Inwestycje

Podkarpacie ma projekt budżetu na 2024 rok. Jakie inwestycje są w planach?

2024 budżet podkarpackie
fot. A. Magda

Podkarpackie/Budżet 2024. Marszałek Władysław Ortyl zaprezentował radnym województwa założenia najważniejszego dokumentu, na podstawie którego funkcjonuje samorząd.

W projekcie budżetu zaplanowano niewielki deficyt budżetowy na poziomie 24,6 mln zł. Będzie on finansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18,8 mln zł, z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3,3 mln zł, ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu.

W 2024 roku nie będą zaciągane kredyty, pożyczki długoterminowe lub emitowane obligacje komunalne, natomiast dokonana zostanie spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2010-2012 oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku na łączną kwotę 32,6 mln zł – zaznaczyła skarbnik województwa Janina Jastrząb.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane jako inwestycje wieloletnie i jednoroczne. Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego zaplanowano kwotę 748,1 mln zł. Wydatki majątkowe na inwestycje jednoroczne zostały zaplanowane w wysokości 350,7 mln zł.

Jak co roku, zaczną część budżetu regionu ma zostać przeznaczona na inwestycje drogowe, dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg wojewódzkich, chodników, zakupów elementów bezpieczeństwa ruchu oraz inwestycji w zaplecze techniczne, służące utrzymaniu dróg. Wydatki na inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich mają w 2024 roku wynieść ponad 770 mln złotych.

Wśród inwestycji drogowych znajdą się tak kosztowne jak budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San, na którą budżet województwa chce przeznaczyć 149 mln zł. W dokumencie zapisano pieniądze na budowę nowego odcinka drogi 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San, która z budżetu na 2024 pochłonie ponad 103 mln złotych. Budowa obwodnicy Leska w ciągu ma zostać z budżetu sfinansowana kwotą 50 mln złotych. Kolejne ponad 47 mln złotych kosztować będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku, a II etap rozbudowy drogi 881 na odcinku Kańczuga-Pruchnik to 43 mln złotych z przyszłorocznego budżetu.

Ponad 130 mln złotych zostanie z budżetu województwa przeznaczonych na ochronę zdrowia. Wśród najważniejszych zadań mają znaleźć się: utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 19 mln zł oraz modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu wraz zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 11 mln zł. W budżecie zapisano zakup angiografu wraz ze stołem operacyjnym oraz dostosowaniem pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu za 7,7 mln zł. Za kolejne 6, 6 mln złotych kupione zostaną aparaty RTG dla rzeszowskiej „dwójki”.

Na Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej czyli inwestycję Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w 2024 roku przewidziano 994 tys. złotych. Na poprawę dostępności do świadczeń z zakresu anestezjologii dziecięcej poprzez modernizację Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w rzeszowskiej dwójce przeznaczono kolejne 3,6 mln zł. Wyższemu poziomowi świadczeń na rzecz zdrowia najmłodszych mieszkańców regionu służyć będzie reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu, na którą „pójdzie” 3,2 mln złotych.

Na inwestycje w zakresie kultury zaplanowano w budżecie 43,6 mln zł. Wśród zadań przeznaczonych do finansowania są inwestycje w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, na które skierowano ponad 6.3 mln złotych. Kolejne 1,4 mln złotych zostanie przeznaczone na wsparcie produkcji filmowych w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu ma zostać wsparta kwotą 1,3 mln złotych.

Na dotacje dla innych samorządów z terenu województwa podkarpackiego zaplanowano w budżecie województwa w 2024 roku środki w wysokości 25,4 mln zł.

Podczas sesji radni zdecydowali o zwiększeniu kwoty, jaką otrzyma samorząd Rzeszowa na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie.

W związku ze wzrostem kosztów prac budowlanych (oferta z najniższą ceną opiewa na 163 836 000 zł) prezydent Rzeszowa zwrócił się z prośbą o zwiększenie pomocy finansowej i przesunięcie transz na budowę tej inwestycji. I transza czyli 1 mln złotych ma być wykorzystana w 2024 roku. W 2025 ma to być 15 mln złotych, a w 2026 roku – 14 mln złotych.

W czasie sesji radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z zakwalifikowaniem przez rząd RP wniosków złożonych przez samorząd województwa podkarpackiego do otrzymania promesy inwestycyjnej dotacje otrzymać ma 8 beneficjentów, by zrealizować prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna kwota dofinansowania z programu na zadania złożone przez województwo wyniesie ponad 9,6 mln złotych. Wkład własny województwa – o którym zdecydowali radni – to niespełna 200 tysięcy złotych. Wśród beneficjentów tych środków znalazł się Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, która otrzyma prawie 3 mln złotych.

Radni zgodzili się na objęcie przez Województwo Podkarpackie 400 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”. Zarząd spółki zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego o 40 mln zł. Dokapitalizowanie ma być wkładem do planowanych inwestycji w ramach programu Connecting Europe Facility – Military Mobility.

Chcemy rozbudowywać nasze lotnisko, chodzi o budowę II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etap przebudowy pasa startowego na odcinku ok. 700 metrów na lotnisku „Rzeszów-Jasionka” wraz z infrastrukturą techniczną” oraz o etap II przebudowy pasa startowego na odcinku ok. 1800 metrów wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość kosztorysowa obu projektów to kwota netto ponad 217 mln zł – podkreślał w wypowiedzi dla mediów marszałek Władysław Ortyl.

Radni wyrazili także zgodę na objęcie przez województwo 400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” za kwotę 4 mln zł. Inwestycje przewidziane przez spółkę będą miały wpływ na podniesienie standardu infrastruktury leczniczej w uzdrowisku.

źródło: Województwo Podkarpackie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top