Inwestycje

Trwają przygotowania do budowy 8 obwodnic na Podkarpaciu

budowa obwodnicy podkarpackie
fot. GDDKiA

Obwodnica/Budowa. Na etapie przygotowania jest 8 nowych inwestycji drogowych, które powstaną w województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100).

W przypadku obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 (II etap) trwa postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę.

Pozostałe obwodnice: Nowej Dęby, Kolbuszowej, Miejsca Piastowego, Przemyśla, Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc są na etapie projektowania.

Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)

Jednym z elementów oceny procesu przygotowania inwestycji drogowych, w zakresie budowy lub przebudowy dróg krajowych, dla których inwestorem jest GDDKiA, jest działanie Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), prowadzonych przez poszczególne Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na posiedzeniach ZOPI projektanci dokonują prezentacji dokumentacji sporządzonych w ramach procesu przygotowania inwestycji. Są to m.in. dokumentacje: Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ), Koncepcja programowa (KP) i Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami KP (STEŚ-R). Ocena powyższych dokumentacji jest w szczególności dokonywana pod względem istniejących i generowanych w sąsiedztwie inwestycji drogowych uwarunkowań: społecznych, technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Analiza przedstawianych przez projektantów rozwiązań odbywa się w danym Oddziale GDDKiA przy udziale pracowników GDDKiA i biura projektowego.

W posiedzeniach mogą brać też udział i zapoznać się z rozwiązaniami projektowymi zaproszeni przez przewodniczącego ZOPI przedstawiciele instytucji zewnętrznych tj. przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianą inwestycją. Jest to okazja do wymiany informacji oraz zaktualizowania wiedzy o działaniach infrastrukturalnych w terenie, a także zgłaszania ewentualnych uwag.

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI)

Kolejnym, finalnym krokiem oceny dokumentacji jest przeprowadzenie posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Podobnie jak w posiedzeniach ZOPI, udział w nim biorą pracownicy centrali GDDKiA, pracownicy właściwego Oddziału GDDKiA, projektanci opracowujący dokumentację oraz przedstawiciele instytucji zewnętrznych zainteresowanych ocenianą inwestycją.

KOPI przeprowadzane jest w celu akceptacji dokumentacji. Protokół z posiedzenia KOPI stanowi podsumowanie części z udziałem interesariuszy zewnętrznych oraz części technicznej, na której zgłaszane są uwagi do rozwiązań projektowych.

W protokole KOPI rekomendowany jest wariant przebiegu inwestycji lub wariant rozwiązań technicznych do kolejnego etapu przygotowania inwestycji, w tym m.in. do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Podkreślić należy, że DŚU jest wydawana w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez właściwego dla danej inwestycji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, podczas którego prowadzone są konsultacje społeczne.

W przypadku większości inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA przed jej wydaniem przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której m.in. weryfikowany jest sporządzony wcześniej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po ZOPI, a przed KOPI

Cztery obwodnice: Nowej Dęby, Kolbuszowej, Miejsca Piastowego i Przemyśla, są na etapie prac projektowych i opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Opracowano już I etap tej dokumentacji i przeprowadzono posiedzenia Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które wskazały warianty do dalszych prac. Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie posiedzeń Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które dla wymienionych obwodnic planowane są w I kwartale 2024 roku. Wówczas ostatecznie zostaną wskazane warianty do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Ostateczną decyzję w zakresie wyboru wariantów realizacyjnych podejmie RDOŚ w Rzeszowie.

Dla obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9 prace projektowe prowadzi Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem. Wartość umowy to 2 422 183,65 zł.

Wykonawcą dokumentacji dla obwodnicy Kolbuszowej, również w ciągu DK9, jest Promost Consulting. Koszt prac to 2 898 029,32 zł.

Dokumentację dla obwodnic: Miejsca Piastowego i Przemyśla (obie w ciągu w ciągu DK28) wykonuje konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Wartość umów to odpowiednio: 10 688 700 zł i 12 656 700 zł.

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73, dla której prace projektowe realizuje MPRB z Krakowa (wartość: 6 986 400 zł), jest na finalnym etapie opracowania KP. Posiada także DŚU. Odbyło się posiedzenie ZOPI, na którym rozpatrzono dokumentację. W styczniu 2024 r. planowane jest posiedzenie KOPI, które ostatecznie zatwierdzi zakres prac. Opracowana dokumentacja posłuży do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, co planowane jest w przyszłym roku.

Po ZOPI i KOPI

W ciągu DK73 projektowane są jeszcze dwie obwodnice: Pilzna i Jasła. Dla tych inwestycji, w 2022 r. wydana została DŚU. Prace projektowe nad opracowaniem Koncepcji programowej (KP) dla obwodnicy Pilzna i Jasła zakończyły się. Odbyły się już posiedzenia ZOPI i KOPI, na których rozpatrzono opracowane dokumentacje. Po ich zatwierdzeniu przez KOPI, posłużą one do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargów na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, co planowane jest w przyszłym roku. KP dla obwodnicy Pilzna opracowuje KLOTOIDA, a wartość umowy to 1 527 341,43 zł. Z kolei dokumentację dla obwodnicy Jasła przygotowuje Promost Consulting. Wartość umowy to 6 649 084,80 zł.

obwodnice na podkarpaciu

Grafika GDDKiA

źródło: GDDKiA

2 komentarze

1 komentarz

  1. Dariusz Kikiela

    13 stycznia 2024 at 18:12

    To Radymno przemianowali na Przemyśl

  2. Dariusz Kikiela

    13 stycznia 2024 at 18:15

    Przepraszam pomyłka to chodzi o zjazdy .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top