News

KNF nałożyła na Vienna Life TUnŻ Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 1,25 mln zł

vienna life knf kara

KNF nałożyła na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 1,25 mln zł – poinformował we wtorek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak napisano, kara dotyczy lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktów Dividend Invest, Multi Saver oraz programu Top Service w aktywa, których ryzyka towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać.

Wskazano, że środki pochodzące ze składek klientów Towarzystwa lokowane były w: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Skandia/VL Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (w przypadku produktu Dividend Invest); ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Skandia/VL Akcji Globalnych (w przypadku produktu Multi Saver); ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy VL Multi Strategia (w przypadku programu Top Service).

„Określenie ryzyka płynności aktywów i jego mierzenie, w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w których certyfikaty inwestycyjne lokowano w ramach produktów Dividend Invest, Multi Saver i programu Top Service, w sytuacji pozwalającej na ulokowanie całości aktywów w instrumenty o skrajnie zróżnicowanej płynności, przy przyjętych limitach inwestycyjnych od 0 proc. do 100 proc., nie było w praktyce możliwe do realizacji. Na etapie konstruowania tych produktów i programu, przy ocenie ryzyka, Towarzystwo nie wzięło pod uwagę zakresu ryzyka płynności, związanego z możliwościami inwestycyjnymi danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który został określony w najszerszy sposób w statucie funduszu” – napisano w komunikacie.

Dodano, że Towarzystwo nie posiadało też możliwości realnego wpływania na skład portfeli inwestycyjnych funduszy i nie mogło, np. ograniczać katalogu dostępnych lokat ani szerokiego zakresu limitów inwestycyjnych. Towarzystwo nie było też stroną żadnej umowy, która dawałaby mu możliwość oddziaływania na zarządzającego tymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie ograniczania ryzyka płynności wynikającego z inwestycji. Oznaczało to brak możliwości zarządzania ryzykiem płynności aktywów.

„W tej sprawie doszło do naruszenia istotnych regulacji obligujących zakłady ubezpieczeń do zachowania ostrożności w zakresie lokowania środków finansowych. Stwierdzone naruszenia dotyczyły przepisów, które powinny być doskonale znane każdemu profesjonalnemu podmiotowi działającemu na rynku ubezpieczeniowym” – napisano.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top