News

Ogromny wzrost odmów przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej

przyłącze prąd

Przyłącze/Prąd/Gaz. W latach 2021-22 oddziały terenowe URE otrzymały łącznie prawie 11 tys. powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej.

To niemal dziewięciokrotny wzrost liczby odmów w porównaniu do okresu 2019-2020, kiedy powiadomień było ponad 1,2 tys. – podał Urząd Regulacji Energetyki w raporcie.

„Taki wzrost liczby odmów, który odnotowuje się już od wielu lat, wskazuje na brak – w aktach wykonawczych do Prawa energetycznego – jasnych zasad regulacji, które powinny szczegółowiej określać warunki ekonomiczne i techniczne przyłączania do sieci. Stosowanie własnych założeń przez każdego z operatorów i brak klarownych rozporządzeń budzą obawy inwestorów. Warto także wskazać na znaczny wzrost łącznej wielkości mocy obiektów zgłoszonych do przyłączenia ‒ prawie 66 GW wobec 5,6 GW w poprzednim okresie. Nadal głównym powodem odmów przyłączenia obiektów do sieci był brak warunków technicznych” – napisano w raporcie Prezesa URE.

Jak podano, w latach 2021-22 do oddziałów terenowych URE wpłynęło ogółem prawie 57 tys. powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci gazowej, co stanowi niemal 145 proc. wzrost liczby odmów w stosunku do lat 2019‒2020 (23 tys. odmów). Zdecydowana większość odmów wynikała z braku warunków ekonomicznych.

URE wskazał, że w konsekwencji wzrosła także liczba sporów rozstrzyganych w oddziałach terenowych URE dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz liczba wydanych decyzji administracyjnych rozstrzygających te spory: w zakresie energii elektrycznej – z 14 do 78, a w zakresie paliw gazowych ‒ z 68 do 255 (konsekwencja zwiększonego zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej m.in. w związku ze zmianą źródeł ogrzewania w budynkach). Z uwagi na pojawienie się na rynku znacznej liczby prosumentów, wpłynęło od nich ponad 500 skarg na parametry energii elektrycznej w sieci OSD wstrzymujące pracę mikroinstalacji.

Jak podano, w energetyce nakłady inwestycyjne pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych oraz operatora sieci przesyłowej, spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wzrosły z 7,2 mld zł w 2021 r. do blisko 9,4 mld zł w 2022 r.

W 2022 roku, w stosunku do roku 2021, wzrosła zarówno moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (o 12,65 proc.), jak i osiągalna (o 9,55 proc.). Największy wzrost mocy zainstalowanej (o 43 proc.) oraz mocy osiągalnej (o 34 proc.), odnotowano w źródłach wiatrowych oraz pozostałych odnawialnych.

Produkcja energii elektrycznej pokryła krajowe zużycie energii.

„Dominujący wolumen, bo aż 84,24 proc. wytworzonej energii elektrycznej pochodziło z elektrowni 11 i elektrociepłowni zawodowych. Nastąpiło znaczne zmniejszenie produkcji w podsegmencie wytwórców w oparciu o paliwa gazowe (spadek produkcji energii o 25,17 proc.). Na szczególną uwagę zasługuje dalszy i znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej w OZE (o 45,40 proc.)” – podało URE w raporcie.

Jak podano, z badania planów inwestycyjnych wytwórców energii elektrycznej na lata 2022‒2036 wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do 2036 r. do eksploatacji łącznie ponad 22 GW nowych mocy wytwórczych, z czego największe inwestycje planowane są w jednostki wytwórcze oparte o: gaz ziemny (9,8 GW), morskie farmy wiatrowe (5,2 GW) oraz PV (5,7 GW). Jednocześnie wytwórcy planują wycofać z eksploatacji jednostki o mocy ok. 20 GW, głównie wykorzystujące węgiel kamienny i węgiel brunatny z uwagi na brak efektywności ekonomicznej i zużycie technologiczne. W związku z tym najbardziej zmniejszy się udział jednostek wytwórczych wykorzystujących węgiel kamienny (z ok. 21 G GW do ok. 11 GW), natomiast największy przyrost odnotują jednostki gazowe (z ok. 3,3 GW do ok. 13 GW).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, co dwa lata Prezes URE opracowuje i publikuje raport podsumowujący warunki prowadzenia działalności w polskim sektorze elektroenergetycznym i paliw gazowych, a także poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu. Opracowanie zawiera również informacje o inwestycjach realizowanych przez operatorów sieci energetycznej i gazowej.

Część raportu przedstawia blisko trzydzieści rekomendacji Prezesa URE dotyczących zmian otoczenia prawnego, które mają pozwolić między innymi na rozwiązanie narastającego problemu sporów pomiędzy operatorami sieci a odbiorcami, związanych z odmowami przyłączenia do sieci, czy też na zwiększenie skuteczności nadzoru regulatora nad rynkiem energii i gazu.

„Warto przy tym zauważyć, że część z zaproponowanych przez regulatora zmian została już wdrożona do porządku prawnego lub jest procedowana na różnych etapach procesu legislacyjnego” – napisał URE w komunikacie prasowym.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top