Inwestycje

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

obwodnice podkarpacie nowa dęba miejsce piastowe sanok przemyśl kolbuszowa
fot. GDDKiA

Na Podkarpaciu w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie osiem nowych inwestycji. Trzy są na etapie przetargu, a kolejne w trakcie prac przygotowawczych lub przed ogłoszeniem ponownych postępowań przetargowych.

Trzy obwodnice na etapie przetargu

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9

6 października 2020 r. otworzyliśmy oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kolbuszowej, obejmującej opracowanie Studium korytarzowego (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Przygotowaniem dokumentacji zainteresowanych było siedem firm. Obecnie komisja przetargowa ocenia i bada złożone oferty.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie Projektuj i buduj w latach 2026-2028. Obwodnica Kolbuszowej powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 8,5 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu DK9 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami (ewentualnie węzłami), drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą.

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 przechodzi przez miasto Kolbuszowa wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście.

obwodnice podkarpacie nowa dęba miejsce piastowe sanok przemyśl kolbuszowa

Mapa GDDKiA

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów i dalej w kierunku południowym, tj. do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Usprawni to ruch tranzytowy, którego część z drogi ekspresowej S7, przejmuje DK9. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28

19 stycznia br. otworzyliśmy oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, obejmującej opracowanie SK i STEŚ-R, a także uzyskanie DŚU. Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły trzy firmy. Obecnie są one oceniane i badane przez komisję przetargową.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż DK28 stanowi jedną z dróg krajowych pozwalających na prowadzenie transportu z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią tj. do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Realizacja obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo usprawni ona transport samochodów osobowych na kierunku Jasło – Sanok. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wymienionych miejscowości.

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagospodarowanie terenu zielenią.

Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28 i DK77

19 stycznia br. otwarte zostały oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Przemyśla, obejmującej opracowanie SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU. Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły cztery firmy. Obecnie są one oceniane i badane przez komisję przetargową.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie tranzytu, którego część, z autostrady A4, przejmuje droga krajowa nr 77 prowadząc ruch dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto DK77 prowadzi transport z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Przeznaczone do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycje będą w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę dróg klasy GP, w tym: budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego , organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagospodarowanie terenu zielenią.

Cztery obwodnice w trakcie prac przygotowawczych 

Dla obwodnic Pilzna (2,6 km), Jasła (6,6 km) oraz Brzostka i Kołaczyc (13,4 km) w ciągu DK73 złożony został wniosek o wydanie DŚU. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji programowych.

Podstawowym celem budowy tych obwodnic jest wyprowadzenie ruchu z miejscowości, a przez to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo jazdy dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK73 prowadzi bowiem ruch pojazdów zarówno z kierunku autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, ale także tych włączających się do drogi krajowej nr 73, która przejmuje ruch z południowej części województwa.

Dwie obwodnice przed ponownym przetargiem

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9

1 lutego br., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważniliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowej Dęby, obejmującej opracowanie SK i STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU. Powodem tej decyzji był fakt, iż kwota z najkorzystniejszej oferty przewyższała tą, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę Multiconsult Polska, opiewała na kwotę 3 607 024,20 zł. Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 1 863 763,65 zł, do wartości oferty najkorzystniejszej. Aktualnie przygotowujemy materiały do ponownego ogłoszenia przetargu, które planowane jest w lutym br.

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z drogi S7 przejmuje DK9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa a następnie w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo budowa obwodnicy usprawni również, m.in. poprzez skrócenie czasu przejazdu, ruch samochodów osobowych na kierunku Rzeszów – Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28

4 lutego br., na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnione zostało postępowanie przetargowe na wykonanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka. Powodem unieważnienia był fakt, iż kwota z najkorzystniejszej oferty przewyższała tą, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę HIGHWAY, opiewała na kwotę 1 924 876,20 zł. Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 881 025,72 zł, do wartości oferty najkorzystniejszej. Aktualnie przygotowujemy materiały do ponownego ogłoszenia przetargu, które planowane jest w lutym br.

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP o długości ok. 3 km (w tym 1 km rozbudowy istniejącej DK84, 2 km budowy nowego odcinka DK28), budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę dwóch mostów, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top