Inwestycje

S19 na Podkarpaciu. Informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach

s19 podkarpacie budowa
fot. GDDKiA

Mimo pandemii nie zwalniają tempa prace na budowie drogi ekspresowej S19. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z wykonywaniem nasypu (2 tys. m3) i wykopu w pasie drogowym S19, a także humusowaniem skarp i dna rowów. Na łączniku wykonano warstwę mrozoochronną.

Na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Łążek Ordynacki zamontowano wpusty na nitce lewej oraz wykonywano zbrojenie ustroju nośnego na przęśle BC.

Na wiadukcie 02WD nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa zbrojono ustrój nośny.

Na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Kutyły wykonywano betonowanie poprzecznicy na podporze C na jezdni prawej i lewej oraz wykonywano kolumny DSM pod mury oporowe.

Na wiadukcie 10WD w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Kutyły zbrojono ustrój nośny oraz wykonywano zasypkę przyczółków mostowych

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 63 tys. kg oraz zużyto 64 m3 betonu.

Z robót branżowych wykonywano murowanie ścianek działowych na MOP Bukowa I/II.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie (13,3 tys. m3) w pasie drogowym, kontynuował wykonywanie wykopu (8,5 tys. m3) a także zrealizował ścieki monolityczne trójkątne w ilości 380 mb.

Na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19 zakończono betonowanie segmentu 10/3 i segmentu 8/4 na nitce prawej. Zbrojono także ustrój nośny na przęśle 2-3 na nitce prawej.

Na wiadukcie 03WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DP1049R w rejonie m. Zapacz zabetonowano skrzydełka na podporze nr 1 na nitce prawej II etap oraz wykonywano izolację cienką przyczółka nr 1. Na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze wykonywano montaż deski gzymsowej i zasypkę przestrzeni za korpusem P1, P3.

Na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz wykonywano zasypywanie przestrzeni za przyczółkiem podpory nr 1 i 4 oraz montowano deskę gzymsową.

Na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano izolację cienką oraz zasypkę przyczółków.

Na pozostałych obiektach kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 41 tys. kg oraz zużyto 255 m3 betonu.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypu (7 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (1,0 tys.m3). Wykonano podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym C5/6  ( 2,8 tys. m2), uszczelniono rowy geomembraną oraz umocniono skarpy rowów poprzez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej.

Na wiadukcie WS11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorowa LK68 Lublin – Przeworsk wykonywano zbrojenie ustroju nośnego.

Na wiadukcie WS12 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą gminną DG102704R wykonano mur oporowy z gruntu zbrojonego oraz zasypkę za przyczółkiem.

Na wiadukcie WS15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd. wykonano deskowanie ramy podpory A na nitce prawej.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 27 tys. kg.

Z robót branżowych wykonywano m.in. przebudowę  cieków i rowów melioracyjnych, budowę kanału technologicznego na węźle Nisko Południe oraz budowę oświetlenia i zasilania na węzłach Rudnik nad Sanem i Nisko Południe. Wykonywano także wykopy przy budowie zbiorników retencyjnych, uszczelnienia dna i skarp zbiornika matą bentonitową oraz drenaże opaskowe pod skarpami zbiornika.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Film z ostatniego tygodnia na budowie odcinka TUTAJ 

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ubiegłym tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi. Wykonano ok. 1700 m3 wykopów i 13800 m3 nasypów drogowych na S19 i przebudowywanej DK19. Wykonano warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej na kolejnych odcinkach trasy, a także kontynuowano plantowanie i umacnianie skarp i rowów humusem. Na terenie MOP II Jeżowe wykonano warstwę podbudowy pomocniczej oraz kontynuowano prace wykończeniowe w zakresie układania krawężników oraz ścieku ulicznego z kostki kamiennej.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca realizował roboty ziemne związane z wykonaniem nasypu przyległego do obiektu wraz z zagęszczeniem przejść dla zwierząt małych (10PZM, 11PZM, 12PZM i 13PZM oraz wiaduktu 21WD w ciągu DK19 nad drogą ekspresową) zlokalizowanych w gminie Nisko.

Kontynuowano prace przy montażu zbrojenia i betonowaniu ustroju nośnego przejścia górnego dla zwierząt dużych 19PZDg w gminie Nisko, a także przejścia dla zwierząt małych 14PZM, przejścia dolnego dla zwierząt średnich 22APZŚd, przejścia górnego dla zwierząt średnich 24PZŚg oraz wiaduktu 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Jeżowe. Wykorzystano łącznie ok. 70 000 kg stali.

W zakresie branży sanitarnej w dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także roboty ziemne i wykończeniowe związane z budową zbiorników retencyjnych. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano budowę kablowej linii oświetleniowej i zasilającej, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Film z ostatniego tygodnia na budowie odcinka TUTAJ 

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano 4300 m3 nasypów i 1000 m3 wykopów drogowych, a także kolejne odcinki warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy mrozoochronnej. Kontynuowano też prace związane z humusowaniem i profilowaniem skarp oraz układaniem rowów krytych.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace przy montażu zbrojenia i deskowania przejść dla zwierząt małych (17PZM, 17.1PZM i 17.2PZM) oraz przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd, zlokalizowanych w gminie Jeżowe, a także wiaduktu 27WS w ciągu drogi ekspresowej nad DW861 – węzeł Jeżowe i wiaduktu 30WS w ciągu drogi ekspresowej nad DP2603R Krzywdy – Zaborczyny.

Na moście drogowym 30.1MD rozpoczęto montaż desek gzymsowych, natomiast na wiadukcie 31WS w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanym nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna, kontynuowano montaż belek prefabrykowanych dla obu jezdni.

Rozpoczęto wykonywanie izolacji cienkiej korpusu przyczółka i skrzydeł pierwszych podpór wiaduktu 28WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą gminną nr 002308R.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż wpustów i przykanalików sieci kanalizacji deszczowej, a także wykopy pod zbiorniki retencyjne i układanie w nich płyt ażurowych. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano prace związane z budową oświetlenia drogowego, natomiast w zakresie branży melioracyjnej prowadzono prace przy budowie rowów melioracyjnych.

S19 odc. Kamień – Sokołów Małopolski Płn. o dł. 7,9 km

Film z ostatniego tygodnia na budowie odcinka TUTAJ 

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano ponad 9100 m3 nasypów i 17200 m3 wykopów w gruntach nieskalistych na obszarze drogi ekspresowej S19, a także przebudowywanej DK19. Na trasie głównej oraz węzłach wykonano kolejne odcinki warstwy mrozoochronnej, a także podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Kontynuowano też prace przy budowie przepustów drogowych pod zjazdami i rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki granitowej i krawężników granitowych na węźle Kamień.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował zbrojenie oraz betonowanie podpór wiaduktu 38WD w ciągu DP1211R przebiegającego nad drogą ekspresową S19 w gminie Kamień, a także zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu 43WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającego nad drogą ekspresową S19 w gminie Sokołów Małopolski.

Na wiadukcie 44WD w ciągu DK19 przebiegającym nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ, rozpoczęto montaż desek gzymsowych i układanie krawężników. Ponadto Wykonawca prowadził prace przy betonowaniu przejścia dla zwierząt małych 24PZM zlokalizowanym w gminie Sokołów Małopolski.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowane były prace związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ramach likwidacji kolizji oraz montaż wpustów i przykanalików. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace przy montażu rur osłonowych sieci, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano posadowienie studni kablowych i montaż rur kanału technologicznego.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top