Inwestycje

W Rzeszowie szykuje się duża inwestycja drogowa. Miasto szuka wykonawcy

przebudowa zawiszy rzeszów

Rzeszów. Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Zawiszy.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Zawiszy od ul. Podkarpackiej w kierunku ul. Architektów wraz z budową drogi do ul. Boya Żeleńskiego, z uzyskaniem decyzji ZRID pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej w kierunku ul. Architektów wraz z budową drogi od ul. Zawiszy do ul. Boya Żeleńskiego (w tym rozbudowę przejazdu kolejowo – drogowego leżącego ciągu rozbudowy ul. Zawiszy, w tym przebudowę infrastruktury i urządzeń sterowania ruchem kolejowym i dostosowanie go do wymagań dla przejazdu kolejowo – drogowego – planowana kategoria B), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje budowę/rozbudowę/przebudowę dróg publicznych o łącznej długości ok. 1473 m z czego:

  • ­Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podkarpackiej w kierunku ul. Architektów (odcinek 1 – do drogi 1KZ) na dł. ok. 330 m,
  • ­Rozbudowa ul. Zawiszy od 1KZ w kierunku ul. Architektów (odcinek 2) na dł. ok. 173 m,
  • ­Budowa drogi od ul. Zawiszy do ul. Boya Żeleńskiego na dł. ok. 166 m,
  • ­Budowa drogi 1 KD odcinek 1 – od ul. Podkarpackiej do 1KZ – na dł. ok. 105 m, odcinek 2 od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13 – na dł. ok. 155 m,
  • ­Budowa drogi 1 KZ – II od 1KD do ul. Zawiszy na dł. ok. 294 m,
  • ­Przebudowa ul. Podkarpackiej w niezbędnym zakresie, w związku z budową skrzyżowania z 1KD (proponowana budowa ronda) na dł. ok. 250 m

Ponadto zakres opracowania obejmuje m. in.:

1. Przebudowa/rozbudowa ul. Podkarpackiej w niezbędnym zakresie, w związku z budową skrzyżowania z 1KD , do ew. rozbudowy skrzyżowania z ul. Zawiszy

2. Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Poznańską w niezbędnym zakresie – jeśli będzie to konieczne w związku z rozbudową/przebudową skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy

3. Przebudowa zaprojektowanego skrzyżowania drogi 1KDZ z ul. Zawiszy

4. Budowa skrzyżowania ul. Zawiszy z proj. drogą w kierunku ul. Boya Żeleskrzyzońskiego

5. Budowa skrzyżowania proj. drogi z ul. Boya Żeleńskiego wraz z przebudową/rozbudową ul. Boya Żeleńskiego w niezbędnym zakresie

6. Rozbudowa przejazdu kolejowo-drogowego leżącego ciągu rozbudowy ul. Zawiszy, w tym przebudowa/budowa infrastruktury i urządzeń sterowania ruchem kolejowym i dostosowanie go do wymagań dla przejazdu kolejowo-drogowego – planowana kategoria B

7. Zabezp. skarp wraz z zabezp. możliwych osuwisk, w tym budowa murów oporowych – w niezbędnym zakresie

8. Budowa dróg dodatkowych – w przypadku konieczności

9. Budowa zawrotek na końcu proj. dróg dodatkowych -w przypadku konieczności,

10. Budowa/przebudowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i dróg pieszo-jezdnych dla zapewnienia obsługi terenu przyległego, komunikacji lokalnej, osobom prawnym i podmiotom gospodarczym, w stopniu zapewniającym przejezdność pojazdom odpowiadającym profilowi działalności tych osób i podmiotów,

11. Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej,

12. Inne elementy wynikające z warunków technicznych i obowiązujących przepisów,

13. Przebudowa sieci kolidujących w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym decyzji o ZRID).

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na prawach opcji, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-21 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top