News

Pierwsze umowy na dofinansowanie z PROW na lata 2021-2025 podpisane

prow podkarpackie
fot. A. Magda

PROW/Podkarpackie. Wicemarszałek Piotr Pilch podpisał w imieniu samorządu województwa pierwsze umowy na dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Umowy dotyczyły działań obejmujących zadania wpisane do: Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi oraz w zakresie  II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

W ramach sołeckich strategii umowy zostały podpisane z przedstawicielami czterech podkarpackich gmin: Fredropol, Sanok, Borowa, Miejsce Piastowe, a w ramach „Uniwersytetu Samorządności” z gminami:  Kuryłówka, Bukowsko i Wiśniowa.

Są to pierwsze umowy, jakie podpisujemy z gminami. Będą oczywiście kolejne. Cieszę się, że państwo do nas przyjechali i że możemy podpisać te umowy, gdyż dzięki nim będą realizowane naprawdę ciekawe projekty, ważne dla lokalnych społeczności – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi

Realizacja programu polega na wsparciu inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności Sołeckie Strategie Odnowy Wsi. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacja przestrzeni wiejskiej.

W ramach konkursu do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 86 wniosków. Łączna wnioskowana kwota pomocy przyznanej na ten cel z budżetu województwa wynosi ponad milion złotych. Zaś całkowita wartość wszystkich projektów wyniesie blisko trzy miliony złotych. Resztę kwoty przekażą na działania gminy.

Celem przeprowadzonego naboru było wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności sołeckie strategie odnowy wsi. Pomoc przeznaczona jest głównie na zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remont domów kultury, domów ludowych, remiz OSP, wykonanie siłowni plenerowych, placów zabaw oraz innej infrastruktury służącej integracji społecznej. Przedmiotem dofinansowania jest również zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.Jednostkowa kwota wsparcia nie przekracza 12 tys. zł., na dofinansowanie wniosku złożonego przez gminę, pozostałe koszty potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia ponosi samorząd gminny.

Środki przypadające na jednego beneficjenta pomimo, że nie są wysokie, są bardzo oczekiwane, gdyż wraz z wkładem własnym pochodzącym z budżetu gminy pozwalają zrealizować zadanie wpisane do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Są to drobne inicjatywy będące realizacją pomysłów mieszkańców poszczególnych sołectw – mówi Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w UMWP.

Ważnym celem tych dofinansowań jest równieżintegracja i aktywizacja mieszkańców wsi. Pokazanie im, że dzięki wspólnym inicjatywom, wspólnej pracy, mogą wiele osiągnąć, a przez to także wzmocnić lokalną wspólnotę – dodaje wicemarszałek Piotr Pilch.

W ramach zgłoszonych projektów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa, realizowane są między innymi takie działania jak: modernizacja lub remont Domów Ludowych, świetlic, remiz OSP, wyposażenie świetlic i Domów Ludowych, modernizacja przestrzeni wiejskiej, utwardzenie terenów, remont pomników, oznakowanie miejscowości, digitalizacja, utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, siłownie zewnętrzne, budowa placów zabaw, altan, wiat, organizacja różnego rodzaju wydarzeń, poprawa infrastruktury sportowej, wydanie publikacji oraz filmów. 

Uniwersytet Samorządności

Koncepcja „Uniwersytet Samorządności” ma na celu wdrażanie działań  ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych, polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na różne potrzeby lokalnych społeczności.

Ta inicjatywa to nasz autorki pomysł i projekt w skali kraju. Cieszymy się, że cieszy się takim zainteresowaniem ze strony gmin – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

„Uniwersytetu Samorządności” to dwa etapy działań. Najpierw w 2021 roku gminy, otrzymały wsparcie na drobne prace remontowe i wyposażenie lokali umożliwiających przeprowadzenie szkoleń tematycznych. Rok 2023 jest drugim rokiem realizacji części szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu za pośrednictwem podmiotów szkolących, co najmniej 6 inicjatyw edukacyjnych. Zajęcia dotyczyć będą m.in. kwestii: ekologii, historii, zagadnień samorządowych czy etnografii, ale niektóre będą miały również wymiar praktyczny ponieważ część beneficjentów zdecydowała się przeprowadzić warsztaty np. z robotyki, pierwszej pomocy przedmedycznej, tradycyjnego rękodzieła, czy pielęgnacji ogrodów.

W ramach tegorocznego naboru wnioski złożyli beneficjenci z 18 podkarpackich gmin. Są to wnioski na realizację II etapu działań w ramach „Uniwersytetu Samorządności”. Zgodnie z zasadami programu o dotację w II etapie ubiegać się mogą bowiem beneficjenci, którzy zrealizowali I etap działań w 2021 r., który obejmował zadania o charakterze inwestycyjnym.

Złożone przez 18 beneficjentów wnioski o pomoc finansową opiewają na łączną wartość blisko 260 tys. złotych, zaś całkowita wartość realizowanych przez nich działań wyniesie około 350 tys. złotych. 

Zgodnie ze złożonymi wnioskami, przeprowadzonych zostanie 112 szkoleń. Będą to zarówno zajęcia praktyczne, jak i szkolenia dotyczące ekologii, etnografii, historii, a także zagadnień z zakresu samorządności czy promocyjno-gospodarczych. Planowana łączna liczba uczestników szkoleń to prawie 3 tysiące osób. Forma planowanych zajęć to konferencje, wykłady, seminaria.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi wdrażany jest od 2012 roku, obecnie trwa realizacja jego III edycji. Łącznie w ramach dotacji udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę przekraczającą 9 mln zł. Zrealizowano ponad 800 zadań,mieszkańcy w ramach pracy własnej przepracowali ponad 41 tys. godzin, a zaangażowanych w różne działania było ponad 1 200 partnerów.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top