Inwestycje

Stalowa Wola: przebudowa ulicy 11-go Listopada wejdzie w II etap

przebudowa 11 listopada stalowa wola

Stalowa Wola. Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych ogłosiło przetarg na przebudowę ul. 11-go Listopada.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu 21.06. 2024r.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przebudowa ul. 11-go Listopada – II Etap.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • Przebudowę istniejącej jezdni poprzez frezowanie wyrównawcze (średnio 3 cm), wzmocnienie geosiatką oraz wykonaniem nowego pakietu warstw bitumicznych
  • Rozbiórkę i przebudowę (przełożenie) chodnika i zjazdów do posesji po lewej stronie celem dostosowania do zmienionych rzędnych nawierzchni jezdni poprzez podniesienie krawężnika (typu ciężkiego), doziarnienie podbudowy kruszywem łamanym i ułożenie nawierzchni z uprzednio rozebranej i ułożonej w stosy kostki.
  • Wykonanie miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych w formie poszerzonego pobocza – po prawej stronie drogi ograniczonych krawężnikami ułożonymi na płasko
  • Odwodnienie drogi – poprzez wykonanie studzienek ściekowych połączonych przykanalikami do studni rewizyjnej na kolektorze Dn500 w pasie zieleni pomiędzy ulicami 11-Listopada i Okulickiego
  • Przebudowę skrzyżowania z ul. Czwartaków
  • Przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej
  • Przebudowę studzienek rewizyjnych istniejącej infrastruktury – dostosowanie rzędnych
  • Wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją
  • Celem inwestycji jest poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostosowanie przedmiotowej ulicy do modernizowanego układu komunikacyjnego Stalowej Woli

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-09 o godz. 12:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top