Biznes

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego

podkarpackie wotum zaufania absolutorium
fot. A. Magda

Najważniejszymi punktami czerwcowej sesji sejmiku województwa było wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Wcześniej jednak radni zapoznali się z założeniami Raportu o stanie Województwa Podkarpackiego w 2022 roku.

To właśnie raport oraz prezentacja wykonania budżetu za 2022 rok były wstępem do głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zarząd otrzymał wotum zaufania i absolutorium przeważającą większością głosów.

Głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium poprzedziła wielogodzinna debata nad dwoma ważnymi dokumentami, które ukazują stan województwa oraz jego budżet za 2022 rok. Głos w dyskusji zabrało wielu radnych.

Po głosowaniu nad wotum zaufania dla zarządu województwa, uzyskanym większością 21 głosów radnych, marszałek przeszedł do przedstawienia spraw finansowychW trakcie swojego wystąpienia prezentował stan wykonania budżetu za 2022 rok. 

W zakresie dochodów budżet Województwa Podkarpackiego na 2022 rok był zaplanowany w kwocie 1 mld 432,1 mln złotych, a został wykonany w kwocie 1 mld 515,8 mln złotych, co stanowi aż 105,8% planu.  Ważniejsze ponadplanowe dochody pochodziły między innymi z: odsetek od lokat wolnych środków budżetowych, usług geodezyjnych, dzierżawy pojazdów szynowych oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

W zakresie wydatków plan na 2022 rok w wysokości 1 mld 546,9 mln zł został wykonany w kwocie 1 mld 394,3 mln zł, co stanowi 90,1% planowanych wydatków. Wydatki bieżące w wysokości 787,9 mln złotych przeznaczono między innymi na: działalność bieżącą jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP oraz POWER, programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych, a także stypendia oraz dotacje dla SP ZOZ, instytucji kultury, Zakładów Aktywności Zawodowej, Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych i innych.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 606,4 mln złotych i przeznaczono je między innymi na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020, objęcie przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., a także na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych oraz realizowane bez udziału środków Unii Europejskiej w zakresie: dróg, kolei, ochrony zdrowia i kultury.

Największe wydatki poniesiono między innymi na inwestycje drogowe, jak: przebudowa drogi wojewódzkiej 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od drogi krajowej 94 do Kańczugi (15,2 mln zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik (12,0 mln zł), budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 od Piątkowca przez Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka (27,5 mln zł), przebudowa drogi wojewódzkiej 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi wojewódzkiej 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk (33,2 mln zł), budowa drogi wojewódzkiej 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 (23,8 mln zł) oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do drogi wojewódzkiej 869 (30,5 mln zł).

Największe wydatki w zakresie kultury obejmowały utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki (8,4 mln zł) oraz Podziemną Trasę Turystyczną w Przemyślu (1,6 mln zł), natomiast w zakresie ochrony zdrowia: przebudowę Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym (7,3 mln zł), modernizację i rozbudowę budynku Nr 1 (6,4 mln zł) oraz zakup robota chirurgicznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej (13,9 mln zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 rok oraz informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego zostały zbadane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie i uzyskały pozytywną opinię. Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy 2022 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Sejmik Województwa i również uzyskało pozytywną opinię. Wszystkie sprawozdania zostały również zbadane przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Podkarpackiego i uzyskały pozytywną opinię. Opinia Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 rok zostały zbadane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie i uzyskały pozytywną opinię.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top