Inwestycje

Stalowa Wola: na osiedlu Posanie powstaną nowe drogi

stalowa wola posanie drogi
fot. UM Stalowa Wola

Stalowa Wola/Posanie. Miasto Stalowa Wola opublikowało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Projekt i budowa dróg na osiedlu Posanie w Stalowej Woli”.

Zakres obejmuje zaprojektowanie następujących dróg: Droga nr 1:  9 KDD (MPZP Sochy) i 11 KD (MPZP Posanie) – długość około 670m, Droga nr 2: 10 KDD (MPZP Sochy) i 10 KD (MPZP Posanie) – długość około 560m, Droga nr 3: część 7KDD (MPZP Sochy), 31 KDW (MPZP Charzewice II) i 29 KDD (MPZP Charzewice II) – długość około 535m, Droga nr 4: 30 KDD (MPZP Charzewice II), 11 KDD (MPZP Sochy), 7 KD (MPZP Posanie) – długość około 750m, Droga nr 5: 31 KDD (MPZP Charzewice II), 12 KDD (MPZP Sochy) i 4 KD (MPZP Posanie) – długość około 660m, Droga nr 6: 32 KDD (MPZP Charzewice II), 13 KDD (MPZP Sochy) i 1 KL(MPZP Posanie) – długość około 720m, Droga nr 7: część 2 KL (MPZP Posanie), 5 KD i 6 KD (MPZP Posanie) – długość około 355m, Droga nr 8: część 3 KDL (MPZP Sochy) – długość około 200m.   

 Konsultacje z Mieszkańcami oraz Radnymi Miasta Stalowej Woli na Osiedlu Posanie bardzo wyraźnie nakreśliły problemy infrastrukturalne z jakimi mierzą się mieszkańcy Posania. Miasto Stalowa Wola chce jak najszybciej i najtrafniej się z nimi zmierzyć. Czynimy więc pierwszy, bardzo ważny krok w powstaniu sieci nowych dróg na tym Osiedlu. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz otworzą się szerokie perspektywy budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na tym terenie – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli. 

nowe drogi posanie stalowa wola

UM Stalowa Wola

Zakres przetargu obejmuje m.in.: 

 • uzyskanie mapy do celów projektowych;
 • uzyskanie wypisów i wyrysów,  opracowanie profili geologicznych gruntu dla projektowanych dróg, opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy dróg; opracowanie projektów wykonawczych w zakresie budowy dróg;
 •  opracowanie projektów zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego kolidującego uzbrojenia terenu;
 • opracowanie projektów stałej organizacji ruchu; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 
 • opracowanie przedmiarów robót; opracowanie kosztorysów inwestorskich;
 • uzyskanie warunków technicznych od właścicieli sieci, jeśli zajdzie taka konieczność oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od poszczególnych właścicieli sieci, jeśli zajdzie taka konieczność;  
 • uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji prac projektowych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 • analizę stanu własnościowego gruntów i wykonanie operatu geodezyjnego podziałowego w celu uzyskania 10 metrowego pasa drogowego, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID, przygotowanie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, jeśli zajdzie taka konieczność;
 • prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnianie zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia – udzielenie umotywowanych odpowiedzi;
 • dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy drogi, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego względem planowanej inwestycji) do należytego wykonania przedmiotu Umowy;
 • w trakcie postępowania administracyjnego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o projekt, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie uczestniczył w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanego projektu oraz będzie dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanym projekcie, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania, w wyznaczonych terminach.  

źródło: UM Stalowa Wola

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top