Inwestycje

Obwodnica Nowej Dęby. Jaki będzie wariant przebiegu?

nowa dęba obwodnica wariant przebieg

Dzisiaj rozpoczyna się kolejna akcja informacyjna dotycząca wariantowego przebiegu projektowanej obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Dokumentację dla tego zadania przygotowuje Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. W ramach umowy, wykonawca opracuje Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Jednym z elementów umowy jest przeprowadzenie tzw. akcji informacyjnej.

Spotkania odbędą się 21 września 2021 r.:

  • godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy s. 106 w Majdanie Królewskim przy ul. Rynek 1a – dla mieszkańców gminy Majdan Królewski
  • godz. 17:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie przy ul. Żeromskiego 2 – dla mieszkańców gminy Nowa Dęba

Materiały informacyjne i formularz opinii

W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz w Urzędzie Gminy Majdan Królewski, a także na stronie internetowej GDDKiA:

https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna—obwodnica-nowej-deby są dostępne wstępne przebiegi poszczególnych wariantów, z którymi zainteresowane strony mogą się zapoznać się od dnia 14 września 2021 r.

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegu obwodnicy zainteresowane strony mogą zgłaszać na spotkaniu informacyjnym lub w formie pisemnej na formularzach opinii udostępnionych w Urzędach Gmin, na stronie internetowej GDDKiA.

Podpisane formularze opinii, dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie 14 dni od daty spotkania informacyjnego pocztą na adres: WBP Drosystem Sp. z o.o., ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: drosystem@drosystem.pl

Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przesłane opinie zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych oraz środowiskowych zostaną uwzględnione.

Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi będzie zawierał informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą udzielane odpowiedzi w trybie indywidualnym. O miejscu i czasie jego udostępnienia zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie prasowe, na tablicy ogłoszeń w ww. urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.

Obwodnica Nowej Dęby

Obwodnica Nowej Dęby jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie.

Inwestycja obejmie swoim zakresem powstanie nowego odcinka drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 7 km.

W ramach zadania wybudowane zostaną także skrzyżowania jednopoziomowe (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiekty ochrony środowiska, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top