News

Jakie są założenia nowej edycji programu „Maluch+”?

maluch + plus założenia nabór
fot. PUW w Rzeszowie

Rzeszów. „Maluch+” to program, który wspiera tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.

W ramach kolejnych edycji powstają, są remontowane lub wyposażane żłobki, kluby dziecięce, a także tworzone są miejsca u dziennych opiekunów. Od 2016 roku do chwili obecnej w kraju powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami.

Jak podkreśliła wojewoda – takich miejsc w naszym województwie utworzono do tej pory 3 099 w podmiotach gminnych oraz 2 782 w podmiotach niepublicznych.

Program kierowany jest przede wszystkim do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi. Pozwala nie tylko aktywizować zawodowo rodziców, ale także zwiększać zatrudnienie.

Każdej gminie w Polsce zostały zaproponowane środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki według algorytmu, w którym uwzględniona została sytuacja gmin wynikająca ze statystyk. Wpływ na wysokość przydzielonych środków będzie miał udział dzieci do lat 3 nieobjętych opieką w danej gminie w ogólnej liczbie dzieci nieobjętych opieką w kraju, oraz dochód gminy per capita według danych na koniec 2021 r.

W przypadku gdy gminy nie zawnioskują o przeznaczone dla nich algorytmem środki, niewykorzystane środki będą mogły zostać rozdysponowane w kolejnym etapie naboru wśród jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przy czym zachowana będzie zawsze zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy. Do 15 grudnia, za pomocą internetowego formularza, gminy mogą składać wnioski i uwagi do projektu algorytmu.

W nowej edycji programu gminy będą miały trzy lata na realizację zadania od przyznania dofinansowania. Pieniądze będzie można przeznaczyć nie tylko na przebudowę, remont budynku lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, ale także na zakup lub montaż wyposażenia.

Wstępna alokacja środków dla naszego województwa na tworzenie 6 405 miejsc przewiduje maksymalną kwotę ponad 252 mln zł w okresie obowiązywania Programu. Odrębne środki zostaną skierowane na dofinansowanie funkcjonowania miejsc.

Samorządy oraz podmioty niepubliczne na dofinansowanie do funkcjonowania już utworzonego miejsca dla najmłodszych otrzymywać będą przez trzy lata miesięcznie do 837 zł, przy czym w przypadku żłobków i klubów niepublicznych, kwota ta obligatoryjnie obniżać będzie miesięczną opłatę rodziców.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top