Praca

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

praca zdalna kodeks pracy kontrola trzeźwości

Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzający do kodeksu przepisy dot. pracy zdalnej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy” – czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci, podano także.

Projekt zakłada także, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Najistotniejsze rozwiązania, zaproponowane w projekcie, a dotyczące pracy zdalnej:

– wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

– obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych);

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, dotyczy także pracodawcy:

– pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

– rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, – rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

– rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości:

– możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu;

– obowiązek pracodawcy niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

– możliwość wprowadzenia badania trzeźwości pracowników także przez policję;

W wyniku przyjęcia tych rozwiązań oczekiwane jest zmniejszenie liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania znajdując się w stanie po użyciu substancji, czy środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną, podsumowano.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top