Inwestycje

Będzie nowy przebieg DK9. GDDKiA ogłosiła przetarg. Nowa droga będzie miała 60 km

dk9 przebieg droga krajowa
fot. GDDKiA

Nowa DK9. Ogłoszono przetarg na prace przygotowawcze dla budowy nowego przebiegu trzech odcinków DK9.

Prace uzupełnią przygotowywane już obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej.

Nowy odcinek tej drogi od S74 w okolicy Tarnobrzegu do węzła Rzeszów Zachód na A4 będzie liczył 60 km.

Dokumentacja przetargowa została opublikowana na platformie zakupowej GDDKiA.

Przetarg swoim zakresem obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Prace podzielono na trzy części dotyczące odcinków:

  • od obwodnicy Nowej Dęby do drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim (dł. ok. 19 km),
  • drogi łączącej obwodnicę Nowej Dęby z obwodnicą Kolbuszowej w ciągu DK9 (odc. Komorów – Cmolas, dł. ok. 11 km),
  • drogi łączącej obwodnicę Kolbuszowej w ciągu DK9 z autostradą A4 węzeł Rzeszów Zachód (odc. Widełka – A4 Rzeszów Zachód, dł. ok. 14 km).
przebieg nowej dk9

GDDKiA

Termin składania ofert mija 3 stycznia 2024 r. 

Zakres tych trzech inwestycji przewiduje budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach wraz z budową obiektów inżynierskich, skrzyżowań jednopoziomowych lub węzłów (zostanie to doprecyzowane podczas prowadzenia prac projektowych związanych z inwestycją).

Planowana jest także budowa nowych dróg, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej oraz budowa dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych. Zakres prac to również budowa urządzeń ochrony środowiska.

Wykonawcy będą mogli złożyć oferty dla jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia. Złożone dokumenty będą sprawdzane i oceniane według następujących kryteriów: cena (60 proc.) i kryteria pozacenowe (doświadczenie głównego projektanta drogowego – 20 proc., doświadczenie geologa – 10 proc. i doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego – 10 proc.).

Po wyłonieniu wykonawców, rozpoczną się prace projektowe zmierzające do wyznaczenia korytarza nowego przebiegu drogi od połączenia z S74 do węzła Rzeszów Zachód na A4 oraz przygotowania dokumentów do uzyskania decyzji DŚU. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie DŚU jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu, tj. realizacji inwestycji w systemie projektuj i buduj.

Elementem uzupełniającym ten projekt i zapewniającym ciągłość przebiegu, są obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej, które są realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Łącznie z obwodnicami, cały odcinek nowej DK9 będzie liczył ok. 60 km.

Cel inwestycji

DK9 ma istotny charakter, gdyż stanowi jedną z dróg krajowych pozwalających na prowadzenie transportu na kierunku północ – południe. Obecny jej przebieg, ze względu na duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwy dla obszarów zabudowanych.

Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020 roku, na odcinku od Nagnajowa do Nowej Dęby średni dobowy ruch pojazdów wynosił pomiędzy 6 465 a 11 795 pojazdów na dobę, na odcinku od Nowej Dęby do Kolbuszowej między 8 463 a 12 074 pojazdów na dobę, natomiast pomiędzy Kolbuszową a węzłem Rzeszów Północ autostrady A4 wynosił od 13 757 do 33 822 pojazdów na dobę.

Tak wysoki poziom średniego dobowego ruchu pojazdów powoduje znaczne utrudnienie w płynności przejazdu. Dodatkowo DK9 krzyżuje się z wieloma drogami niższych klas. Występują też liczne zjazdy, zarówno publiczne jak i indywidualne. Istniejące zagospodarowanie wzdłuż istniejącej drogi krajowej nie pozwala na jej rozbudowę. Stąd decyzja o budowie nowego przebiegu DK9. Pozwoli to na odsunięcie ruchu pojazdów od ścisłej zabudowy, a tym samym usprawni ruch tranzytowy, którego część, z drogi ekspresowej S7, przejmuje DK9. Prowadzi ona ruch w kierunku Rzeszowa i dalej do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo, budowa nowego przebiegu DK9 poprawi płynność transportu osobowego na kierunku Rzeszów – Radom i dalej do Warszawy. Skróci się też czas przejazdu oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Realizacja inwestycji pozwoli także na likwidację tzw. wąskich gardeł warunkujących spowolnienie ruchu pojazdów.

nowa dk9 obwodnica kolbuszowa nowa dęba

GDDKiA

Stan przygotowania obwodnicy Kolbuszowej i Nowej Dęby

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. 16 sierpnia br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. W końcowej fazie jest opracowanie dokumentacji (STEŚ-R – Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla obwodnicy Kolbuszowej w ciągu DK9, Miejsca Piastowego w ciągu DK28, Przemyśla w ciągu DK28/DK77 i Nowej Dęby w ciągu DK9. Koncepcje programowe są opracowywane dla obwodnic, które powstaną w ciągu DK73: Jasła, Brzostku i Kołaczyc oraz Pilzna.

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 12 kwietnia 2021 r. na wykonanie STEŚ-R. Wartość umowy to 2 898 029,32 zł, wykonawcą jest Promost Consulting.

W lutym br. wykonawca przedłożył opracowane STEŚ-R Etap I, prowadzone dla czterech wariantów obwodnicy wybranych po etapie studium korytarzowego (SK) tj. W2, W3, W4, W9 oraz jednego podwariantu 4.1. Aktualnie trwa odbiór dokumentacji. 8 maja br. odbyło się posiedzenie ZOPI, a w grudniu planowane jest posiedzenie KOPI.

19 kwietnia br. Marszałek Województwa Podkarpackiego zatwierdził opracowaną dokumentację hydrogeologiczną. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechniczne w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy. Aktualnie wykonawca przygotowuje materiały do wniosku o wydanie DŚU. Złożenie wniosku planowane jest w lutym 2024 r. Po wydaniu rekomendacji dla wariantu inwestycyjnego przez KOPI, wykonawca przystąpi do realizacji prac projektowych dla dokumentacji STEŚ-R Etap II. Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Kolbuszowej w systemie Projektuj i buduj planowane jest w maju 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na wrzesień 2029 r.

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 12 lipca 2021 r. na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Wartość umowy to 2 173 262,40 zł, wykonawcą jest Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem.

Zgodnie z harmonogramem prac projektowych w czerwcu br. wykonawca przedłożył opracowane STEŚ-R Etap I, prowadzone dla pięciu wariantów obwodnicy wybranych po etapie Studium korytarzowego (SK) tj. W6, W7, W8, W10 i W10A.

9 maja br. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozytywną decyzję dla przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechnicznej  w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy. 2 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), natomiast na grudzień br. zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Po wydaniu rekomendacji dla wariantu inwestycyjnego przez KOPI, wykonawca przystąpi do realizacji prac projektowych dla dokumentacji STEŚ-R Etap II.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac projektowych, w styczniu 2024 r. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU. Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy w systemie Projektuj i buduj planowane jest na sierpień 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na grudzień 2029 r.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top