Praca

Trwa nabór do służby w Służbie Celno-Skarbowej na Podkarpaciu. Praca dla kilkudziesięciu osób

kas praca służba celno skarbowa

Praca/KAS. Trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej w podkarpackiej KAS.

Na kandydatów czeka 29 wolnych stanowisk w strukturach Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu.

Opis zadań:

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zajmują się kontrolą przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów dotyczących wywozu i przywozu towarów. Realizują zadania związane z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń wynikające z ustawy o grach hazardowych.

Ponadto, rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej. Kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Miejsca pełnienia służby:

 • Oddział Celny w Krościenku – 15 etatów
 • Oddział Celny w Medyce – 14 etatów

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełnia praw publicznych
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • Nieposzlakowana opinia
 • Dobry stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku
 • Brak służby zawodowej lub pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz brak współpracy z tymi organami

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe: prawnicze, informatyczne
 • Wykształcenie średnie techniczne przydatne w Służbie Celno-Skarbowej, np.: mechaniczne, mechatroniczne, elektroniczne, informatyczne
 • Prawo jazdy kat. C

Dokumenty aplikacyjne:

 • Kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
 • Kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby (jeśli dotyczy)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., wg załączonego wzoru)

Sposób aplikacji:

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: Informacja nr 1/2024

lub

elektronicznie – na elektroniczną skrzynkę podawczą Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie na platformie ePUAP, opatrując składane pismo podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
złóż (załatw sprawę): pismo ogólne do podmiotu publicznego, rodzaj pisma: podanie / tytuł pisma: Nabór SCS – Informacja nr 1/2024

Termin składania dokumentów:

 • Do 26 czerwca 2024 r.
 • Dokumenty składane w formie papierowej: o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu.
 • Dokumenty składane w formie elektronicznej: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu ePUAP.

Oferują:

 • Stabilizacja zawodowa
 • Ścieżka kariery zawodowej od aplikanta do inspektora
 • Uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od 5.724 zł brutto
 • Dodatek za wysługę lat od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy
 • Dodatki do uposażenia przewidziane przepisami (dodatek kontrolerski, za pracę w godzinach nocnych, żywieniowy, równoważnik za dojazdy)
 • Nagroda roczna („trzynastka”)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
 • Świadczenia socjalne (dofinansowanie do wypoczynku, zapomoga, dopłata do kosztów zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych itp.)
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 • Złożenie niezbędnych dokumentów
 • Test wiedzy
 • Test psychologiczny
 • Test sprawności fizycznej
 • Test kompetencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby
 • Sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym

Warunki pracy:

 • Funkcjonariusze realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej izby administracji skarbowej
 • Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, miejsce pełnienia służby określa Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Realizacja zadań służbowych wiąże się z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego
 • Służba przygotowawcza trwa 2 lata, w tym czasie funkcjonariusz ma obowiązek zdać egzamin z wybranego języka obcego, odbyć 3-miesięczny kurs zawodowy oraz uczestniczyć w kursie z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz w kursie strzeleckim

Dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 36 33

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top