Inwestycje

W powiecie jasielskim powstanie nowa droga Kąty – Myscowa

nowa droga kąty myscowa

Powiat Jasielski ogłosił przetarg na budowę nowej drogi powiatowej Kąty – Myscowa.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa nowej drogi powiatowej Kąty – Myscowa – I etap.

Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje w szczególności:

1) roboty przygotowawcze, tj.: wytyczenie geodezyjne, usunięcie humusu, karczowanie pni;

2) roboty ziemne – wykonanie nasypów i wykopów;

3) odwodnienie korpusu drogowego, w tym wykonanie przepustu o przekroju kołowym oraz przepustu o konstrukcji stalowej falistej wraz z izolacją i sączkami podłużnymi;

4) wykonanie konstrukcji gabionowych oraz narzutu kamiennego celem zabezpieczenia potoku;

5) wykonanie podbudów;

6) wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz ze wzmocnieniem siatką z włókna szklanego;

7) umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi,

8) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z załączonymi dokumentacjami;

9) dostawę i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.05.2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.07.2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Tablicę należy wykonać po uprzedniej akceptacji jej projektu z Zamawiającym. Lokalizacja tablicy w terenie – w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-28 o godz. 12:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top