Inwestycje

Plany inwestycji drogowych GDDKiA na Podkarpaciu. Budowa S19, S74 i obwodnic. To nie wszystko

budowa s19 s74 podkarpackie obwodnice
fot. GDDKiA

Bieżący rok (2023) to przede wszystkim budowa ponad 42 km drogi ekspresowej S19 i przygotowanie do realizacji kolejnych odcinków tej trasy.

To także prace przygotowawcze dla ośmiu nowych inwestycji z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, które GDDKiA planuje zrealizować w najbliższych latach.

Mijający rok to również szereg zadań drogowych, mostowych i tych poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

S19 w województwie podkarpackim

Z docelowych ok. 169 km w naszym województwie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy, pomiędzy węzłami Lasy Janowskie i Rzeszów Południe. Dzięki temu, połączono stolice województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. Kolejne 72,9 km trasy Via Carpatia są w realizacji. Cztery w budowie, a trzy na etapie decyzji ZRID:

 1. Rzeszów Południe – Babica (długość 10,3 km, wartość umowy na realizację: 2,2 mld zł, wykonawca: Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, trwa budowa);
 2. Babica – Jawornik (długość 11,6 km, wartość umowy na realizację: 1,2 mld zł, wykonawca: Intercor, trwa budowa);
 3. Domaradz – Krosno (długość 12,5 km, wartość umowy na realizację: 1,1 mld zł, wykonawca: Mostostal Warszawa, przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID);
 4. Krosno – Miejsce Piastowe (długość 10,3 km, wartość umowy na realizację: 365 mln zł, wykonawca: Aldesa, trwa budowa);
 5. Miejsce Piastowe – Dukla (długość: 10,09 km, wartość umowy na realizację: 478 mln zł, wykonawca: Strabag, trwa budowa);
 6. Dukla – Barwinek (długość 18,2 km, wartość umowy na realizację: 1,5 mld zł, wykonawca: Polaqua, złożony wniosek o decyzję ZRID);
 7. dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (długość: 13,8 km, wartość umowy na realizację: 272 mln zł, wykonawca: Strabag, złożony wniosek o decyzję ZRID).

Na etapie przetargu są ostatnie dwa odcinki S19: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz, o łącznej długości 11,6 km. 

Przygotowania do realizacji S74

Kolejna droga ekspresowa w naszym regionie, S74 na odcinku Opatów – Nisko o długości ok. 73 km, jest na etapie przygotowania dokumentacji. Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych na etapie Studium korytarzowego (SK).

21 października 2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla tej inwestycji. Jako wariant preferowany wskazano wariant W5 (społeczny), z korektą tego wariantu na odcinku od węzła Pysznica do węzła Kłyżów.

Wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie, w uzgodnieniu z RDOŚ w Kielcach, decyzja rozstrzygnie jednoznacznie o przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S74. Pozwoli również na rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowania tej inwestycji do realizacji, czyli opracowanie Koncepcji programowej.

Obwodnice w przygotowaniu

W cyklu realizacji inwestycji drogowej najwięcej czasu pochłania nie sama budowa, ale proces prac przygotowawczych. I właśnie na etapie przygotowania jest osiem nowych inwestycji drogowych, które powstaną w woj. podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W przypadku obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 (II etap), 16 sierpnia br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę. W przetargu zostało złożonych pięć ofert. Kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji tego zadania wynosi 146 406 746,19 zł. Zestawienie ofert:

 • PORR – 129 769 920 zł;
 • BUDIMEX – 152 304 424,33 zł;
 • STRABAG – 181 614 285,93 zł;
 • Intercor – 200 927 361,67 zł;
 • Nowak-Mosty – 211 533 037,69 zł.

Oferty są sprawdzane i oceniane według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze (20 proc.) oraz przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.). W przyszłym roku planujemy podpisać umowę na projekt i realizację.

Kolejne cztery obwodnice: Nowej Dęby, Kolbuszowej, Miejsca Piastowego i Przemyśla, są na etapie prac projektowych i opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Opracowano już I etap tej dokumentacji i przeprowadzono posiedzenia Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które wskazały warianty do dalszych prac. Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie posiedzeń Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które dla wymienionych obwodnic planowane są I kwartale 2024 roku. Wówczas ostatecznie zostaną wskazane warianty do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Ostateczną decyzję w zakresie wyboru wariantów realizacyjnych podejmie RDOŚ w Rzeszowie.

