Inwestycje

S19, S74 i obwodnice miast na Podkarpaciu: trwają przygotowania do budowy dróg

s19 s74 obwodnice budowa podkarpackie

W woj. podkarpackim aktualnie przygotowywane są m.in. kolejne odcinki drogi ekspresowej S19, drogi ekspresowej S74 oraz nowe obwodnice miast.

S19 na południe od Rzeszowa

Na terenie Podkarpacia kierowcy mogą już korzystać z ponad 67-kilometrowej drogi ekspresowej S19. Kolejne 47 kilometrów jest w realizacji, natomiast w przygotowaniu prawie 54 km. Odcinek Babica – Jawornik jest na etapie przetargu, a na pozostałych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe (KP):

 • S19 Babica – Jawornik (11,6 km) – przetarg
 • S19 Jawornik – Lutcza (5,25 km) – w przygotowaniu
 • S19 Lutcza – Domaradz (6,4 km) – w przygotowaniu
 • S19 Domaradz – Iskrzynia (12,5 km) – w przygotowaniu
 • S19 Dukla – Barwinek (granica państwa) (18,1 km) – w przygotowaniu

Na wszystkich wymienionych odcinkach, w związku z właściwościami terenu objętego daną inwestycją, dużym wyzwaniem było przeprowadzenie badań geologicznych.

S19 Babica – Jawornik

Zakończyły się prace przygotowawcze w zakresie KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. Zawarcie umowy planujemy na początku przyszłego roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości 11,6 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł Strzyżów-Żarnowa, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R Żarnowa – Niebylec oraz tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w m. Jawornik. Powstaną także obiekty inżynierskie, Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik (w kierunku Rzeszowa), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz ochrony środowiska. Przebudowane zostaną również kolidujące z inwestycją drogi poprzeczne, cieki, a także infrastruktura techniczna.

S19 Jawornik – Lutcza

Zakończyły się prace przygotowawcze w zakresie KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Obecnie trwa przygotowanie kolejnego etapu inwestycji, tj. opracowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację odcinka w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie postępowania planowane jest w I kwartale 2022 r. Odcinek będzie miał długość ok. 5,2 km.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (w tym estakada o długości ok. 780 m nad drogą krajową nr 19 i doliną) oraz tunel o długości ok. 2,9 km. Wybudowane zostaną także urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane zostaną cieki wodne i infrastruktura techniczna (sieci). Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych pod względem technologicznym odcinków drogi ekspresowej S19 (obok odcinka Dukla – Barwinek).

S19 Lutcza – Domaradz

Prace przygotowawcze dla tego odcinka S19 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1935R (wraz z łącznikiem do DK19) w miejscowości Lutcza do węzła Domaradz znajdują się w fazie końcowej. Podczas posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) rozpatrzono i przyjęto KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Obecnie trwają prace przygotowawcze w ramach kolejnego etapu inwestycji, tj. opracowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S19 w systemie Projektuj i buduj, co planowane jest w I kwartale 2022 r.

Zakres inwestycji obejmuje budowę 6,4 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny) wraz z węzłem Domaradz na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 886 Domaradz – Sanok. W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych w tym prawie kilometrowy tunel oraz Obwód Drogowy Domaradz. Wybudowane zostaną także urządzenia BRD oraz ochrony środowiska, a drogi poprzeczne, cieki wodne i infrastruktura techniczna zostaną przebudowane.

S19 Domaradz – Iskrzynia

Prace przygotowawcze dla tego odcinka znajdują się w fazie końcowej. 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), a 16 grudnia br. zaplanowano posiedzenie KOPI, na którym zostanie rozpatrzona KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj, które planowane jest w I kwartale przyszłego roku

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 12,5 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). Powstaną również obiekty inżynierskie oraz dwa MOP-y Zagórze (kat. I), z możliwością dostosowania do kat. II i III. Zostaną także wykonane urządzenia BRD oraz ochrony środowiska.  W ramach zadania zostaną również przebudowane drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.

S19 Dukla – Barwinek

Zakończyły się prace przygotowawcze w zakresie KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Ogłoszony został przetarg na realizację odcinka w systemie Projektu buduj.

Zakres inwestycji dotyczy budowy 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W ramach zadania powstanie węzeł drogowy Barwinek na połączeniu z DK19 oraz obiekty inżynierskie. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Obwodnice w przygotowaniu

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla pięciu zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (STEŚ-R – Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Pozostałe są na etapie przetargu.

 • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.),
 • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
 • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
 • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: maj 2024 r.),
 • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: czerwiec 2023 r.),
 • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert),
 • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po wyborze najkorzystniejszej oferty),
 • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert).

Inne duże zadania drogowe w przygotowaniu

Na etapie opracowania dokumentacji są także kolejne duże zadania drogowe, jak rozbudowa DK73 na odcinku Pilzno – Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Na etapie przygotowania jest także budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko oraz rozbudowa drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. Dla tej ostatniej inwestycji opracowano już Koncepcję programową. Obecnie trwa procedura uzyskiwania DŚU. W I kwartale przyszłego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj.

Na etapie przygotowania jest również budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko, dla której opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego (SK). W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także zorganizował spotkania informacyjne w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego.

W ramach dokumentacji STEŚ została wykonana wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania. Analiza ta przeprowadzana jest, aby umożliwić uszeregowanie wariantów przebiegu trasy i wskazanie we wniosku o DŚU tego optymalnego. Warianty analizowane są pod względem środowiskowym, ekonomicznym, technicznym i społecznym.

Aktualnie trwa odbiór dokumentacji. Kolejnym etapem będzie posiedzenie ZOPI, a następnie posiedzenie KOPI. Po posiedzeniu KOPI wykonawca opracuje materiały do wniosku o DŚU. Planowany termin złożenia wniosku o DŚU to I połowa 2022 r. Decyzja środowiskowa, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, określi trasę drogi, a decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydana przez Wojewodę Podkarpackiego, zatwierdzi dokładne granice inwestycji.

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi krajowej nr 73. Inwestycja obejmie swoim zakresem odcinek DK73 o długości ok. 9,3 km, pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc (obwodnice realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic). Odcinek ten będzie podlegał dostosowaniu do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Opracowany i zatwierdzony został już STEŚ. Obecnie przygotowujemy dokumentację przetargową na opracowanie koncepcji technicznej. Trwa także procedura uzyskania DŚU.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top