Inwestycje

Obwodnica Przemyśla. Który wariant przebiegu trasy zostanie wybrany?

przemyśl obwodnica wariant przebieg informacje

GDDKiA rozpoczyna akcję informacyjną dotyczącą wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 28 i nr 77. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Dokumentację dla tego zadania przygotowuje konsorcjum firm projektowych MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Termin realizacji prac to 33 miesiące.

W ramach umowy, wykonawca opracuje Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Jednym z elementów umowy jest przeprowadzenie tzw. akcji informacyjnej. Spotkania, w trakcie których przedstawione zostaną warianty przebiegu projektowanej obwodnicy Przemyśla, odbędą się na terenach wymienionych poniżej gmin:

13.07.2021r., godz. 12:00 – GMINA ROŹWIENICA i GMINA PAWŁOSIÓW (Wiejski Dom Ludowy w Rudołowicach Rudołowice 279, 37-565 Roźwienica

13.07.2021r., godz. 16:00 – GMINA ROKIETNICA i GMINA CHŁOPICE (Świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica)

14.07.2021r., godz. 12:00 – GMINA RADYMNO i GMINA ORŁY (Sala narad nr 8 w UG Radymno ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno)

14.07.2021r., godz. 16:00 – GMINA PRZEMYŚL i GMINA KRASICZYN (Sala w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl)

15.07.2021r., godz. 12:00 – GMINA MIASTO ŻURAWICA i GMINA MEDYKA (Sala narad w UG Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica)

15.07.2021r., godz. 16:00 – MIASTO PRZEMYŚL (Sala Narad w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, I piętro, Rynek 1, 37-700 Przemyśl)

Materiały informacyjne i formularz opinii

W spotkaniach będzie uczestniczył projektant oraz przedstawiciele GDDKiA w Rzeszowie. W czasie spotkań będzie dokonywany zapis audio i wideo. Materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów trasy dostępne były 7 dni przed planowanym terminem spotkań w siedzibach Urzędów Gmin. Materiały są również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna—obwodnica-przemysla

Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegów obwodnicy zainteresowane strony mogą zgłaszać na spotkaniach informacyjnych w w/w terminach lub w formie pisemnej na formularzach opinii udostępnionych w Urzędach Gmin oraz na spotkaniach informacyjnych. Podpisane formularze opinii, dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do 29.07.2021 r. pocztą na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpmosty.pl. Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przesłane opinie zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych oraz środowiskowych zostaną uwzględnione.

Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi będzie zawierał informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą udzielane odpowiedzi w trybie indywidualnym. O miejscu i czasie jego udostępnienia zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie prasowe, na tablicy ogłoszeń w ww. urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.

Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77

Planowana trasa powstanie w nowym śladzie dróg krajowych nr 28 i 77 jako droga klasy GP o długości ok. 22 km. Jej budowa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę Przemyśla. Dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top