Dla obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9 prace projektowe prowadzi Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem. Wartość umowy to 2 422 183,65 zł. Wykonawcą dokumentacji dla obwodnicy Kolbuszowej, również w ciągu DK9, jest Promost Consulting. Koszt prac to 2 898 029,32 zł. Dokumentację dla obwodnic: Miejsca Piastowego i Przemyśla (obie w ciągu w ciągu DK28) wykonuje konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Wartość umów to odpowiednio: 10 688 700 zł i 12 656 700 zł.

W ciągu DK73 projektowane są trzy obwodnice: Pilzna, Jasła oraz Brzostku i Kołaczyc. Dla tych inwestycji, w 2022 r. wydana została DŚU. Prace projektowe nad opracowaniem Koncepcji programowej (KP) dla obwodnicy Pilzna i Jasła zakończyły się. Odbyły się już posiedzenia ZOPI i KOPI, na których rozpatrzono opracowane dokumentacje. Po ich zatwierdzeniu przez KOPI, posłużą one do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargów na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, co planowane jest w przyszłym roku. KP dla obwodnicy Pilzna opracowuje KLOTOIDA, a wartość umowy to 1 527 341,43 zł. Z kolei dokumentację dla obwodnicy Jasła przygotowuje Promost Consulting. Wartość umowy to 6 649 084,80 zł.

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc, dla której prace projektowe realizuje MPRB z Krakowa (wartość: 6 986 400 zł), jest na finalnym etapie opracowania KP. Odbyło się posiedzenie ZOPI, na którym rozpatrzono dokumentację. W styczniu 2024 r. planowane jest posiedzenie KOPI, które ostatecznie zatwierdzi zakres prac. Opracowana dokumentacja posłuży do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, co planowane jest w przyszłym roku.

Inne duże zadania drogowe

Na etapie przygotowania jest rozbudowa DK73 Pilzno – Brzostek na odcinku o długości ok. 9,3 km. Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 17 lutego 2023 r. na opracowanie KP. Wartość umowy to 5 584 200 zł, wykonawcą jest Transprojekt Gdański.

30 czerwca 2022 r. wydana została DŚU dla tej inwestycji. Zakończono prace nad wykonaniem mapy do celów projektowych, na podstawie której opracowane są rozwiązania projektowe. Wykonane zostały pomiary ruchu, analizy i prognozy ruchu. Zakończono badania geofizyczne. Wykonano pełne rozpoznanie geologiczne w terenie oraz badania laboratoryjne.

Po przekazaniu KP przez wykonawcę, kolejnym krokiem będzie zorganizowanie posiedzenia ZOPI, co planowane jest w II kwartale 2024 r. Na KOPI rozpatrzona zostanie dokumentacja, która następnie posłuży do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Odcinek Pilzno – Brzostek zlokalizowany jest pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna, a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc, która łączy się z obwodnicą Jasła. W efekcie kierowcy zyskają finalnie ok. 35 kilometrów wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Pozwoli to nie tylko wyprowadzić ruch, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość całego ciągu DK73. Jest to istotne, gdyż na terenie Podkarpacia droga krajowa nr 73 stanowi ważny szlak komunikacyjny. Zbiera ruch z południowej części województwa i łączy autostradę A4, poprzez Pilzno, Jasło, dalej DK28 i DK19 z przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku a poprzez DK28 i DK84, z przejściem granicznym z Ukrainą w Krościenku.

Remonty dróg, zadania mostowe, budowa chodników

Mijający już rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych zadań, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

W tym roku zakończono realizację zadań drogowych, mostowych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), na łączną wartość 29 mln zł. Są w tym m.in.:

 • doświetlenie 33 przejść dla pieszych na DK28 i DK77 (wartość: 3,66 mln zł);
 • remont kładki przez rz. Dulcza w Pilznie w ciągu DK73 (wartość: 1,80 km);
 • remont wiaduktu nad linią kolejową Kraków – Medyka w Radymnie w ciągu DK94 (wartość: 3,73 mln zł);
 • remont kładki przez rz. Mleczka w Przeworsku w ciągu DK94 (wartość: 0,96 mln zł);
 • remont wiaduktu nad DK94 w Skołoszowie (wartość: 1,94 mln zł);
 • remont przepustu w Duńkowicach w ciągu DK94 (wartość: 0,95 mln zł);
 • budowa mostu przez potok Słony w Brzostku w ciągu DK73 (wartość: 4,83 mln zł);
 • budowa mostu przez potok Budzianka w Bukowej w ciągu DK73 (wartość: 4,16 mln zł);
 • budowa mostu w ciągu DK28 w Śliwnicy (wartość: 2,82 mln zł);
 • budowa chodnika, przejścia dla pieszych oraz przebudowa zatok autobusowych w ciągu DK77 w Kopkach (wartość: 2,96 mln zł);
 • przebudowa urządzeń odwadniających w ciągu DK73 w Jaśle (wartość: 0,96 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK28 w Besku (wartość: 0,23 mln zł).

