Poradnik

Weryfikacja firmy pożyczkowej – co powinieneś wiedzieć?

Weryfikacja firmy pożyczkowej – co powinieneś wiedzieć? 1

Pożyczki pozabankowe, czyli te, których udzielają bliscy, znajomi, osoby prywatne, ale przede wszystkim firmy pożyczkowe, są dość popularne wśród Polaków. Dzieje się tak głównie dzięki temu, że procedury zaciągnięcia takiego zobowiązania są znacznie prostsze niż przy braniu kredytu w banku. Dodatkowo wiele instytucji oferuje wygodne i błyskawiczne pożyczki online, a pieniądze dość szybko trafiają na nasze konto. Jak jednak wybrać odpowiednią firmę pożyczkową? Jak ją zweryfikować? Oto kilka rzeczy, o których powinniśmy pamiętać.

Szybka pożyczka – coraz więcej firm pożyczkowych

Wiele firm pożyczkowych oferuje swoim pierwszym klientom bardzo wygodne warunki wzięcia pożyczki, np. pierwszą pożyczkę za darmo, czy pożyczki ratalne rozłożone na dłuższy okres spłaty. W połączeniu z wygodą możliwości załatwienia wszystkiego online, bez wychodzenia z domu, przy ograniczonych formalnościach i krótszym procesie decyzyjnym, rozwiązanie to sukcesywnie zyskiwało na popularności. I trudno się temu dziwić.

Właśnie dlatego w Polsce pojawiało się i pojawia coraz więcej instytucji pozabankowych, specjalizujących się właśnie w udzielaniu ekspresowych pożyczek. Na chwilę obecną (stan na 12.03.2019) w Rejestrze Firm Pożyczkowych prowadzonym przez Krajowy Nadzór Finansowy (KNF) figuruje 444 tego rodzaju firm. Jak jednak zweryfikować to, komu zaufać?

Regulacje prawne firm pożyczkowych

Działalność firm pożyczkowych regulowana jest między innymi Ustawą z 22 maja 2011 r o Kredycie Konsumenckim (Dz. U. z 2018 poz. 993 t.j.). Ponadto każde przedsiębiorstwo, w tym również instytucje pozabankowe, podlega kontroli organów nadzorujących przestrzeganie praw osób fizycznych, w szczególności kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulacje służą głównie ochronie potencjalnych pożyczkobiorców przed bezprawnymi praktykami, niezgodnymi z polskim prawem zapisami umownymi. Dodatkowo przed wzięciem pożyczki warto sprawdzić, czy firma, która nas interesuje, nie figuruje na liście ostrzeżeń KNF. Jeśli tak jest, powinien być to dla nas bardzo wyraźny sygnał do tego, by pomyśleć o innej firmie pożyczkowej.

Autorytet firm, które od lat działają na rynku

Najbezpieczniejszą opcją wyboru firmy pożyczkowej jest skorzystanie z usług takiej, która istnieje na rynku od lat oraz jest dobrze znana konsumentom. Przykładem może być firma pożyczkowa Zaplo. Należy ona do Grupy Kapitałowej „4finance Group”, która jest właścicielem firm pożyczkowych działających od ponad 10 lat w 17 krajach na świecie.

O dobrej firmie pożyczkowej bardzo łatwo jest wyszukać wszelkie informacje: adres siedziby, telefon kontaktowy, numery NIP i REGON, numer KRS. Ponadto na stronie powinniśmy znaleźć informacje o tym, kto jest administratorem naszych danych osobowych oraz kto jest podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów (m.in. Rzecznik Finansowy).

Bez ukrytych kosztów

Interesując się szybką pożyczką online, powinniśmy od samego początku wiedzieć, ile wyniesie całkowity jej koszt, wliczając w to nie tylko odsetki, ale również wszelkie inne opłaty, jeśli takie występują np. prowizja, ubezpieczenie, opłata przygotowawcza czy opłata operacyjna, choć te zwykle spotyka się w przypadku kredytów bankowych. Ponadto powinny zostać nam przedstawione ewentualne konsekwencje finansowe wynikające ze spóźnienia w spłacie raty lub niewywiązaniu się przez nas z całości umowy w terminie określonym w umowie.

Umowa z firmą pożyczkową

Niektóre firmy pożyczkowe udostępniają na swojej stronie internetowej wzór umowy o pożyczkę. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy zawiera on wszelkie niezbędne informacje, tj.:

 • imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 • rodzaj kredytu;
 • czas obowiązywania umowy;
 • całkowitą kwotę kredytu;
 • terminy i sposób wypłaty kredytu;
 • stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
 • zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, otrzymania harmonogramu spłaty; jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;
 • zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu;
 • informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
 • roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 • skutki braku płatności;
 • informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią;
 • sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
 • termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
 • prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;
 • informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;
 • informację o prawie dochodzenia roszczeń o wykonanie zobowiązania od kredytodawcy.;
 • warunki rozwiązania umowy;
 • informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi;
 • wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Warto dowiedzieć się, czy firma pożyczkowa ma zamiar sprawdzić naszą zdolność kredytową. Oczywiście cała procedura w tym przypadku będzie znaczniej mniej skomplikowana niż podczas wnioskowania o kredyt w banku. Instytucja pozabankowa nie będzie wymagać od nas świadectwa pracy potwierdzającego wysokość zarobków. Powinna jednak sprawdzić naszą zdolność do spłaty pożyczki przynajmniej na podstawowym poziomie – między innymi na podstawie informacji o historii kredytowej z Biura Informacji Kredytowej.

Możemy również sprawdzić opinie innych klientów, sprawdzić informacje o firmie w internecie, porównać pożyczkę, która nas interesuje z innymi tego typu produktami dostępnymi na rynku. Warto zorientować się, czy interesująca nas firma nie przewiduje aktualnie jakiś atrakcyjnych promocji, w tym dla klientów, którzy biorą pożyczkę po raz pierwszy.

Artykuł sponsorowany przez Zaplo sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top