Inwestycje

Trwają prace przy budowie S19 na Podkarpaciu. Zobacz aktualne zdjęcia i informacje

s19 podkarpacie budowa via carpatia
fot. GDDKiA

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu nie zwalniają tempa. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz najświeższe informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z wykonywaniem nasypu (15 tys. m3)  i wykopu (9 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, ułożono także ściek trójkątny.

W zakresie robót mostowych, na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie poprzecznic na jezdni prawej, na wiadukcie 02WD nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa wykonano betonowanie ciosów na dwóch podporach, na wiadukcie 06 WD w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Katy betonowano ławy pod mury oporowe, a na moście 09MS wykonano betonowanie korpusu i poprzecznicy w osi B.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości  112,5 ton oraz zużyto 266,5 m3.

Zamontowano również fundamenty słupów oświetleniowych na MOP Bukowa I.

Zaawansowanie robót wynosi ok. 64%.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów  formowanych mechanicznie (11,5 tys. m3) w pasie drogowym oraz kontynuował prace nad wykonaniem wykopu (12 tys. m3).

W zakresie robót mostowych:

– na wiadukcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DP1058R w m. Nowa Wieś zakończono betonowanie ściany czołowej na nitce prawej.

– na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19 zakończono betonowanie dwóch segmentów na nitce prawej

–  na wiadukcie 03WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DP1049R w rejonie m. Zapacz zabetonowano skrzydełka na podporze nr 4 na nitce prawej

– na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DW858 wykonano izolację z papy termozgrzewalnej.

– na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz wykonywano zasypywanie przestrzeni za przyczółkiem dwóch podpór

Na pozostałych obiektach kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 56 ton oraz zużyto 356 m3 betonu.

Wykonywano także regulację pierścieni i montaż przykanalików.

Zaawansowanie robót wynosi ok. 47%.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypu (20 tys. m3), wykopu (1,5 tys. m3) oraz z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (15,4 tys. m2).

W zakresie robót mostowych:

– na wiadukcie WS-11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorowa LK68 Lublin – Przeworsk zamontowano 26 kompletów belek prefabrykowanych typu T

– na wiadukcie WS-15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd. wykonano deskowanie i zbrojenie ramy podpory  na nitce lewej

– na wiadukcie WD-14 nad drogą ekspresową S19 w ciągu DK19 na węźle Nisko wykonano zasypkę za przyczółkiem.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 20 ton.

Trwały roboty przy przebudowie cieków i rowów melioracyjnych, oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Zaawansowanie robót wynosi ok. 71%.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) kontynuował roboty ziemne – wykonano 2500 m3 wykopów i 15700 m3 nasypów drogowych.

W dalszym ciągu plantowano i umacniano skarpy i rowy humusem, a także uszczelniano rowy geomembraną. Kontynuowano także humusowanie terenów płaskich i rozpoczęto wykonywanie poboczy drogowych. Ponadto wykonano ok. 230 mb korytek trójkątnych oraz 100 m drenażu drogowego w pasie rozdziału drogi ekspresowej i 200 m w pasie rozdziału DK19.

Wykonawca prowadził również prace przy kolejnych warstwach konstrukcyjnych drogi ekspresowej w zakresie podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz z betonu asfaltowego.

Na terenie MOP II Jeżowe kontynuowano wykonywanie na drogach warstwy mrozoochronnej i ułożono 650 mb krawężników.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca rozpoczął prace przy montażu krawężników betonowych i przy wykonaniu ustroju nośnego na przejściach dla zwierząt małych oraz przejścia dolnego dla zwierząt średnich i przejścia górnego dla zwierząt dużych zlokalizowanych w gminie Nisko

Wykonawca prowadził też prace związane z montażem zbrojenia przyczółków i skrzydeł oraz ustroju nośnego przejścia górnego dla zwierząt średnich zlokalizowanego w gminie Jeżowe. Wykonywano montaż prefabrykowanych belek sprężonych na wiadukcie 25WD w ciągu drogi gminnej DG002301R nad drogą ekspresową w gminie Jeżowe. Łącznie w ubiegłym tygodniu przy zbrojeniu obiektów wykorzystano ok. 32,5 ton  stali.

W zakresie branży sanitarnej prowadzono prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także roboty ziemne i wykończeniowe związane z budową zbiorników retencyjnych. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano budowę kablowej linii oświetleniowej i zasilającej, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej prowadzono prace związane z budową kanału technologicznego i montażem studni teletechnicznych.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano 6000 m3 nasypów i 7000 wykopów drogowych. Wykonano również warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej, a także warstwę wiążącą z betonu asfaltowego i warstwę mrozoochronną na kolejnym odcinku drogi.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował prace przy budowie przejść dla zwierząt małych zlokalizowanych w gminie Jeżowe. Wykonywano też montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego wiaduktu 27WS w ciągu drogi ekspresowej w 431+206 km nad drogą wojewódzką  nr 861– węzeł Jeżowe.

Ponadto, prowadzono prace przy montażu zbrojenia i deskowania obiektów – wiaduktu 28WS w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanego nad drogą gminną nr 002308R, przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd, zlokalizowanego w gminie Jeżowe, wiaduktu 30WS w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanego nad DP2603R Krzywdy – Zaborczyny, wiaduktu 31WS w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanego nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna, a także wiaduktu 34WD w ciągu DP1364R nad drogą ekspresową i wiaduktu 35WD w ciągu drogi gminnej nr 108515R nad drogą ekspresową zlokalizowanych w gminie Kamień.

Zakończono też montaż zbrojenia ustroju nośnego wiaduktu 32WD w ciągu drogi gminnej nr 108519R.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż studni, wpustów i przykanalików sieci kanalizacji deszczowej oraz wykopy pod zbiorniki retencyjne. Prowadzono też prace w zakresie branży elektroenergetycznej związane z budową oświetlenia drogowego w ciągu DW861 w pobliżu węzła Jeżowe.

S19 odc. Kamień – Sokołów Małopolski Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano ok. 20 000 m3 nasypów i ponad 43 500 m3 wykopów w gruntach nieskalistych. W dalszym ciągu prowadzono też prace przy budowie przepustów stalowych pod łącznicami węzła Kamień i rozpoczęto układanie przepustów pod koroną DW875.

W zakresie branży mostowej Wykonawca prowadził prace związane ze sprężeniem ustroju nośnego wiaduktu 44WD w ciągu DK19 przebiegającego nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ. W tym celu wykorzystano ok. 6500 kg stali.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż i układanie sieci kanalizacji deszczowej, natomiast w zakresie branży melioracyjnej montaż rurociągu drenarskiego. W zakresie branży telekomunikacyjnej wykonywano montaż rur osłonowych sieci i posadowienie studni kablowych, natomiast w zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace przy budowie przepustów kablowych, zarówno na węźle Kamień, jak i Sokołów Młp. Płn.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top