Praca

Stalowa Wola: praca w Urzędzie Miasta. Trwa rekrutacja

stalowa wola praca

Urząd Miasta Stalowej Woli szuka osób na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. przygotowania inwestycji.

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Praca w Urzędzie Miasta Stalowej Woli

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: budownictwo, geodezja i kartografia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem informacji zawartej w nagłówku niniejszego ogłoszenia,
 • dobry stan zdrowia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy lub w przypadku niezakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o udzielonym urlopie bezpłatnym z art. 174 Kodeksu Pracy,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 11. inne dokumenty poświadczające wymagania dodatkowe.

Wymagane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, złożone w terminie do 16 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37‑450 Stalowa Wola (pok. Nr 3) w zaklejonych kopertach z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. przygotowania inwestycji”.

źródło: UM Stalowa Wola

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top