W przyszłym roku kontynuowane będą zadania rozpoczęte w roku bieżącym.

Część będzie polegała na kontynuacji prac budowlanych, a część przejdzie z fazy projektowania w fazę budowy (dotyczy to zadań realizowanych w systemie Projektuj i buduj). Łączna wartość kontynuowanych zadań przekracza 198 mln zł. Będą to min.:

 • doświetlenie 211 przejść dla pieszych na DK9, DK28, DK77, DK84, DK94 (wartość: 24,96 mln zł);
 • budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu DK94 (ul. Rzeszowska) z drogą gminną (ul. Południowa) w Sędziszowie Małopolskim (wartość: 0,72 mln zł);
 • remont mostu przez Jasiołkę w Zboiskach w ciągu DK9 (wartość: 2,75 mln zł);
 • budowa mostu przez potok Flora w Klimkówce w ciągu DK28 (wartość: 7,39 mln zł);
 • rozbudowa DK28 z budową mostu przez potok Berezka w Rozpuciu (wartość: 5,64 mln zł);
 • budowa mostu przez potok bez nazwy w ciągu DK28 w Birczy (wartość: 5,64 mln zł);
 • budowa mostu przez potok Dobrzanka w ciągu DK28 w Birczy (wartość: 5,87 mln zł);
 • przebudowa skrzyżowania na rondo w ciągu DK77 w Nowej Sarzynie (wartość: 5,88 mln zł);
 • przebudowa DK84 na odc. Sanok – Zagórz (wartość: 41,5 mln zł);
 • budowa ekranów akustycznych w ciągu DK84 na odcinku Sanok – Zagórz (wartość: 19,8 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK9 na odc. Zarębki – Kolbuszowa (wartość: 4,48 mln zł);
 • budowa chodnika na DK94 w Ropczycach (wartość: 0,42 mln zł);
 • budowa chodnika na DK19 w Lutczy (wartość: 11,06 mln zł);
 • przebudowa skrzyżowania w ciągu DK77 w Trześni oraz budowa chodnika na odc. Trześń – Gorzyce (wartość: 9,55 mln zł);
 • przebudowa systemu odwodnienia w ciągu DK94 w Lubzinie (wartość: 2,38 mln zł);
 • likwidacja osuwiska na DK73 w Bukowej (wartość: 7,17 mln zł);
 • przebudowa skrzyżowania na rondo na DK94 w Krzemienicy (wartość: 9,09 mln zł);
 • budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK19 w Lipowicy (wartość: 0,38 mln zł);
 • budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DK28 w Pisarowcach (wartość: 0,49 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK77 w Chałupkach (wartość: 0,21 mln zł);
 • budowa ścieżki pieszo–rowerowej na DK94 w Mirocinie (wartość: 0,89 mln zł);
 • budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odc. DK19 Połomia – Niebylec (wartość: 4,34 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK19 w Domaradzu (wartość: 2,31 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK19 w Równem (wartość: 0,27 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK19 Równe – Cergowa (wartość: 0,94 mln zł);
 • przebudowa odcinka DK19 w Jaworniku Niebyleckim wraz z budową chodnika (wartość: 11,5 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK9 w Nowej Dębie (wartość: 4,84 mln zł),
 • budowa chodnika z odwodnieniem oraz zatok autobusowych w ciągu DK28 Nowosielce – Pisarowce (wartość: 3,22 mln zł),
 • budowa chodnika wraz z odwodnieniem i zatoki autobusowej w ciągu DK77 w Gorzycach (wartość: 2,07 mln zł),
 • budowa chodnika w ciągu DK94 w Krasnem (wartość: 0,54 mln zł),
 • budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK94 w miejscowości Gwizdaj (wartość: 2,34 mln zł),
 • budowa chodnika w ciągu DK77 w Tryńczy (wartość: 1,93 mln zł).

Ponadto, w przyszłym roku GDDKiA planuje doświetlić kolejne 368 przejść dla pieszych na DK9, DK19, DK28, DK73DK77, DK84 i DK94/A4.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top