację za kwotę 1 484 347,40 zł opracuje firma Sweco Polska.

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju

Trzy obwodnice w trakcie przetargu

19 lipca 2021 r. otwarto oferty w przetargu na wykonanie koncepcji programowej dla trzech obwodnic w ciągu DK73 – Pilzna (2,6 km), Jasła (6,6 km) oraz Brzostka i Kołaczyc (13,4 km). Dla obwodnicy Pilzna najniższą ofertę na kwotę blisko 1,5mln zł złożyła Pracownia Inżynierska KLOTOIDA.

Dla obwodnicy Brzostka i Kołaczyc najniższą ofertę na kwotę ok. 6,1mln zł złożyła firma Egis Poland, która również złożyła najniższą ofertę na kwotę 5,2 mln zł dla obwodnicy Jasła. Aktualnie trwa weryfikacja ofert. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji programowych.

Podstawowym celem budowy tych obwodnic jest wyprowadzenie ruchu z miejscowości, a przez to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo jazdy dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK73 prowadzi bowiem ruch pojazdów zarówno z kierunku autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, ale także tych włączających się do drogi krajowej nr 73, która przejmuje ruch z południowej części województwa.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek został złożony na cały odcinek drogi krajowej nr 73 od Pilzna do Jasła wraz z obwodnicami i odcinkami rozbudowy.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top