Inwestycje

Oczyszczalnia ścieków w Jedliczu została rozbudowana i zmodernizowana

oczyszczalnia ścieków jedlicze

Jedlicze/Oczyszczalnia ścieków. Wykonane zostały prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedliczu.

Dzięki przedsięwzięciu zmodernizowana została istniejąca część oczyszczalni i wbudowany został nowy ciąg technologiczny.

Rozbudowa pozwoliła zwiększyć parametry technologiczne do wartości umożliwiających włączenie kolejnych miejscowości gminy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej oraz zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne rzeki Jasiołki w przypadku wystąpienia awarii na jednym z ciągów.

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na minimalizację odpadów wymagających kosztownej utylizacji. Powstały w procesie oczyszczania ścieków osad zostanie przekształcony w przyjazny środowisku kompost oraz środek polepszający właściwości gleby z możliwością wykorzystania w rolnictwie i utrzymaniu terenów zielonych.

Rozbudowane lub przebudowane zostały obiekty takie jak: zblokowana oczyszczalnia mechaniczna, instalacje dozujące koagulanty, stacja odwadniania osadów i produkcji preparatu wapniowo-organicznego, stacja dmuchaw, rozdzielnia główna, przepompownia ścieków surowych z kratą koszową, stacja zlewcza ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, reaktor biologiczny nr 1, osadnik wtórny nr 1, węzeł pomiaru ilości ścieków oczyszczonych, węzeł pomiaru i rozdziału osadów, zagęszczacz grawitacyjny osadu, silos wapna, plac składowania osadów, warsztat. W skład inwestycji wchodzą nowe pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz wydzielone pomieszczenie do monitorowania i sterowania pracą oczyszczalni.

Oprócz obiektów technologicznych wykonane zostały instalacje i obiekty towarzyszące takie jak: oświetlenie terenu i monitoring, drogi, place, chodniki, ogrodzenie, uporządkowano teren, dokonano obsiania oraz wykonano nasadzenia na terenach zielonych.

Dzięki nowej stacji ścieków dowożonych zapewniony został odbiór nieczystości z przydomowych osadników. Dodatkowo w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej zamontowane zostały panele fotowoltaiczne.

Realizacja inwestycji podzielonej na dwa etapy przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a roboty prowadzono w sposób zapewniający ciągłą pracę oczyszczalni.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 28 998 796,50 zł brutto.

Wkład własny Gminy Jedlicze to 18 035 633,90 zł w tym 11 889 601,63 zł stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Pozostałymi źródłami finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia było dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polska Ład w wysokości 8 532 755,08 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 430 407,52 zł.

Dzięki realizacji inwestycji 80 budynków zlokalizowanych w miejscowości Długie będących w zasięgu wybudowanej w 2022 r. części kanalizacji sanitarnej może wykonać przyłącza do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Gotowe są również projekty techniczne dla realizacji pozostałego zakresu kanalizacji w miejscowości Długie (dla ok. 80 budynków), oraz Chlebna – Wądoły (ok. 40 budynków).

Równolegle przygotowane zostały materiały do przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej dla realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych do tej pory miejscowościach Gminy Jedlicze, tj. Porąb, Podniebyla i Piotrówki.

Na ich podstawie prowadzone jest obecnie postępowanie w celu uzyskania ofert i wyłonienia biura projektowego, któremu zostanie ono zlecone.

źródło: UM Jedlicze

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top